Jaktnyheter

Gav inte överklaganden prövningstillstånd

Stockholm (JJ) Högsta Förvaltningsdomstolen såg inga skäl att ge överklagandena av den inhiberade vargjakten något prövningstillstånd.
Förutsättningen för att Högsta Förvaltningsdomstolen ska ta upp överklaganden av sådana beslut till prövning är att det meddelas prövningstillstånd. För att prövningstillstånd ska meddelas krävs att det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta Förvaltningsdomstolen eller att det finns synnerliga skäl till en sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på ett grovt förbiseende eller grovt misstag. Högsta Förvaltningsdomstolen har nu funnit att det inte föreligger förutsättningar att meddela prövningstillstånd. De mål som gäller Kammarrätten i Sundsvalls beslut har avskrivits. Kammarrätternas beslut gäller därför fram till dess att förvaltningsrätterna beslutar annat eller avgör sakfrågan om licensjakt. Ingen av Förvaltningsrätterna har än så länge fattat sina beslut kring länsstyrelsernas vargjaktsbesked. De säger sig behandla ärendet skyndsamt men ger inga anvisningar om när beslut kan offentliggöras.