Jaktnyheter

Småvilt på tillbakagång

Antalet skogsharar har halverats i Finland de senaste 35-åren men har i år ökat. Har det vänt för arten nu? Foto: Gettyimages

Under 35 år har småviltstammarna i Finland inventerats. De flesta arter visar på minskade bestånd över tid men det finns framför allt en som istället ökat kraftigt under perioden.

Finska naturresursinstitutet har nu presenterat årets inventering av småvilt. Den visar att flera arter har minskat kraftigt över tid. Ett exempel på detta är skogsharen. Årets inventering visar dock att beståndet av skogshare är större än normalt med hänsyn tagen till den långvariga nedgången.

I norra Finland har beståndet vuxit sedan i fjol medan det i söder ligger kvar på en för senare år hög nivå. Under de 35 år som naturresursinstitutet följt småviltbestånden har dock arten minskat till knappt hälften.

Under samma period har ekorrens och vesslans bestånd minskat till cirka en tredjedel och hermelinens till blott en sjättedel. Även mängden rävspår i skogarna har under de tre decennierna minskat till cirka hälften.

Mården har gått tillbaka i söder men vuxit i landets norra delar och antalet Uttrar ökade på 1990-talet för att de senaste tjugo ha legat på en stabil nivå.

Den stora vinnaren är fältharen som 25-faldigats.

Enligt naturresursinstitutet är faktorerna som ligger bakom den långsiktiga negativa beståndsutvecklingen många. Bland annat pekas på klimatförändringar, avtagandet av sorkbeståndens cykliska växlingar, ändringar i skogslandskapets struktur och spridning av sydliga arter längre norrut.