Regeringen släpper sista taget om rovdjursförvaltningen

2013 tog riksdagen beslut om gynnsam bevarandestatus för varg på max 270 individer. 2015 gavs Naturvårdsverket i uppdrag att utreda den siffran igen. Och idag anser Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) att Regeringen inte kan ha synpunkter i frågan.

Nivån för vargens gynnsamma bevarandestatus (gybs) har varit ständigt ifrågasatt de senaste åren.

2013 gick den dåvarande regeringen därför in och föreslog att gybs ska vara i spannet 170-270 vargar. Förslaget röstades igenom i riksdagen och Naturvårdsverket valde 270 som gybs.

2015 gav Gustaf Fridolin (MP), å regeringens vägnar, Naturvårdsverket i uppdrag att åter utreda gybs i samarbete med Statens Jordbruksverk. I en delredovisning av uppdraget presenterade man sin slutsats: Gynnsam bevarandestatus är 300 vargar.

Formaliserades i år

300 är den nivå som Naturvårdsverket sedan har följt vid beslut om bland annat vargjakt. Och i februari i år formaliserades nivån genom att 300 blir den siffra man rapporterar som referensvärde till EU.

Naturvårdsverkets uppdrag var att utreda gybs. Riksdagsbeslut på 170-270 kvarstod fortfarande.

Den 13 mars ställer Sten Bergheden (M) frågan om hur denna nivå kunnat formaliseras och om statsrådet har godkänt detta.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) svarar:
”Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för rovdjursförvaltningen och för rapporteringen enligt art- och habitatdirektivet. Regeringen kan inte ha några synpunkter på Naturvårdsverkets vetenskapliga bedömningar eller bedömningar i enskilda frågor.”

AKTUELLT

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Det kan vara säljakt på gång

Ett antal motioner om licensjakt på säl bereds just nu i miljö- och jordbruksutskottet. Utskottets ordförande, Kristina Yngwe, C, tror att det kan bli ja till motionerna och det det öppnar för licensjakt på säl.

Annonser