Jaktnyheter

Regeringen gör tummen ned för EU-förslag om rovdjur

Regeringen stryker flera avsnitt i det hårt kritiserade EU-förslaget om stora rovdjur. Bild: Gettyimages, montage
Stockholm (JJ) EU-kommissionens kritiserade förslag till rovdjursförvaltningen får bakläxa av den svenska regeringen. I sitt svar uppmärksammar regeringen problematiken med regional gynnsam bevarandestatus och vill också stryka den mest kontroversiella bilagan helt.
Svenska Jägareförbundet menade tidigare i veckan att EU-kommissionen försöker stänga alla möjligheter till jakt på rovdjur. Uttalandet baseras på det utkast till rådgivande dokument som kommissionen skrivit, där man tar upp förvaltningen av bland annat varg, björn och lodjur. De stora farhågorna har varit:
  • Regional gynnsam bevarandestatus istället för nationell.
  • Människan ska anpassas efter vargen.
  • Begränsning av paragraf 28.

Regional gynnsam bevarandestatus

Enligt EU-kommissionens förslag ska gynnsam bevarandestatus inte bara gälla i hela riket utan de regionala delarna ska också tas i beaktande. – Man föreslår att gynnsam bevarandestatus inte längre ska räknas för hela landet utan även lokalt. Då kan man inte skjuta en varg som kommer in i renskötselområdet i Västerbotten – om det skulle vara den enda vargen i länet. Det kommer att leda till varg i hela Sverige, säger Christofer Fjellner. Detta kommenterar den svenska regeringen: ”Effekten av vad denna restriktiva inställning skulle ha på de nationella förvaltningsplanerna och den övergripande biologiska mångfalden behöver noggrant utvärderas, eftersom bevarande och förvaltning av stora rovdjur är en krävande uppgift på nationell, regional och lokal nivå.” Regeringen påminner också EU-kommissionen om att samerna är ursprungsbefolkning och att rennäringen hyser konstitutionellt skydd som försvåras av samexistens med stora rovdjur.

Människan ska anpassas efter vargen

Förslaget har också kritiserats för att det tvingar människorna till att anpassa sig till rovdjuren. – Ett förslag är att alla hundar ska ha skyddsväst. Det är vi som ska anpassa oss till vargen – man har helt och hållet tagit bort allting om socioekonomisk acceptans, säger Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson. Den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner har varit inne på samma bana och menar att man helt tagit bort begreppet socioekonomisk hänsyn i det nya förslaget. Den svenska regeringen väljer att kommentera detta: ”Sverige ser ett behov av vägledning i hur man tar hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella krav och hänsyn till regionala och lokala egenskaper[…] [enligt artikel 2 i art- och habitatdirektivet]. Den svenska regeringen uppmärksammar också artikel 16 i art- och habitatdirektivet som tillåter undantag från bestämmelserna om ”ingen annan lämplig lösning” finns, genom exempelvis licensjakt. Regeringen kräver också vägledning i hur man definierar detta. Vidare väljer den svenska regeringen att stryka en tolv sidor lång bilaga som handlar om vargen enligt artikel 12 i art- och habitatdirektivet. Det tar bland annat upp förbudet ”att avsiktligt fånga eller döda exemplar av dessa arter i naturen, oavsett hur detta gör.” Regeringen väljer att kommentera bilagan så här:

”Innehållet i denna bilaga är mycket beroende av resultatet av domstolsfallet C-674/17. Denna bilaga bör därför strykas tills domstolen har dömt i det fallet och sedan omskrivas om bilagan fortfarande behövs.”

Fall C-674/17 är ett fall i Högsta förvaltningsdomstolen i Finland där man utreder frågan om bland annat jakt kan ske på vilt som inte uppfyller gynnsam bevarandestatus.

Begränsning av paragraf 28

Genom att i förslaget strama upp flexibiliteten i rovdjursförvaltningen har Jägareförbundet uttryckt oro för att det kommer att äventyra paragraf 28 – alltså den rätt djurägare har att i nödvärn skydda sina tamdjur mot rovdjur. Någon sådan exakt formulering finns inte i EU-kommissionens förslag men de generella förslagen kring inskränkande av människans enskilda rätt att freda sig mot rovdjuren tas mestadels upp i den bilaga som den svenska regeringen vill stryka i väntan på avgörande i det finska målet. Bilagan som den svenska regeringen vill stryka innehåller bland annat uttalanden som:
  • ”Det finns få bevis som visar att vargar är farliga för människor.”
  • ”I de flesta fall är vargens påverkan på klövdjursstammarna försumbara, i andra fall kan de påverka vissa jaktformer.”
  • ”För att undvika konflikter bör man skapa faktabaserad information om vargar.”
  • ”Främja ekoturism. Människor som lever i vargområden har lättare att acceptera vargar om de kan generera en inkomst.”
  • ”Implementera boskapsskyddande hundar.”
  • ”Rovdjurssäkra stängsel är nödvändiga för att skydda tamdjur.”
Daniel Sanchez daniel.sanchez@jaktjournalen.se 0300-306 21