Jaktnyheter

Statligt anslag till anonyma tips om tjuvjakt

Anslag 1:3 ska gå till "åtgärder för värdefull natur" och fördelar 1 844 miljoner kronor. 72 miljoner går till rovdjursförvaltning. Källa: Naturvårdsverket
Anslag 1:3 ska gå till "åtgärder för värdefull natur" och fördelar 1 844 miljoner kronor. 72 miljoner går till rovdjursförvaltning. Källa: Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i Västra Götaland har skapat en kanal för anonyma tips om illegal rovdjursjakt finansierad av medel från Naturvårdsverket. Samtliga län utom Gotland fick i år 600.000 kronor extra för att bland annat motverka illegal jakt.

"}}

”Anslag 1:3” är medel för åtgärder för värdefull natur. Varje år fördelar Naturvårdsverket anslaget till länsstyrelserna och i år ökade potten till närmare 2 miljarder kronor, en ökning med 73 procent.

Drygt 43 miljoner ur anslaget går till rovdjursinventering, och en annan post går till Rovdjursbidraget som i år ökade med 71 procent till 29 miljoner kronor. Rovdjursbidraget finansierar nu Länsstyrelsen i Västra Götalands anonyma tipskanal om tjuvjakt.

Illegal jakt nämns inte i regleringsbrevet

Regleringsbrevet, regeringens styrdokument för de ekonomiska anslag som Naturvårdsverket får, nämner villkor för användandet av anslag 1:3. När det gäller rovdjur lyder regleringsbrevet:

”Anslagsposten får användas för kostnader som avser arbete med artbevarande, artskydd, grön infrastruktur, inklusive regionala handlingsplaner, vilt- och rovdjursförvaltning, strategin för svensk viltförvaltning, rovdjursinformation inklusive bidrag till Rovdjurscentrum Sverige, inventering och kunskapsstöd vad gäller arter och naturtyper samt annan övervakning. Anslagsposten får även användas för visst arbete vid länsstyrelserna och för arbete vid Sveriges lantbruksuniversitet, bl.a. Artdatabanken inklusive Artportalen, samt för visst arbete med rovdjursinventeringar hos berörda samebyar. Anslagsposten får även användas för bidrag till de länsstyrelser, kommuner och stiftelser som är huvudmän för naturum och för verksamhet i naturum.”

Naturvårdsverkets vägledning om anslaget

Ur anslag 1:3 har Naturvårdsverket skapat Rovdjursbidraget. Ett bidrag som förra året låg på 17 miljoner men som nu ökat med 71 procent till 29 miljoner. I en vägledning till länsstyrelserna har Naturvårdsverket beskrivit vad bidraget ska användas till. Naturvårdsverket skriver:

  • Uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus för de stora rovdjuren 
  • Minska skador orsakade av stora rovdjur
  • Öka förtroendet för förvaltningen
  • Motverka illegal jakt 

2020 fördelades ett grundbidrag på 17 miljoner till länsstyrelserna enligt en fördelningsnyckel där till exempel Värmland fick 2,8 miljoner och Gävleborg 2,4 miljoner. I år fördelas ytterligare 600.000 kronor extra till alla län utom Gotland. Det är en ökning med 12 miljoner kronor eller 71 procent.

Med det extra anslaget på 600.000 får Länsstyrelsen i Västra Götaland i år 1.075.000 kronor. Ett bidrag som finansierar projektet med anonyma tips om tjuvjakt.