Jaktnyheter

Skarp kritik mot jakt där dovhindar med kalvar riskerar att skjutas

Daniel Ligné gillar inte länsstyrelsens beslut om generell skyddsjakt på 1.500 dovhjortar i Sörmland. Foto: Mikael Moilanen och privat, montage

Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, riktar skarp kritik mot den generella skyddsjakt på 1.500 dovhjortar som länsstyrelsen i Sörmland beslutat om.
- Man har passerat en gräns när man ger tillstånd till jakt där det kan skjutas hindar mitt i sommaren - trots att man inte vet om de har en kalvar eller inte, säger Ligné.

"}}

Länsstyrelsen i Sörmland har fattat beslut om att 1.500 dovhjortar får fällas i generell skyddsjakt från och med 1 maj 2022 till den 31 augusti 2023. Det blir jakt dygnet runt och rörlig belysning får användas.

Länsstyrelsen skickar med ett detaljerat regelverket, som återges i sin helhet längs ned.

En av punkterna är att hind som åtföljs, eller kan tänkas åtföljas, av kalv inte får fällas mellan 1 april och 30 september.

”Komplicerade familjestrukturer”

Daniel Ligné:

– Dovhjortarna har komplicerade familjestrukturer – det går inte att avgöra vilken kalv som hör till vilken hind. Risken finns också att hinden lämnat sina kalvar när den gått iväg för att äta, säger Daniel Ligné.

Han ifrågasätter inte att dovhjortar ställer till skador för lantbrukare i Sörmland. Men han vänder sig emot att skyddsjakten nu utfärdas i hela länet.

– Man smetar ut problemet att gälla hela Sörmland, trots att det inte finns någon kvantifiering av problemen och hur de varierar. På en del ställen i länet finns knappt några dovhjortar, säger Daniel Ligné.

”Dovhjorten under beskjutning”

Han är alltså kritisk till att det inte finns detaljerade studier av hur och var skadorna är störst.

– Jag tänker att det här beslutet är ett barn av den allmänna diskussionen – man pratar knappt om vildsvin och skador längre utan dovhjorten har hamnat under beskjutning, säger Ligné.

Jaktjournalen har inte lyckats nå den ansvarige handläggaren på länsstyrelsen. Enligt Ligné är ett argument för den unika skyddsjakten att länsstyrelsens personal ska få en lättad arbetsbörda.

– Jag förstår att det är ogörligt för tjänstemännen att hantera alla ansökningar om skyddsjakt som kommer in. Jag förstår också tjänstemännen som fått smäll på fingrarna av Naturvårdsverket de gånger man sagt nej till skyddsjakt. Men man har passerat en gräns när man tillåter jakt på hindar som kan vara kalvförande, säger Daniel Ligné.

Överklagar?

Kommer Jägareförbundet att överklaga skyddsjaktsbeslutet?
-Det blir i sådana fall ett ärende för länsledningen i Sörmland – centralt på Jägareförbundet gör vi det inte, svarar Daniel Ligné.

Så här ser regelverket (länk till beslutet) för den generella skyddsjakten på dovhjort i Sörmland ut:

  • Skyddsjakt får endast ske med jakträttshavarens tillstånd.
  • Jakt får bedrivas efter dovhjort som uppträder i grupp om minst fem individer vid fält med oskördad gröda, där de befaras bidra till allvarliga skador.
  • Högst ett djur per grupp får fällas vid ett och samma jakttillfälle.
  • Jakt efter vuxna handjur får inte ske under tidsperioden 21 oktober – 15 november. Under övrig tid får det minsta handjuret i gruppen fällas.
  • Hind som åtföljs eller kan antas åtföljas av kalv får ej fällas under tidsperioden 1 april – 30 september.
  • Jakten får endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.
  • Jakten ska ske i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder som till exempel: mänsklig närvaro, uppsättning och förflyttning av skrämselfigurer eller skott i marken.
  • På fastighet där skyddsjakt bedrivs med stöd av beslutet får man inte bedriva utfodring av klövvilt annat än åtling för att underlätta jakt.
  • Uppgifter om vilka djur som fällts och vilken effekt jakten har haft ska skickas till länsstyrelsen senast 14 dagar efter att jakten avslutats.