Jaktnyheter

Jaktkritikerna misslyckas få säljakt underkänd

Det var rätt av Naturvårdsverket att besluta om skyddsjakt på gråsälar. Jaktkritikernas överklagan avslås. Foto: Gettyimages

Jaktkritikerna får inget gehör hos förvaltningsrätten för sitt försök att få en beslutad skyddsjakt på säl underkänd.

"}}

Naturvårdsverket beslutade december 2021 att tillåta skyddsjakt på 50 gråsälar under perioden 1 till 31 januari. Detta för att minska skadorna på fisket. Jakten är redan över, men förvaltningsrätten anser att ett avgörande är viktigt inför kommande jaktbeslut.

Jaktkritikerna överklagar och pekar bland annat på att det är oklart hur framtida klimat- och miljöförändringar kommer att påverka sälpopulationerna. Skadskjutningar och lidande var andra argument som föreningen förde fram.

Föreslår sälturism

Dessutom ifrågasätter Jaktkritikerna om alla påskjutna sälar rapporteras till myndigheterna.

”Utan tillfredsställande statistik i detta avseende kan en gynnsam bevarandestatus inte säkerställas och jakten kan då inte heller anses bedrivas under strikt kontrollerade former”, skriver Jaktkritikerna till domstolen.

Deras förslag är istället att industrifisket stoppas, att fiskeredskap byts ut eller att fisket styrs om till annat fiske eller sälturism.

Naturvårdsverket har i yttrande till förvaltningsrätten hållit fast vid att jakten på 50 gråsälar var ett okej beslut.

”Skadeproblematiken är betydande och även om sälsäkra redskap kan minska skadorna kan sådana redskap inte användas vid alla typer av fiske. Andra skadeförebyggande åtgärder har begränsad och kortvarig effekt varför jakten är nödvändig”, skriver Naturvårdsverkets tjänstemän.

Avslår överklagan

Förvaltningsrättens ledamöter finner att sälskador på fiskeredskap och fångster är betydande. Det innebär stora ekonomiska förluster för de drabbade och kan komma att påverka lokala ekosystem och fiskpopulationer, skriver rätten.

”Förvaltningsrätten anser att det saknas skäl att ifrågasätta Naturvårdsverkets bedömning att skyddsjakt på gråsäl behövs som kompletterande åtgärd för att förhindra allvarlig skada på fisket och för att skydda fiskbestånd i vissa områden. Beslutet kan inte heller anses vara oproportionerligt. Vad Jaktkritikerna i övrigt anfört och de andra lämpliga lösningar som föreslagits föranleder inte någon annan bedömning”, skriver Förvaltningsrätten i domen och underkänner Jaktkritikernas överklagan.