Ornitologer stoppar skyddsjakten på skarv i kammarrätten. Foto: Gettyimages

Kammarrätten går på ornitologernas linje – stoppar skarvjakt

Kammarrätten upphäver Länsstyrelsen i Kalmars beslut och säger nej till skyddsjakt efter skarv genom äggprickning. Det rapporterar tidningen Barometern.

I april 2019 beslutade Länsstyrelsen i Kalmar att ge tillstånd till äggprickning och

skyddsjakt på skarv som orsakade allvarlig skada på fiskbeståndet och betydande ekonomiska skador för fiskenäringen. 500 skarvägg skulle få prickas årligen under april till och med juni. Länsstyrelsen hänvisade också till ett uttalande från Naturvårdsverket om att skarven har en mycket livskraftig totalpopulation samt att det finns gott om lämpliga livsmiljöer för artens häckning och födosök.

Ingen god jaktetik

Men Sveriges ornitologiska förening, Birdlife Sverige, överklagade beslutet då de inte ansåg att äggprickningen uppfyllde kraven på god

jaktetik. ”Situationen försvåras av att skarvarnas äggläggningstid inte är synkroniserad varför ägg i närliggande bon kan vara olika gamla.”, skrev Birdlife i överklagandet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslog organisationens överklagande.

Till nästa instans

Ornitologerna överklagande då till kammarrätten som nu stoppat beslutet. Det skriver tidningen Barometern. Kammarrätten anser att skarven kan påverka det lokala fiskbeståndet negativt, men anser inte att sambandet mellan skarvens aktivitet och nedgången i kommersiella fiskebestånd är så starkt att

skyddsjakt ska kunna medges. Samma sak har Naturvårdsverket sagt i ett yttrande i målet. Naturvårdsverket har också påtalat att det är olämpligt med äggprickning senare än i april, eftersom en allt för stor andel kullar med långt gången fosterutveckling då riskerar att påverkas.