Jaktnyheter

Jägare sambo med nazist – får tillbaka omhändertagna vapen

En jägare, som är sambo med en medlem i Nordiska motståndsrörelsen, har fått rätt i förvaltningsrätten. Foto: Josefine Julén

En jägare i 30-årsåldern fick sina skjutvapen omhändertagna av polismyndigheten, eftersom hennes sambo är medlem i den nazistiska organisationen NMR. Med hänvisning till en dom i Högsta förvaltningsrätten, fastslår rätten att det saknas skäl att hon inte ska ha få jaktvapen.

"}}

Det var den 28 juni som Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att en aktiv medlem i den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NRM, är lämplig att inneha vapen.

Som jaktjournalen tidigare berättat var det inte nazistens behov av vapen som ifrågasattes utan hans omgivning.  Han framhävde att det stred mot skyddet mot diskriminering och en inskränkning av föreningsfriheten.

Hans överklagande gick från förvaltningsrätt till kammarrätt och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen som avgjorde att ett vapentillstånd inte kan återkallas enbart på grund av en persons åsikter eller medlemskap i en politisk organisation eller deltagande i möten och manifestationer.

Polisen har inte lagt fram någon bevisning som stödjer att han på grund av sitt medlemskap i NMR kan utsättas för påtryckningar. Därmed utgör ”återkallelsen ett otillåtet” ingrepp i hans åsikts- och föreningsfrihet.

Sambo med nazist

I det här fallet handlar det om en jägare i 30-årsåldern som i slutet av maj i år fick sina vapen och tillhörande ammunition omhändertagen av polismyndigheten på grund av att hennes sambo är aktiv i NMR.

Säkerhetspolisen, Säpo, har uppgett att NMR är den nazistgrupp som utgör det största hotet mot landets inre säkerhet. Säpo uppger också att organisationens våldsamma framtoning och ledarnas innehav av vapen, både legala och illegala, har betydelse för organisationens “varumärke” och “skrämselkapital”. 

Organisationen har medlemmar, flera i ledande positioner, som har begått kriminella handlingar och som är dömda för allvarliga våldsbrott.

”Påtaglig risk”

Polismyndigheten menade att det finns en påtaglig risk att jägaren skulle kunna utsättas för påtryckningar som gör att vapnen hamnar i obehörigas händer och används i brottsliga sammanhang.

Kvinnan framför att hon tog jägarexamen 2012 och har hållit på med jakt sedan dess. Hon är noggrann och skötsam vad det gäller förvaring och omsorg och inget talar för att hon skulle vara annat än pålitlig, omdömesgill och laglydig.

Att en annan familjemedlem är med i en organisation kan per automatik inte innebära att hon befinner sig i en omgivning som medför risk för att vapnet missbrukas. Dessutom saknas konkreta uppgifter som motiverar att hennes sambo som person eller föreningsmedlem, skulle innebära ett sådant skäl. Att sambon är medlem i NMR innebär att han utnyttjar en grundlagsskyddad rätt till föreningsfrihet och polismyndighetens beslut saknar stöd i lag, menar kvinnan.

Bifaller överklagandet

Förvaltningsrätten i Falun håller med och hänvisar till målet i Högsta förvaltningsdomstol från slutet av juni. Rätten skriver: ”med hänsyn till Polismyndighetens numera redovisade inställning, är det inte längre sannolikt att jägarens vapen kommer återkallas. Skäl att omhänderta vapnen på den grunden finns därmed inte längre.”