Jaktnyheter

Utredde utsättning av fasaner – har koppling till djurrättsrörelse

Fågelhundarnas förbund i Norge ifrågasätter rapporten som ska ha bidragit till att utsättning av rapphöns och fasaner stoppades i Norge. Foto: Gettyimages

Det stormar kring rapporten som uppges ha bidragit till att utsättning av fasaner och rapphöns stoppades i Norge. Det visar sig att den kommitté som utredde saken leddes av en person med koppling till djurrättsorganisationen NOAH.


Det är norska tidningen Jakt & Fiske, som ägs av Norges- jägar- och fiskarförbund, som rapporterar om de nya turerna kring utsättning av rapphöns och fasaner för bland annat för träning av fågelhundar.

Vetenskapskommittén för mat och miljö, VKM, fick förra året uppdrag att utreda möjliga negativa konsekvenser kring utsättning av fasaner och rapphöns.

Rapporten kom fram till att utsättningen av fåglar utgör ett hot mot den biologiska mångfalden och risk för att fåglar far illa.

Enligt Jakt & Fiske ledde det till att norska Miljödirektoratet meddelade att inga tillstånd för utsättningar skulle komma att ges under 2023.

Flera föreningar och klubbar, som jobbar fågelhundar fick nej på sina ansökningar som utsättning av fåglar.

Stödmedlem i NOAH

Nu bekräftar ledningen för VKM att tjänstemannen som ledde utredningen tidigare varit stödmedlem i djurrättsorganisationen NOAH.

Tjänstemannen ska ha tagit upp saken ”oformellt” i samband med att hon blev tilltänkt att leda utredningen. Tjänstemannen ska efter det ha sagt upp sitt stödmedlemskap i NOAH.

Hon tog uppdraget att leda utredningen, som kom att rikta kritik mot utsättning av rapphöns och fasaner i Norge.

Fågelhundsklubbarnas förbund beställde en egen utredning från Högskolan Inlanndet. Den kom i april och i den rapporten står det bland annat:

”Studier som fokuserar på fauna- och floraeffekter har, så vitt vi vet, endast genomförts i Storbritannien, där 47 miljoner fasaner släpps ut årligen. Det norska utsättningsprogrammet är försvinnande litet i jämförelse, och det finns för närvarande ingen information som stödjer hypotesen att rapphöns och fasaner som har satts ut i Norge under de senaste tio åren har haft negativa effekter på norska ekosystem eller biologisk mångfald.”

Ifrågasätter rapporten

Den advokatfirma som företräder Fågelhundsklubbarnas förbund har nu skrivit till norska Klimat- och miljödepartementet och ifrågasätter utredningen, som leddes av tjänstemannen med NOAH-anknytning.

”När en av sju ledamöter i VKM-projektgruppen är medlem i en organisation som har tagit så tydlig ställning i frågan är betydelsen av VKM-rapporten som en oberoende, professionell källa i frågan begränsad. Detta är inte förenligt med Miljödirektoratets antaganden för viktningen av rapporten som kom ut i avslaget.”

NOAH har gjort sig känt som en organisation som bland annat överklagar alla typer av jakt på varg.