Jaktnyheter

EU-valet 2019: Så tycker partierna i viktiga jaktfrågor

Hur ska en jägare rösta i EU-valet? Jaktjournalens valenkät kan ge svaret. Foto: Per Jonson och Gettyimages, montage
Är jaktfrågorna viktiga för dig när det drar ihop sig till EU-val på söndag? Här kan du läsa hur de olika partierna svarar på Jaktjournalens enkät.
Vi har ställt fem frågor till de svenska partier som idag är representerade i EU-parlamentet. Feministiskt initiativ har inte svarat. 1) Varg. Hur ställer du och ditt parti er till varg och vargjakt. Och hur kommer ni arbeta för er linje i EU? 2) Vapendirektivet. Det arbetas med ett nytt vapendirektiv på EU-nivå. Hur ställer du och ditt parti er till det och hur kommer ni att arbeta med det? 3) Art- och habitatdirektivet. Det arbetas med nya riktlinjer för art- och habitatdirektivet. Hur ställer ni er till det arbetet och hur kommer ni att jobba med där? 4) Afrikansk svinpest. Hur jobbar du och ditt parti på EU-nivå för att förhindra spridning av afrikansk svinpest till Sverige. 5) Självbestämmande. När det gäller jakten är Sveriges egenbestämmande viktig. Det kan gälla jakten på arter som skarv och säl. Vilka jaktfrågor tycker du Sverige ska bestämma om och vilka bör hanteras på EU-nivå?

Socialdemokraterna:

  1) Varg Vi ska som andra EU-länder följa våra gemensamma åtaganden enligt art- och habitat-direktivet, och om till exempel vargen har uppnått gynnsam bevarandestatus ska licensjakt vara möjligt. Skyddsjakt ska alltid efter behov vara möjligt. 2) Vapendirektivet För att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten, som terrorism, krävs samarbete, inte minst inom EU. Då krävs också en del gemensamma regler, som stiftas på EU-nivå. I övrigt ska lagstiftning om vapen skötas av respektive land. Vår uppfattning har hela tiden varit att EUs nya vapendirektiv i så liten utsträckning som möjligt ska påverka svenska jägare och sportskyttar negativt, samtidigt som det ska skydda mot terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet. 3) Art- och habitatdirektivet Art- och habitatdirektivet är en grundläggande del i EU:s arbete med att värna den biologiska mångfalden. EU-kommissionen har nyligen genomfört en granskning av direktivet och uteslutit större ändringar. Vi delar uppfattningen att det i det fortsatta arbetet med direktivet är viktigt att värna den biologiska mångfalden. 4) Afrikansk svinpest  I spåren av vildsvinens utbredning har spridningen av afrikansk svinpest snabbt blivit ett alltmer akut hot mot EUs grisproducenter. Vi anser att EU bör agera mer aktivt för att utrota de smittspridande vildsvinen. Kommissionen kom i december ut med ett antal rekommendationer till EU:s medlemsländer kring detta, och det ställer vi oss bakom. Sen bör vildsvinsfrågan fortsättningsvis vara en nationell fråga att lösa genom en kombination av effektiva jaktmetoder, information om smittspridning till berörda och att myndigheter i hela EU håller sig informerade och vidtar lämpliga åtgärder. 5) Självbestämmande Frågor om jakt ska behandlas på nationell nivå men vi ska självklart följa de internationella åtagandena om att bevara hotade arter.  

Liberalerna:

