Lodjur och varg
Varg och lodjur står för de flesta angreppen mot tamdjur i Sverige. FOTO: Pixabay

Rovdjursangreppen ökar

Antalet rovdjursangrepp på får och nötkreatur ökar. Det visar en kartläggning från Statens Lantbruksuniversitet – SLU. Farligast lever får som betar i vargrevir.

"}}

Varje år dödas en handfull svenska nötkreatur av rovdjur. Men i första hand är det får som får sätta livet till när tamdjursbesättningar attackeras av varg, lo och björn.

Fler attacker på kort sikt

Hur många djur som dödas berättar dock inte hela sanningen om rovdjurens härjningar bland landets tamdjur. För att få en mer rättvisande bild har SLU istället börjat föra statistik över antalet rovdjursangrepp som årligen rapporteras in till myndigheterna.

Siffrorna visar en markant ökning av antalet attacker på senare år.

Mellan 2019 och 2020 ökade antalet angrepp på får med hela 52 procent, från 97 stycken till 147. Samtidigt fördubblades antalet rovdjursangrepp mot nöt, från tre attacker till sex.

Upp och ned över tid

Baserat på att rovdjuren tydligt föredrar får som bytesdjur när de angriper tamboskap skulle man kanske tro att attackerna mot just får ökat stort, även över längre tid.

Så är dock inte fallet. Mellan 2011 och 2020 har i snitt 153 rovdjursangrepp mot får årligen rapporterats i Sverige. Flest attacker ägde rum 2016 då så många som 217 angrepp mot får registrerades. Även under 2013 var attackerna mot får många – 185 stycken.

Att rovdjur angriper nötkreatur är betydligt ovanligare. Jämfört med åren 2003–2010 då i genomsnitt elva nötbesättningar per år attackerades av rovdjur, har angreppen mot nöt minskat avsevärt det senaste decenniet.

Men antalet angrepp på nöt har som sagt fördubblats mellan 2019 och 2020. Även sett över tid har rovdjursattackerna mot nöt ökat i antal. Med 20 procent, från i medeltal fem angrepp per år mellan 2011 och 2020, till sex stycken under 2020.

Rovdjuren antas även förse sig frikostigt av samernas renar. Exakt hur många rovdjursangrepp mot ren som äger rum varje år är dock svårt att veta då många av de rovdjursdödade renarna aldrig hittas.

Vargen attackerar oftast

Det är svårt att göra några direkta jämförelser mellan SLU:s kartläggning, som sträcker sig fram till 2020 och statistiken gällande 2021 års rovdjursangrepp mot tamboskap, som förs av Viltskadestatistik.

Enligt den senare attackerades i fjol 449 tamdjur av rovdjur. Av dem var fåren i absolut majoritet – 364 stycken. De angripna djuren attackerades vid totalt 76 rovdjursangrepp av vilka vargen stod för de flesta (38), tätt följd av lodjuret (33). Björn stod med säkerhet endast för fyra av de inrapporterade rovdjursangreppen.

Av mängden vargattacker mot tamboskap skulle man kanske kunna tro att vargen även är den som dödar flest tamdjur per angrepp, i vart fall när det handlar om får.

Enligt SLU:s rapport är det dock björnen som åsamkar störst skada på besättningen när den bestämmer sig för att gå in i en fårhage. Medan vargen dödar i genomsnitt fem får per angrepp fäller björnen sju. Lon, som dödar i genomsnitt två får per tillfälle, är det mest måttfulla av våra stora rovdjur.

Frigång i vargrevir farligast

Störst risk för att angripas av rovdjur löper får som betar fritt på fäbod- eller fjällbete. Attacker mot andra tamdjursslag som häst och nöt är betydligt ovanligare.

Befinner sig fåren dessutom i ett vargrevir lever de extra farligt. Får som betar i hage löper också förhöjd risk att angripas, om hagen de går i ligger i ett vargrevir.

SLU:s kartläggning visar även att risken för ett nytt rovdjursangrepp är stor direkt efter att en första attack ägt rum.

Hur många tamdjursbesättningar som finns inom ett område verkar däremot inte ha någon större betydelse, enligt SLU:s rapport. Enskilda besättningar tycks löpa lika stor risk för att bli rovdjursangripna oavsett om området de hålls i är tamdjurstätt eller inte.