Över 100 mil från närmaste konstaterade smitta. Den afrikanska svinpesten sprider sig i Europa. Foto: Gettyimages/montage

Nytt fall av Afrikansk svinpest – nu i Belgien

Kungsbacka (JJ) Fall av Afrikansk svinpest kryper allt närmare Sveriges gränser. Nu har smittan upptäckts i Belgien, över 100 mil från närmaste konstaterade smittkälla.

Det är belgiska medier som rapporterar att ett fall av afrikansk svinpest konstaterats inte långt från byn Étalle längs med Europaväg 25, knappt två mil från franska gränsen. Smittan har tidigare bara hittats i östra delarna av Europa, så det nyupptäckta fallet indikerar på att mänsklig aktivitet är avgörande för smittspridningen. Karl Ståhl, Biträdande statsepizootolog på Statens Veterinärmedicinska Anstalt är oroad över utvecklingen. – Det är oroande att smittan återigen gör ett långt hopp, och denna gång betydligt längre västerut än tidigare. Att sjukdomen nu finns i ett gränsnära område med en relativt tät vildvinsstam, och hotar flera länder med en stor och ekonomiskt betydande grisproduktion gör saken ännu mer bekymmersam. – Ur svensk synvinkel har risken att även svenska djur ska drabbas sedan tidigare bedömts som förhöjd, men på en relativt låg nivå, och det är för tidigt att säga om eller hur fallen i Belgien kommer påverka denna bedömning. Däremot kan man generellt säga att ju längre problemen med sjukdomsspridning fortsätter i Europa och ju större områden som drabbas, desto större är sannolikheten att olyckan en dag är framme så att vi får in smittan också i Sverige. – Liksom vid tidigare tillfällen när sjukdomen gjort hopp över långa avstånd, upptäcktes fallen i Belgien nära en stor transportled. Mycket tyder därför på att smittan spridits med människans hjälp och att någon kört längs med motorvägen och slängt ut en lite matrester som innehållit viruskontaminerat gris- eller vildsvinskött med ursprung i något av de länder som sedan tidigare varit smittat. Enligt Karl Ståhl är den viktigaste insatsen för att förebygga ytterligare spridning just nu att höja kunskapsnivån hos allmänheten, och i synnerhet rikta sig mot personer som reser till och från smittade områden. Smittan överlever länge i ej värmebehandlade köttprodukter från smittade djur och sådana produkter utgör därför den största risken för spridning. Det är därför förbjudet att föra med sig kött och köttprodukter från gris och vildsvin från smittade områden. Det är också i allmänhet olämpligt att slänga matavfall i miljön så att vilda djur, och i detta fall i synnerhet vildsvin, kan komma åt det.

Bör vi svenskar vara oroliga för foderimporten till exempelvis vilt? – Generellt har vi bedömt att importerat grovfoder och halm utgör en låg risk, så länge den hygieniska kvaliteten är god, eftersom virusets överlevnadsförmåga är begränsad i en sådan miljö. Om en bal av hö, halm eller ensilage med ursprung i smittade områden däremot skulle innehålla kadaverrester från vildsvin, så kommer saken i annat ljus, för i ett kadaver kan smittan överleva. Sådant foder bör tas om hand om och destrueras, efter kontakt med jordbruksverket. Andra djur som exempelvis sork eller fåglar som kan följa med i ensilaget bär inte på viruset. – Det viktigaste när man funderar på att importera foder är att handla med seriösa aktörer och att säkerställa att den hygieniska kvaliteten är god. Man bör också undvika att importera från smittade områden, säger Karl Ståhl.