Sex olika viltforskningsprojekt får pengar ur Viltvårdsfonden 2023. Foto: Gettyimages, fotomontage

Här är forskningen som får dela på miljoner ur Viltvårdsfonden

Sex olika forskningsprojekt beviljas medel ur Viltvårdsfonden. De får dela på totalt 13 125 000 kronor för perioden 2023-2025 meddelar Naturvårdsverket.

"}}

Bland viltforskningsprojekten som får medel ut viltvårdsfonden finns bland annat ett projekt om tillit och förtroende i viltförvaltningen. Målet är att ta fram rutiner för hur misstro kan hanteras.

– I Naturvårdsverkets Strategi för svensk viltförvaltning 2022-2029 lyfts betydelsen av tillit och hur samverkan och dialog ska bidra till det. Genom det här projektet kan vi få ny värdefull kunskap som kan bidra till det arbetet, säger Anders Lundvall, forskningssekreterare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Ett annat projekt tar sikte på hur människors relation till vilt påverkas av digitala bilder av vilt.

– Digitaliseringen är en av de så kallade megatrender som påverkar viltförvaltningen i Sverige i dag och i framtiden. I Naturvårdsverkets viltforskningsstrategi efterfrågas just forskning om digitaliseringen och nya teknologier och vilken betydelse det kan få för förvaltningen, säger Anders Lundvall.

Viltforskningsprojekt som får pengar från Viltvårdsfonden 2023

Mellan tillit och förtroendeklyftor: Förväntningar och kunskapskoordination i viltförvaltningen

Skandinaviska björnprojektet: Interaktioner mellan flera arter och förbättrade övervaknings- och förvaltningsmetoder

Från virtuell turism till medborgarforskning: En empirisk undersökning av hur allmänheten producerar och konsumerar digitalt vilt

Naturvårdsverket finansierar forskning med medel ur Viltvårdsfonden till stöd för en hållbar förvaltning av vilt. Forskningen ska ha hög vetenskaplig kvalitet och relevans och den ska komma till praktisk användning i arbetet med vilt och jakt vid myndigheter och organisationer.  

Viltvårdsfondens medel byggs upp av den viltvårdsavgift som alla som jagar i Sverige ska betala. Regeringen delar varje år ut pengar ur fonden till myndigheter och organisationer som hanterar jakt- och viltfrågor, bland annat till Naturvårdsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt.  Källa: Naturvårdsverket.