Jaktnyheter

Vem ska förvalta jakt- och fiskerättigheter på statlig mark ovan odlingsgränsen?

Vem som ska förvalta jakt- och fiskerättigheter på statlig mark ovan odlingsgränsen råder det delade meningar om i riksdagen. Arkivfoto: Per Jonsson

"}}

Vem ska förvalta jakt- och fiskerättigheter på statlig mark ovan odlingsgränsen?

S: Just nu pågår en parlamentarisk utredning, den så kallade Renmarkskommittén. Deras arbete är att se över hur vi bäst kan nyttja våra gemensamma beskattningsbara naturresurser så att jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen kan utövas på ett för alla intressen acceptabelt och hållbart sätt.

MP: Att säkerställa samiska rättigheter är viktigt. Vi inväntar renmarkskommitténs förslag, den är parlamentariskt sammansatt. Det är viktigt med överenskommelser som får bred acceptans. 

C: Rättsläget är sådant att Girjas sameby av Högsta domstolen tillerkändes ensamrätt på jakt på Girjas samebys marker. Det är nu upp till Renmarkskommittén att analysera domens konsekvenser och finna lösningar. Centerpartiet önskar i första hand att Renmarkskommittén kan hitta lösningar som gör att det inte blir svårare eller dyrare att jaga. Vi har dock sett en risk att regeringens utredningsdirektiv till Renmarkskommittén kan öka snarare än minska de spänningar som finns, och vill därför komplettera direktiven med formuleringen: ”att förslag ska tas fram som tar hänsyn till samers rätt men också beaktar lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov av att jaga och fiska på det sätt som skett under lång tid, och att detta sker i en inkluderande dialog med berörda parter för att hitta en hållbar väg framåt.”

L: Vi anser att det är viktigt att olika gruppers talan kommer fram och att man på lokal nivå finner samförståndslösningar som inkluderar alla som bor och verkar i de berörda områdena, inklusive jägarna.

Daniel Bäckström, Centerpartiet, Isak From, Socialdemokraterna, Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, John Widegren, Moderaterna, Elisabeth Falkhaven, Miljöpartiet, Kjell Arne Ottosson, Kristdemokraterna och Jakob Olofsgård, Liberalerna, svarar på frågor om jakt. Foto: Per Jonson/pressbild/privat/Amanda Lindgren/Riksdagen

M: Vår utgångspunkt är att jakt på statens mark ska vara tillgänglig för alla som bor i Sverige. Det gäller även jakten i norra Sverige. Jakträtten tillfaller markägaren, i det här fallet staten, som sedan ska kunna upplåta jakten.

KD: Girjasmålet har medfört att Girjas sameby nu kontrollerar rätten till jakt, fiske och uppehälle inom sitt stora område. Många boende i norra Sverige är oroliga för att denna rättighet också kan ges andra samebyar. Möjligheten till jakt begränsas då starkt och många är vittnesbörden om de motsättningar som uppstått till följd av Girjasdomen. Rennäringslagen bör inte stå i vägen för allas lika rättigheter i Sverige. Domens konsekvenser behöver analyseras och föreslå ändringar i lagen på de punkter som krävs för att allmänheten ska ges samma tillgång till fjällen och det fjällen ger i form av bland annat fisk och vilt.

SD: Vi drev frågan om en parlamentarisk kommitté för en ny renskötsellagstiftning. Nu är denna tillsatt och vi är en del av den. Vi kommer att verka för en balanserad avvägning mellan de olika intressena. Vi anser att det är bra att effekterna av domen mellan staten och Girjas sameby ska utredas.

. Om du inte är prenumerant och inte hittar tidningen i din butik så kan du läsa den digitalt här!

*Vänsterpartiet har trots flera påminnelser inte återkommit med svar.