1) Varg Våra viltstammar ska vara livskraftiga och rovdjurspolitiken måste värna biologisk mångfald och minska rovdjursskador. Vi vill att den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta. Det behövs en tydlig och bra balans mellan olika intressen och dialog med människor som berörs, särskilt de som lever i rovdjurstäta områden. Skyddsjakt och selektiv jakt ska vara möjlig för att förhindra oacceptabla rovdjursskador i tamdjurshållningen. 2) Vapendirektivet  Vi är emot EU:s nya vapendirektiv därför att det skapar onödig byråkrati och bygger upp nya hinder för alla hundratusentals jägare och sportskyttar. Därför röstade L emot vapendirektivet i Europaparlamentet och sade också nej till det i riksdagens EU-nämnd. 3) Art- och habitatdirektivet Vi vill att Sverige ska ges större möjlighet att själva avgöra klassificeringen av hotade arter, men det får inte innebära en ambitionssänkning vad gäller artskyddet. 4) Afrikansk svinpest Vi stödjer det arbete som görs både i Sverige och i EU för att stoppa spridningen av svinpest. Att vi tar fram strategier för och övar på hur utbrott snabbt ska kunna begränsas och vidare spridning är avgörande. 5) Självbestämmande Vi vill som sagt att art- och habitatdirektivet ska justeras så att medlemsländerna ska ges större möjlighet att själva avgöra klassificeringen av hotade arter, så länge det inte innebär en ambitionssänkning av artskyddet. Då hade vi kunnat öppna upp för att bättre kunna förvalta både stammarna av skarv och säl i Sverige.  

Centerpartiet:

1) Varg  Centerpartiet menar att rovdjursförvaltningen i grund och botten bör vara nationell och vill fortsatt att vi ska ha en regionaliserad rovdjursförvaltning där lokala och regionala hänsyn kan tas, inte minst till de människor som bor och verkar där. Därför ska vi ta och använda de möjligheter till regional förvaltning som EU-rätten ger fullt ut. Vi vill ha en situation där vargens gynnsamma bevarandestatus nås vid den nivå som anges i proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik, det vill säga 170–270 individer, vilket riksdagen fattade beslut om 2013. Av allt att döma ligger antalet vargar på en högre nivå än så i dag. Bedömningarna som gjordes för att landa i den nivå som anges i propositionen är baserade på omfattande vetenskapliga underlag framtagna av ett fyrtiotal forskare och experter. Det är viktigt att den rovdjurspolitik som beslutats av Sveriges Riksdag följs. Därför är det också viktigt att regeringen i sina instruktioner till ansvariga myndigheter är tydliga med vad som gäller. Vi vill att en översyn av art- och habitatdirektivet genomförs. Intill dess att en sådan översyn är möjlig är det viktigt att vi nationellt ser över hur direktivet har implementerats i Sverige. 2) Vapendirektivet Tyvärr så bidrog senaste revideringen av vapendirektivet mest till att göra livet mer komplicerat för laglydiga vapenägare snarare än att göra det svårare för den organiserade brottsligheten. Legala vapen används sällan för brott. Därför ska jägares och sportskyttars vapenanvändning värnas, bland annat genom smidigare och snabbare tillståndsgivning. Centerpartiet har gjort vad vi kunnat för att se till att förslaget till nytt vapendirektiv på EU-nivå skulle bli så lite dåligt som möjligt. Tyvärr blev det inte så och vi röstade nej till det både i riksdagen och i EU-parlamentet. Nu arbetar vi i Centerpartiet vidare med att se till att den svenska implementeringen blir så lite dålig som möjligt. 3) Art- och habitatdirektivet EU-kommissionen arbetar på nya riktlinjer för hur man ska arbeta med implementeringen av art- och habitatdirektivet. Där har vi bland annat varit på möte med ansvarig kommissionär för att påtala vikten och behovet av en regional förvaltning och regionala lösningar. Det påtryckningsarbetet mot Kommissionen kommer vi fortsätta med. Men vi vill också se över den svenska implementeringen av direktivet, och det är bra att det nu är en del av januariavtalet och ska genomföras. När så är möjligt vill vi också verka för att direktivet ses över på EU-nivå. 4) Afrikansk svinpest Berörda myndigheter har förhöjd beredskap för detta och det är väldigt viktigt. Vildsvinsstammen har på senare år vuxit explosionsartat, och här behöver vi se över hur stammen förvaltas och vilka åtgärder som behöver vidtas bland annat kan det handla om ett ökat jakttryck. Sjukdomen bryr sig inte om nationsgränser så därför behöver vi europeiskt samarbete för att klara detta. Fredrick Federley har som ledamot i Europaparlamentet skrivit ett brev till det ministerrådet, vilka är de som har mandat att besluta om de akuta åtgärderna i att bekämpa smittspridningen och krävt att åtgärder vidtas. 5) Självbestämmande Centerpartiet menar att rovdjursförvaltningen i grund och botten bör vara nationell och vill fortsatt att vi ska ha en regionaliserad rovdjursförvaltning där lokala och regionala hänsyn kan tas, inte minst till de människor som bor och verkar där. Därför ska vi använda de möjligheter till regional förvaltning som EU-rätten ger fullt ut.  

