Viltstammarna måste skjutas ner. Det är upp till myndigheterna att administrera detta. Det är slutsatser i en ny rapport från jord- och skogsnäringen. Foto: Per Jonson

Nya krav på krafttag mot vilt

En viltskadekommission har satt samman en rapport med ett flertal åtgärdsförslag till regeringen. LRFs ordförande Palle Borgström skräder inte orden utan menar att viltskadorna är ett hot mot Sveriges livsmedelsstrategi.– Vi kan inte ha en ordning där viltet avgör vår civilberedskap, vår matproduktion och vår energiförsörjning, säger han i ett uttalande.

"}}

I en åttio sidor lång rapport redovisar den så kallade viltskadekommissionen de problem som företrädelsevis klövviltstammarna och större fåglar som gäss orsakar jord- och skogsbruk, men även trafiken.

Nu kräver kommissionen att regeringen ålägger myndigheter att arbeta för att avskjutningen ökar. Enligt Palle Borgström, ordförande för LRF, är kommissionens slutsatser vägen framåt.

– Viltskadorna är så pass omfattande att många lantbrukare ger upp sin verksamhet eller tvingas att anpassa odlingen. Viltet är ett reellt hot mot målen i den nationella livsmedelsstrategin, säger han.

Ny jaktlagsutredning

I rapporten föreslår kommissionen bland annat att en ny jaktlagsutredning genomförs. Länsstyrelser, Naturvårdsverk och andra berörda myndigheter ska jobba mot ökad avskjutning av viltstammarna. Utfodring av vilt ska förbjudas helt. Författarna till rapporten vill också att vildsvinet från och med nu ska klassificeras som en skadegörande art.

Viltkommissionen består av Östergötlands gamla landshövding Elisabeth Nilsson som tillsammans med en docent i civilrätt med inriktning på fastighetsrätt Elisabeth Ahlinder har satt samman rapporten.

Inte imponerad

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet tycker att hela rapporten är skrattretande och leder tankarna till uttryck som ”alternative facts”.

– Det är genuint ohederligt säga att en kommission utfört arbetet. En kommission är en opartisk instans. Detta är ju en ren partsinlaga som är finansierad av LRF och skogsägarföreningar.

Daniel Ligné tror inte att rapporten kommer få någon genomslagskraft alls. Den är alldeles för extrem i sitt tilltal.

– Dessutom verkar de vara faktaresistenta och hittar på egna uträkningar. Lite intressant är det också att vad rapporten gör är att säga att markägarna, det vill säga jord- och skogsägare inte klarar av att sköta sina egna marker utan behöver styras av myndigheter. Det är ju lite ironiskt.