Jaktnyheter

Öppet brev till Sveriges Riksdag om EU:s vapendirektiv

Jag väljer att rikta detta öppna brev till Sveriges Riksdag då det är där som EU:s vapendirektiv ska behandlas för implementering i vår lagstiftning, skriver jägaren och sportskytten Leif Hagberg.
För några veckor sedan skrev jag ett öppet brev till Sveriges 20 EU-parlamentariker. Var och en fick ett personligt exemplar via sin mejl. Jag är som EU medborgare djupt bekymrad över den brist på demokrati som jag nu upplever visar sig med stor tydlighet i EU. Som exempel gav jag en beskrivning av den hantering som EU Kommissionens förslag till vapendirektiv genomgått. Ett ärende som jag försöker följa då det påverkar min livssituation. Den springande punkten är avsaknaden av en obligatorisk konsekvensanalys, och hur det som startar som en åtgärd mot terrorism under processen byter fokus till att bli en ”hetsjakt” på legala vapenägare. Ett annat exempel är hur Kommissionen med förvanskade fakta, och med vad jag i brevet beskriver som ”falskspel” driver fram sitt förslag till en förhandling. Jag är även som jägare och sportskytt bekymrad över vilka följder direktivet får för oss legala vapenägare, när nu direktivet röstats genom. Av våra 20 EU parlamentariker från Sverige har enbart fyra svarat på mitt brev. Det är Anna Maria Corazza Bildt genom två personliga brev, Christofer Fjellner, Kristina Winberg och Cecilia Wikström genom sin politiskt sakkunnige Astor Nummelin Carlberg. Min bedömning av svaren är att de är ärligt menade och ämnade att förklara det uppkomna läget.

Personligt konstaterande

Av dessa svar, samt diverse politikers bloggar m.m. drar jag följande slutsats. Regeringarna i Ministerrådet – bestående av medlemsländernas inrikesministrar – har drivit på för att förslaget ska behandlas skyndsamt utan konsekvensanalys. Något som normalt krävs före behandling enligt EU:s regelverk. Det är med andra ord inte Kommissionen ensam som ska belastas för detta odemokratiska förfarande. Där måste skulden även läggas på regeringarnas representanter i Ministerrådet. Vidare var det medlemsstaterna – genom Ministerrådet – och kommissionen som krävde att stora magasin skulle kategoriseras och förbjudas vid de förhandlingar som sedan inleddes. Det är även vid dessa förhandlingar som fokus skiftade från bekämpande av terrorism till att bli vad jag kallar en ”hetsjakt” på legala vapenägare. Magasinsfrågan hade tidigare röstats bort i LIBE, där förslaget först väcktes av Bodil Valero. Jag medger att jag kan ha fel i mina slutsatser, med det borde vara enkelt att visa motsatsen genom att redovisa protokoll m.m. från nämnda förhandlingar.

Konsekvensanalys

I det förslag som nu har röstats igenom finns möjlighet att medlemsländerna lägger sig på en så kallad lägstanivå. Bland annat föreslås att undantag ska kunna göras för sportskyttar när det gäller stora magasin i halvautomatiska vapen. För jägare medges inte några undantag. Kopplas undantaget till vapnet uppstår tveklöst problem. Fler problem kommer att visa sig om en seriös konsekvensanalys genomförs. En sådan analys måste genomföras av en opartisk handläggare för att uppnå trovärdighet hos oss väljare. Hänsyn måste vid en konsekvensanalys även tas till Försvarsmaktens med fleras remissvar, som av okänd anledning förpassats till glömska under EU förhandlingarna. Personligen kan jag bara se en logisk lösning. Inga förändringar görs i vår lagstiftning. Lagrådet och Riksdagen konstaterar att vi redan har den lagstiftning som direktivet kräver. Ett sämre alternativ – som Anna Maria Corazza Bildt presenterade – är att undantaget kopplas till mig i egenskap av sportskytt och inte till mitt vapen. De enda som drabbas då är de jägare som inte är sportskyttar. Det Anders Ygeman kallade för ”På marginalen”.

En trovärdighetsfråga

Bakgrundsanalys:

• Doris Högne Rydheim presenterade 2013 en utredning om skärpning i vapenlagstiftningen – SOU 2013:7 – som alliansregeringen lämnade utan åtgärd. • Samma år lämnade Cecilia Malmström ett nästan identiskt förslag i egenskap av EU kommissionär. Det stannade vid ett meddelande från Kommissionen den gången. • Här öppnas en möjlighet att Malmströms förslag levde vidare i Kommissionen. Likheten mellan SOU 2013:7 , Malmströms förslag och det förslag till nytt vapendirektiv som Kommissionen presenterade, är så påfallande stor att sambandet framstår som högst sannolikt. Det är troligtvis även detta som Bodil Valero hänvisar till, när hon hävdar att direktivet inte varit menat för bekämpande av terrorism. • SOU 2013:7 och det slutliga direktivet från EU har som gemensamma nämnare magasinsreglering och Peter Thorsell, som i båda fallen varit anlitad som sakkunnig. EU har genom sin hantering av direktivet fått sin demokratiska trovärdighet ifrågasatt. I Sverige har vi ett motsvarande problem. Ministerrådet och kommissionen har drivit en ”hårdare linje” i förhandlingarna, men tvingades att backa på de värsta delarna. Först i det läget kommer frågan om reglering av magasin in i förhandlingsunderlaget, på initiativ av Ministerrådet.

Varför och från vem?

Den frågan hade redan behandlats i ett annat utskott och förkastats. Bland dem som följer ärendet via olika media växer nu misstanken att den återupptogs genom ett svenskt initiativ i Ministerrådet. Har regeringen överskridit det mandat som riksdagen beslutade? Här har riksdag och regering ett gemensamt ansvar för att återupprätta Sveriges demokratiska trovärdighet gentemot oss väljare. Det kan bara ske genom att offentliggöra dokument som friar från eller bekräftar dessa misstankar. Leif Hagberg EU medborgare, jägare och sportskytt.