Jaktnyheter

Viltvårdsområde klagar på renar – igen

En markägare ansökte om skyddsjakt på ren. Arkivfoto: Gettyimages

Hindersöns viltvårdsområde i Luleå skärgård kräver att renägare lagförs för renar som dröjt sig kvar på ön. De hänvisar bland annat till att renarna riskerar att störa den kommande älgjakten.

"}}

Hindersöns vvo skriver till länsstyrelsen att det finns minst sex renar kvar på ön. De uppges skada planteringar och växtlighet på ön och utgöra en fara för barn. Dessutom blir det svårt med renarna när älgjakten drar igång.

Hindersöns vvo hänvisar till att renarnas existens på ön strider mot rennäringslagen.

Föreningens företrädare kräver i sin anmälan till länsstyrelsen att renarna tas bort från ön senast 26 augusti.

Ärendet hanteras nu på den jurdiska avdelningen vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Lagtexten

Jaktjournalen berättade 2020 att länsstyrelsen beslutat om 100.000 kronor i vite för samebyn om renarna inte transporterades bort från ön vid ett utsatt datum.

På riksdagens webbsida återges ordalydelsen i rennäringslagen. I paragraf 71 står det:

”Uppehåller sig renar utanför renskötselområdet eller på mark inom detta område under tid då renskötsel inte får bedrivas där, kan länsstyrelsen på framställning av den som därigenom lider skada eller olägenhet av någon betydelse vid vite förelägga samebyn att föra bort renarna.
Vitesföreläggande enligt första stycket får meddelas endast om samebyn underlåter att inom skälig tid efter anmaning ta hand om renarna.”

Jaktjournalen har inte lyckats nå företrädare för viltvårdsområdet eller samebyn för en kommentar.