Jaktnyheter

Nekas vapeninnehav på grund av medlemskap i mc-klubb

Mannen är medlem i en mc-klubb och polisen nekar honom vapenlicens eller att låna jaktvapen. Foto: Gettyimages

Polisen nekar en man i Norrbotten att inneha eller låna jaktvapen. Motiveringen är att han är medlem i en lokal mc-klubb. Nu har förvaltningsrätten slagit fast att polisens beslut är rätt.

"}}

Mannen har ett stort jaktintresse och har tidigare haft vapenlicens under 25 år. Nu vill han på nytt inneha egna vapen eller låna av anhöriga. Men polisen säger nej.

I sitt yttrande till förvaltningsrätten framhåller polisen att mannen vid tre tillfällen tidigare nekats vapeninnehav – och att kammarrätten avslagit hans överklagningar.

Inte delgivna misstankar

Polisen hänvisar till ”underrättelseuppgifter” och anser det bevisat att mannen har en högt uppsatt ställning inom en lokal mc-klubb, där medlemmar och människor med nära anknytning till klubben förekommit i utredningar om våldsbrott.

Polisen anser att det finns en betydande risk för missbruk av vapnen, även om mannen under lång tid haft vapenlicenser och skött innehavet utan anmärkningar.

Mannen framhåller i sitt yttrande till förvaltningsrätten att han inte känner till att några av de andra medlemmarna i mc-klubben skulle ägna sig åt brottslig verksamhet. Han hävdar också att ingen av medlemmarna i klubben delgivits misstanke om inblandning i grova våldsbrott de senaste åren.

Polisen har beslutat säga nej till vapeninnehav enbart på grund av medlemskapet i mc-klubben, anser mannen.

Han poängterar att hans jaktlag inte har några kopplingar till mc-klubben, och inte heller hans släktingar som han skulle kunna låna vapen av.

”Föreningsfriheten åtnjuter ett starkt skydd i både regeringsformen och Europakonventionen. Även medlemskap i mc- klubbar omfattas. Lagen tillåter endast att begränsningar görs avseende rasistiska föreningar eller sammanslutningar som faller in under straffbestämmelsen olovlig”, anför mannen till förvaltningsrätten.

Han hänvisar till en dom i högsta förvaltningsdomstolen, där domstolen markerat hur viktigt det är att inte kränka föreningsfriheten och att avslag på vapeninnehav inte kan byggas på enbart föreningstillhörighet.

Polisen får rätt

Förvaltningsrätten kommer fram till att mannen alltjämt är verksam inom en förening och har samma umgänge, som är olämplig för en vapeninnehavare, enligt tidigare domar i kammarrätten.

När det gäller domen i högsta förvaltningsdomstolen, som mannen hänvisar till, finner förvaltningsdomstolen att det rättsfallet skiljer sig från det aktuella fallet.

”Högsta förvaltningsdomstolen uttalade endast att ett tillstånd att inneha vapen inte kan återkallas på grund av medlemskap i en politisk organisation”, skriver juristerna vid förvaltningsrätten och fortsätter:

”Det krävs generellt sett starkare skäl för att återkalla ett av myndighet redan beviljat tillstånd.”

Förvaltningsrätten finner att polisens beslut, att mannen inte får inneha eller låna jaktvapen, ska stå fast.