Kristdemokraterna:

1) Varg Vi anser att förvaltningen av de vilda arterna, inklusive beslut om regler för skyddsjakt och licensjakt, ska ligga på varje land. Vi kommer att driva frågan så långt det går inom Europaparlamentet. 2) Vapendirektivet Kristdemokraterna motsätter sig förändringar som innebär att laglydiga medborgares innehav av jaktvapen ska försvåras. Motivet till att direktivet kom till var att komma åt terrorism och organiserad brottslighet. Dessa använder ytterst sällan jaktvapen. Kristdemokraterna röstade därför emot vapendirektivet när frågan behandlades i Europaparlamentet. 3) Art- och habitatdirektivet Vi vill vi uppdatera EU:s art- och habitatdirektiv. Det måste bli smidigare att flytta arter mellan olika hotklassningar i takt med att populationerna växer eller krymper. Idag krävs enhällighet i ministerrådet för att flytta en art från listan över djur som anses kräva ”noggrant skydd”. Detta har hittills aldrig gjorts. Det bör också skrivas in i direktivet vilka processuella regler som ska gälla för prövning av beslut som kan beröras av direktivet. 4) Afrikansk svinpest Den afrikanska svinpesten är en allvarlig fråga och här bör EU-länderna samarbeta. I första hand är det ländernas regeringar och myndigheter som bör samarbeta med varandra. 5) Självbestämmande Jaktfrågorna i första hand ska skötas nationellt. Exempelvis ska Sverige bestämma om jakt på säl, skarv och varg.

Moderaterna:

1) Varg Vi i Sverige ska själva besluta om jakt på varg och annat vilt. Moderaterna står bakom riksdagens beslut om att det ska finnas 170-270 vargar i Sverige. Då fler länder nu får upp ögonen för problematiken kring stora rovdjur ser vi förbättrade möjligheter för att driva på för en översyn av de regler som finns på EU-nivå. 2) Vapendirektivet EU har beslutat om vapendirektivet och det ska nu införas i svensk lag. Regeringen har tyvärr lagt fram ett förslag som innebär en överimplementering av vapendirektivet. Moderaterna kommer säga nej till regler som i onödan försvårar för laglydiga jägare och sportskyttar. 3) Art- och habitatdirektivet Reglerna om artskydd som finns på EU-nivå, inklusive art- och habitatdirektivet, behöver genomgå en översyn. Moderaternas utgångspunkt är att reglerna om artskydd inte får användas till att begränsa det hållbara svenska skogsbruket eller ingripa i äganderätten.

4) Afrikansk svinpest

EU har gemensamma regler för bekämpning av afrikansk svinpest, och det är viktigt att dessa regler efterlevs. Alla medlemsstater behöver göra vad som krävs för att stoppa spridningen.

5) Självbestämmande

Moderaterna försvarar det svenska självbestämmandet över jakten. Beslut om jakt ska fattas så nära dem som berörs som möjligt. Vi tycker att mer jakt på skarv och säl ska tillåtas i Sverige.

