Jaktnyheter

Förslår nytt system för justering av jakttider

Stockholm (JJ) För att öka tydligheten och transparensen i regleringen av jakttider föreslår Naturvårdsverket, i en uppdragsredovisning till regeringen, att myndigheten ska ansvara för att regelbundet se över jakttiderna.
Naturvårdsverket fick i december 2016 i uppdrag av regeringen att föreslå en effektivare och mer ändamålsenlig beredning av jakttidsändringar. – Det har inte skett någon strukturerad översyn av de svenska jakttiderna på 17 år. Bristen på regelbunden översyn av jakttiderna är ett hinder för en adaptiv viltförvaltning, säger Eva Thörnelöf, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket. Naturvårdsverket bedömer att det nuvarande systemet för jakttidsändringar behöver bli tydligare, mer transparent och ge bättre möjlighet till delaktighet. De aktörer som i dag vill föreslå förändrade jakttider skickar en skrivelse till regeringen. Regeringskansliet avgör sedan om förslaget ska remitteras och leda till förändrade jakttider. Utöver remissbehandling sker i normalfallet ingen särskild dialog med berörda intressenter om förslagen till jakttidsändringar. Naturvårdsverket föreslår nu i redovisningen av regeringsuppdraget att myndigheten får ansvaret att regelbundet se över jakttiderna och vid behov föreslå ändringar till regeringen. Det system som Naturvårdsverket föreslår tar hänsyn till ny kunskap, ökar tydlighet och transparens, bland annat genom: • Inledande förslagsperiod där berörda aktörer enkelt kan lämna sina förslag till Naturvårdsverket. • Tidsbegränsat jakttidsutskott knutet till det nationella viltråd som planeras vid Naturvårdsverket. • Snabbkonsultation av preliminära förslag till jakttidsändringar. – Naturvårdsverket har det nationella ansvaret över viltförvaltningen och vi vill därför få regeringens uppdrag att se över jakttiderna var sjätte år. Vid särskilda behov kan vi även föreslå jakttidsändringar vid andra tillfällen, säger Eva Thörnelöf på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.