Så tycker remissinstanserna om jakt med pilbåge

Stockholm (JJ) Det skiljer sig markant i synen på föreslaget att tillåta bågjakt i Sverige. Myndigheter, jägarorganisationer och föreningar som inte vill ha jakt tycker till om Naturvårdsverket förslag. Flera länsstyrelser är positiva.

Nu har Naturvårdsverket fått in yttranden om förslaget på bågjakt i Sverige. Jaktjournalen har läst remissvaren. Foto: Gettyimages

Jakt med pilbåge förbjöds i Sverige 1938 men föreslås åter bli tillåten. Förslaget just nu är att rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisam och hare ska bli tillåtet vilt för bågjakt.

Ett ursprungligt förslag lämnades in från Svenska Bågjägareförbundet och Svenska Jägareförbundet och resulterade sedan i ett förslag från Naturvårdsverket. Det är verkets förslag som myndigheter, föreningar och privatpersoner nu lämnat sina synpunkter på.

Föreningar som Djurens rätt, Djurskyddet, BirdLife Sverige, Djurskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Jaktkritikerna säger alla nej till bågjakt. Det gör även några privatpersoner som skrivit till Naturvårdsverket.

Rapporteringsplikt föreslås

Flera vill att vildsvin ska kunna jagas med båge.

Ett av förslagen från Naturvårdsverket är att bågjägarna ska rapportera alla jakter inom 24 timmar. Man ska ange hur många pilar som avlossats och om det blivit eftersök.

En yrkesjägare skriver till Naturvårdsverket:

”Det kan också vara svårt att rapportera inom 24 timmar för jägare som exempelvis inte har tillgång till internet eller post under jaktvistelsen. Med anledning av orimligheten att rapportera till Naturvårdsverket varje jakttillfälle inom 24 timmar bör hela 6kap 9§ utgå. I det fall inte hela 6kap 9§ kan utgå bör den ändras att rapport skall avläggas inom 1 månad från avlossat skott.”

Föreningen Jaktkritikerna skriver:

”Förutom rådjur som redan jagas hårt och skoningslöst av kreti och pleti skall jakttillstånd ges för räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn(?) bisam och hare. Vad har hänt med Naturvårdsverkets handläggare?”, undrar Jaktkritikerna.

Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen och en rad länsstyrelser har inget att erinra mot det liggande förslaget.

LRF och WWF har synpunkter

Lantbrukarnas Riksförbund vill stryka kravet på att vilt som skadskjuts vid bågjakt endast får avlivas med skjutvapen. LRF anser också att kravet på att genomförd jakt ska rapporteras inom 24 timmar är orimligt.

Världsnaturfonden WWF skriver:

”WWF ansluter sig till Naturvårdsverkets bedömning att Sverige borde avvakta erfarenheterna av Danmarks och Finlands under 2018 genomförda utökning av bågjakt. En bra grund är viktigt inför beslut om bågjaktens införande eller ej, regelsystemet bör också bli lämpligt utformat från början. I remissunderlaget bifogas inte några närmare beskrivningar av risken för skadeskjutning. Ett sådant material kanske kommer att redovisas från Finland och Danmark och ingå som en del i analysen”, skriver WWF.

Sveriges Jordägareförbund säger ja till Bågjakt och tror att den skulle kunna medföra mer jaktturism och företagande på landsbygden. Sveriges Lantbruksuniversitet säger nej och vill att bågjakten utreds vidare. Jordbruksverket vill också ha mer utredning.

Specialbestämmelser för bäver föreslås.

Oroliga för hundarna

Företrädare för Svenska Kennelklubben uttrycker oro för att eftersökshundar, som sätts in på djur som skadskjutits med pilbåge, riskerar att skadas om pilspetsar sticker ut utanför kropparna på det skadskjutna djuren.

”Detsamma skulle kunna hända om skytten avlossat flera pilar mot djuret under en skadeskjutningssituation, och att hunden eventuellt skulle skada sig på förlupna pilar under eftersöket”, skriver SKK.

Flera länsstyrelser ställer sig positiva till bågjakt i Sverige.