Sverigedemokraterna:

1) Varg Vargen ska som annat vilt i Sverige förvaltas aktivt och vargstammen är för närvarande onödigt stor. Vad gäller vargjakt har Sverige har varit på defensiven de senaste åren och låtit EU få för stort inflytande. EU ska inte bestämma över svensk jaktpolitik. 2) Vapendirektivet Sverige har en lång historia av jakt och sportskytte och frågor om tillståndshantering och liknande skall givetvis vara en nationell befogenhet. Sverigedemokraterna säger därför nej till EU:s vapendirektiv och kommer att arbeta för att det inte implementeras i Sverige och så långt det går värna den nationella bestämmanderätten. Vårt fokus är att komma åt illegala vapen, inte ställa till det för skötsamma vapenägare. 3) Art- och habitatdirektivet Art- och habitatsdirektivet och dess implementering bör av olika själ ses över i syfte att ge betydligt större nationell flexibilitet utifrån lokala förhållanden. 4) Afrikansk svinpest Det väsentliga är att hålla nere vildsvinsstammen i Sverige och vi kan rekommendera andra länder att inte låta vildsvinsstammen bli för stor. 5) Självbestämmande I princip bör jaktfrågor vara en nationell kompetens. I vissa fall finns regionala aspekter, till exempel när ett utbredningsområde sträcker sig över flera länder och då kan frågorna lyftas i regionala forum och även i EU. Men det nationella självbestämmandet ska värnas så långt som möjligt.

Vänsterpartiet

1) Varg Vi vill se en hållbar rovdjurspolitik med en vargpopulation som når upp till gynnsam bevarandestatus. Jaktpolitiken ska vara nationell men det är positivt att arter som rör sig över nationsgränser omfattas av ett gemensamt ansvar inom EU. Sverige ska leva upp till de åtaganden vi har globalt för att bromsa utarmningen av biologisk mångfald och värna hotade arter, såsom varg. Vi vill därför exempelvis inte se ett svagare skydd för varg i Art- och habitatdirektivet. 2) Vapendirektivet Vi är för strikta vapenregler och tycker att det är viktigt att med all kraft bekämpa den illegala hanteringen av vapen och den grova brottslighet där dessa vapen används. Vi tolkar ordalydelsen av ändringarna i vapendirektivet som att detta också är syftet med direktivet. Tyvärr finns det mycket som tyder på att regeringen i sitt förslag gått utöver vad som krävs i ändringsdirektivet. Detta får till följd att förslaget inte nämnvärt träffar de illegala vapen som avses. I stället drabbas jägare och målskyttar, vars innehav redan i dag är noga reglerat och kontrollerat enligt svensk lagstiftning, oproportionerligt hårt. Vänsterpartiet har inga ambitioner att försvåra för jägare och sportskyttar att utöva sina aktiviteter. Detta kan heller inte vara avsikten med ändringsdirektivet. I Sverige finns i dag inget stort problem med att jägares och målskyttars lagliga vapen används i kriminella kretsar. Vi kommer därför att agera och lyfta detta när regeringens förslag hanteras i riksdagen. 3) Art- och habitatdirektivet Sverige ska leva upp till de åtaganden vi har globalt för att bromsa utarmningen av biologisk mångfald och värna hotade arter. Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet har stor betydelse för att EU och Sverige ska leva upp till dessa åtaganden. Vi kommer fortsatt att verka för att dessa direktiv tas på EU-nivå för att värna skyddsvärda arter. Beslut för att skydda arter tas även nationellt och vi vill stärka skyddet för biologisk mångfald i Sverige. 4) Afrikansk svinpest Hänsyn till djur, miljö och människor måste sättas framför marknadsintressen. Djurskyddet behöver stärkas generellt och det behövs effektiva kontrollåtgärder för att stoppa spridning av djursjukdomar, inte minst vad det gäller djurtransporter. Det är också väsentligt att se till att de regler som finns efterlevs. 5) Självbestämmande Vi vill fortsatt ha en nationell jaktpolitik. Men det är positivt att arter som rör sig över nationsgränser omfattas av ett gemensamt ansvar inom EU. Sverige ska leva upp till de åtaganden vi har globalt för att bromsa utarmningen av biologisk mångfald och värna hotade arter. Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet har stor betydelse för att EU och Sverige ska leva upp till dessa åtaganden. Sverige ska enligt Vänsterpartiet ha en nationell jakt och viltförvaltning som är i enlighet med det.  

