Jaktnyheter

Vill ha hjälp med spillningsinventering av varg

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Svenska Jägareförbundet kommer till årets varginventering i tillägg till spårning också plocka vargspillning. Nu uppmanar de allmänheten att samla in spillning.
Liksom för två år sedan ska Länsstyrelsen i Dalarnas län, med hjälp av Svenska Jägareförbundet, göra en extra insats i samband med den årliga vinterinventeringen av varg 2019/20. För att hitta så många individer som möjligt ska all vargspillning som hittas samlas in och analyseras. Genom DNA-analys kan man inte bara se vilken individ som lämnat spillningen, utan även i vilket revir vargen är född, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Vid den ordinarie vinterinventeringen av varg inventeras i första hand revirmarkerande par och familjegrupper med eller utan årsvalpar. För att få en uppskattning av det totala antalet vargar, inklusive andra stationära vargar och vandringsvargar, multipliceras antalet familjegrupper med årsvalpar med 10. Målet med den extra inventeringen är att se hur mycket data som behöver samlas in för att kunna uppskatta populationens storlek genom fångst-återfångst modeller eller omräkningsfaktorer. En liten bit spillning, samlas i ett provrör med torkmedel som kan fås från Länsstyrelsen eller Svenska Jägareförbundet. Provröret skickas sedan in till Länsstyrelsen i ett förfrankerat svarskuvert och Länsstyrelsen registrerar provet i databasen Rovbase.