”Länsstyrelsen ställer sig positiv till användning av pilbåge vid jakt då det är ett lika effektivt vapen som andra vapentyper och samtidigt har vissa fördelar, till exempel att det är ett tyst vapen”, skriver länsstyrelsen i Jönköping.

Vill tillåta alla pilbågar

Även länsstyrelsen i Gävleborg är positiv, men vill ha bort regeln om att bara compound-bågar ska få användas.

”De traditionella bågarna är svårare att bemästra men införandet av skjutprov bör säkerställa att det är skyttar som kan hantera sin båge som får bågskytteexamen”, skriver länsstyrelsen Gävleborg, som också vill ha bort kravet på att avlivning vid bågjakt måste ske med skjutvapen.

”Här riskerar jägaren att hamna i konflikt mellan denna nya paragraf och jaktlagen. Skjutvapen och pilbågsskott bör vara mer likställt för att avlossa ett fångskott. Det bör alltså vara möjligt att använda ett andra pilbågsskott för en snabb avlivning”, skriver länsstyrelsen Gävleborg.

Fler kvinnliga jägare?

Länsstyrelsen i Uppsala län vill att även årsunge av vildsvin och hjortkalv/älgkalv blir tillåtna att skjuta med pilbåge.

”Skälen för detta är att dagens pilbågar är effektiva och goda erfarenheter finns internationellt där betydligt större viltarter jagas med pilbåge”, skriver länsstyrelsen i Uppsala.

Länsstyrelsen i Norrbotten stödjer förslaget om svensk bågjakt och tycker inte att man behöver invänta studier i Finland och Danmark för att även tillåta att större vilt jagas med båge i Sverige.

”De erfarenheter som kommer kunna inhämtas finns redan tillgängliga i överflöd från länder där bågjakt varit tillåten under mycket lång tid”, skriver länsstyrelsen Norrbotten.

Bäver är hårdskjutet vilt med litet träffområde, påpekar länsstyrelsen i Västernorrland. Bävrarna kan vid skadskjutning fly ned i vattnet och bli svåra att hitta och därför vill länsstyrelsen i Västernorrland ha föreskriften att bävrar måste vara en bit upp på land för att få skjutas. Myndigheten hänvisar också till bestämmelser i Finland och vill att alla pilar som avlossas mot bäver ska sitta fast med lina i pilbågen.

Länsstyrelsen i västra Götaland ställer sig positiv och pekar bland annat på att andelen kvinnliga jägare kan öka om bågjakt blir tillåten.

Vill jaga alla arter

Jägarnas Riksförbund, JRF vill att alla typer av pilbågar, inte bara compoundbågar ska få användas. Förbundet vill även att samtliga jaktbara arter ska få fällas med pilbåge. I andra hand yrkar JRF på att tjäder, orre, dalripa, järpe och kanin läggs till listan över jaktbart vilt.

Kraven på rapportering från bågjägarna jakter ska strykas, anser JRF.

Både Svenska Jägareförbundet och JRF vill ha villkorat att den som jagar med pilbåge ska ha vapenlicens för krutvapen som djuret får jagas med.

”På så vis förhindras personer som inte i dagsläget får jaga på grund av besvärande vandel eller på grund av de är för unga att inneha skjutvapen från att jaga med pilbåge”, skriver JRF.

Svenska Jägareförbundet, SJF, vill att allt vilt utom de stora rovdjuren och säl ska kunna jagas med pilbåge.

Förbundet motsätter sig dock förslaget att skadskjutet djur ska avlivas med skjutvapen.

Bra vapen vid tätortsnära jakt

Enligt SJF strider det mot 28 paragrafen i jaktlagen där det står att vilt ska spåras upp och avlivas så snart det kan ske.

Förbundet pekar på att exempelvis kniv eller hund som fäller bytet kan användas vid avlivning.

Jägareförbundet pekar på att bågjakten är bra eftersom den kan bedrivas tätortsnära, på platser där det är olämpligt med skjutvapen.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Vill inte reglera löstagbara vapenmagasin

Regeringen har i sin proposition lagt fram ett förslag om att göra vapenmagasin tillståndspliktiga. Flera riksdagsledamöter har motionerat emot detta förslag och nu har Riksdagens justitieskottet i ett betänkande avstyrkt regleringen av vapenmagasin.
ANNONS ▼