Jaktnyheter

Ny studie: Människorösten mest effektivt för att skrämma klövvilt

Hund, varg eller människa? Forskare har undersökt vilka skrämselljud som är mest effektiva på klövvilt. Foto: Josefine Julén

Forskare har undersökt hur dovhjort, älg, rådjur, kronhjort och vildsvin reagerar på ljud från rovdjur och hur det kan användas för att minska betesskador.

"}}

– I denna studie visar vi att det går att ändra klövvilts beteende, utbredning och deras påverkan på viktiga jordbruksgrödor genom att skrämma dem med ljud, säger Anna Widén, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet, i ett pressmeddelande.

Studien har gjorts i Södermanland där det svenska klövviltet lever och konkurrerar om samma föda inom samma område.

Skadenivån har mätts på sju olika vetefält, sedan har ljudanläggningar och viltkameror satts upp. Slumpmässiga skrämselljud har spelats upp när djur passerat.

Enligt SLU har man sett att skadorna är betydligt mindre i områdena med inspelade skrämselljud.

Ljud från varg, hund och människa

Fyra olika typer av ljud användes i studien. Skrämselljud från människa, hund och varg samt kontrolljud från olika fåglar.

Efter att ha analyserat filmerna som spelats in har man kommit fram till att klövvilt reagerar olika för vilken typ av ljud de utsätts för.

Ljud från människa genererade snabbast flykt från området och ledde till att klövdjuren spenderade minst tid där.

När klövvilt skräms ändras deras beteenden; de flyttar sig till andra områden på samma fält eller lämnar fältet helt och besöker kanske i stället ett närliggande fält.

– Vi behöver mer kunskap om vilken skala denna typ av skrämselljud har en effekt på, både rumsligt och tidsmässigt. För att inte problemen bara ska flytta nästgårds är det troligtvis också mest framgångsrikt att kombinera denna typ av metod med viltförvaltningsåtgärder på en större landskapsnivå, som foderskapande åtgärder där viltet får äta skyddat, säger Anna Widén.