Jaktnyheter

Inventering visar rejält kliv framåt för gråsälen – uppskattningsvis 65 000 i Östersjön

Gråsälbeståndet har ökat med cirka 15 000 djur sedan senaste inventeringstillfället 2017. Foto: Gettyimages
Årets inventering av säl i Östersjön visar att gråsälbeståndet tar ännu ett kliv framåt. Forskare och yrkesfiskare är oroade över utvecklingen.
Det är finska Naturresursinstitutet Luke som redovisar den senaste inventeringen. Enligt den inventerades 38 000 gråsälar i Östersjön 2019, men Ryssland bidrog inte med inventering i år. I fjol däremot inventerades 1 200 gråsälar på ryskt territorium i Finska viken. Använder man den siffran får vi ett inventeringsresultat på 39 200 gråsälar. Det är en nära en fördubbling jämfört med 2009 då drygt 20 000 sälar inventerades. Sälforskare menar dock att det endast är mellan 60 och 80 procent av populationen som upptäcks vid en flyginventering när kolonier räknas. Det finns med andra ord mellan 50 000 och 65 000 gråsälar i östersjön. Vid de senaste tre inventeringarna 2015, 2016 och 2017 låg inventeringsresultatet relativt stabilt på cirka 30 000 sälar, men nu ökar alltså beståndet med 25 procent.

Fler parasitangrepp på stora torskar

I en debattartikel i finska Hufvudstadsbladet höjer biologen Maria Saarinen och yrkesfiskaren Anders Jansson ett varnande finger. Gråsälens drastiska tillväxt de senaste decennierna (ca 10 000 inventerade år 2000) påverkar torskbeståndet mycket negativt. ”Infektionsfrekvensen av torskens levermask har ökat oroväckande i samband med att sälarna, som är slutvärdar för masken, har blivit fler. På vissa områden i södra Östersjön har alla torskar fått smittan. Stora torskindivider, som har en mycket viktig strukturerande ekologisk roll, är värst infekterade. Parasitinfektionen har signifikanta inverkningar på torskens mekanismer på molekylnivå; dess ämnesomsättning, immunförsvar och tillväxt. Parasiten kan smitta också människan, och enligt forskarna kan parasiten även spridas till andra fiskarter i Östersjön, såsom laxen.” Vidare skriver de två artikelförfattarna att det är orealistiskt att tro att problemen med Östersjöns fiskbestånd endast kan lösas med reglering av fisket. Istället bör sälstammarna förvaltas med jakt så populationerna minskar.