Jaktnyheter

Förslag på ny rennäringslag kan påverka framtida jaktmöjligheter i norr

Ska fler samebyar få ensamrätt på jakt- och fiske och ska rätten gälla annat än småvilt. Det ska nu snabbutredas. Arkivfoto: Per Jonson

En kommitté ska lämna ett förslag på ny rennäringslag och dessutom se över möjligheten att ge även samer utanför samebyar jakt- och fiskerättigheter.

"}}

Det är Girjasdomen som föranlett Regeringen att nu tillsätta en utredningen för att ersätta rennäringslagen från 1971.

Just frågan om jakt- och fiskerätten ska snabbutredas och redovisas redan 21 november 2022. Resten av uppdraget med förslag ska slutredovisas senast den 20 maj 2025.

För jägare och fiskare som jagar på statens mark ovan odlingsgräns, men även i områden där rennäringen har åretruntmarker, kan förslaget påverka framtiden. Bland annat kommer det utredas om samebyar ska få ensamrätt på även annat vilt än småvilt.

Det ska också utredas vilka andra områden utöver Girjas samebys område som samebyar ska ha ensamrätt gentemot staten att upplåta jakt- och fiskerätt, men hänvisning till urminnes hävd.

I direktivet till kommittén beskrivs också att Girjasdomen kan ha betydelse för upplåtelse av jakt och fiske även på statliga bolags marker, exempelvis Sveaskog, som ligger inom åretruntmarker för samebyars renskötsel.

Idag är jakt- och fiskerätten knuten till medlemmar i en sameby men den ordningen är enligt skrivelsen orättvis.  Staten ”ska främja hela det samiska folkets möjlighet att behålla och utveckla sin kultur”.

Därför ska kommittén också utreda möjligheten för samer som inte är medlemmar i samebyar att ha rätt till jakt och fiske, men också utreda vilka andra nyttjanderätter som följer renskötselrätten övriga samer kan få ta del av.  

Läs hela kommittédirektivet här>>

Kommitténs uppgift i utredningen:

• bedöma inom vilka delar av statligt ägd mark dels inom åretruntmarkerna, dels ovanför lappmarksgränsen när renskötsel är tillåten där, som samebyar i förhållande till staten genom urminnes hävd har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske.

• analysera vilken rätt till upplåtelser av jakt och fiske som tillkommer samebyarna på de delar av deras byområden som ligger inom statligt ägd mark dels inom åretruntmarkerna, dels ovanför lappmarksgränsen när renskötsel är tillåten där, om någon ensamrätt till upplåtelser genom urminnes hävd inte kan konstateras i området.

• ta ställning till om ensamrätten till upplåtelser av jakt enbart gäller småviltsjakt eller om den gäller allt vilt.

• analysera vad ensamrätten till upplåtelser av jakt och fiske får för konsekvenser för statens avtal om nyttjanderättsupplåtelser inom områdena.

• bedöma vad samebyarnas ensamrätt till upplåtelser av jakt och fiske får för betydelse för Samefondens intäkter och arbete.

• lämna förslag till en reglering av upplåtelsebestämmelserna i rennäringslagen som ska kunna gälla tillfälligt till dess att en ny permanent reglering finns på plats.

• ta ställning till vilken rätt till jakt och fiske som kan tillkomma de samer som inte är medlemmar i samebyar

• bedöma om de övriga nyttjanderätter som hör till renskötselrätten kan tillkomma samer som inte är medlemmar i samebyar

• vid behov föreslå författningsreglering