Big brown bear standing couting in a forest

Miljöpartiet

1) Varg Det är vår, Sveriges, skyldighet enligt lag att säkerställa att vargen som art bevaras. Samtidigt har vargstammen i Sverige minskat. EU-kommissionen har kritiserat Sveriges hantering av varg och Miljöpartiet vill att Sverige ska säkerställa att den svenska populationen av varg bevaras och når vad som brukar kallas gynnsam bevarandestatus. En stor utmaning är att skapa balans mellan olika aktörers intressen. I brukandet och förvaltandet av våra gemensamma naturresurser behöver särskilda hänsyn tas till främst renägares intressen, miljö- och naturskydd och till enskilda sakägare. Miljöpartiet har länge arbetat för att minska och förebygga konflikter som handlar om rovdjur. Ett avgörande verktyg är ersättningen för den skada rovdjur åsamkar på bland annat ren. Vi har ökat anslagen till åtgärder som förebygger rovdjursangrepp på tamdjur och ersättning för skador när angrepp har inträffat. Detta arbete behöver fortsätta. Vi anser att licensjakt på varg inte ska tillåtas så länge vargstammen i Sverige inte har nått gynnsam bevarandestatus. Däremot bör skyddsjakt tillåtas för att avliva enskilda individer som orsakar problem. 2) Vapendirektivet Miljöpartiet är positiva till det reviderade vapendirektivet som antogs våren 2017. MP:s EU-parlamentariker Bodil Valero var med i förhandlingarna och lyckades ändra kommissionens ursprungsförslag på flera olika punkter. Det handlade dels om att få bort otydliga och rättsosäkra förslag såsom att förbjuda vapen som till utseendet liknar militära vapen, men vi ville också skärpa förslaget vad gäller halvautomatiska vapen med möjlighet att sätta in stora magasin. I vårt yttrande i LIBE-utskottet kritiserade vi att ingen konsekvensanalys genomförts och sättet som det lanserades på. Bakgrunden var att efter terrorattackerna i Paris hastade kommissionen fram ett halvfärdigt förslag och presenterade det som en antiterroråtgärd. Detta kritiserade vi hårt, då förslaget var planerat sedan länge och inte handlade om terrorism eller militära vapen, utan om att uppdatera regelverket och öka säkerheten kring civila vapen överlag. I förhandlingarna och arbetet med ändringsförslagen drev Miljöpartiet och Bodil Valero en strikt men tydlig linje. Vi ville ha en högre nivå av säkerhet i hela EU med bl.a. tuffare krav på märkning, deaktivering, uppföljning, lämplighetstest och reglering av halvautomatvapen med möjlighet att sätta in större magasin, samtidigt som vi inte ville att förslagen skulle vara oproportionerliga och inte drabba laglydiga jägare eller sportskyttar. Kritiken mot kommissionens förslag var med rätt hård. Samtidigt innehöll det gamla regelverket farliga hål gällande deaktivering och märkning och annat som var viktigt att åtgärda. Miljöpartiet hade en tuff men schysst dialog med jägare och sportskyttar på debattsidor, i sociala medier, via mejl och möten med berörda organisationer i Sverige, vilket också underlättade vårt arbete i parlamentet. MP tycker att svensk vapenlagstiftning fungerar jämförelsevis bra, men vill höja lägstanivån inom EU. Trots att MP drev en striktare linje i vissa delar är vi nöjda med den kompromiss som antogs i parlamentet. Nu arbetar regeringen med en proposition till riksdagen för att implementera det reviderade direktivet i svensk lagstiftning. I det arbetet har den svenska regeringen haft en dialog med EU för att se till att vi lever upp till kraven i direktivet utan att försvåra för laglydiga sportskyttar och jägare. Mer om detta finns att läsa på regeringens hemsida. 3) Art- och habitatdirektivet EU:s övergripande regler i art- och habitatdirektivet har stor betydelse för att skydda den biologiska mångfalden i hela EU. Miljöpartiet anser att Sverige ska leva upp till en korrekt tillämpning av dessa viktiga direktiv. Avvägningar och beslut i enskilda fall fattas i Sverige. Ingen annanstans. Det en viktig princip för Miljöpartiet att besluten ska fattas så nära de berörda som möjligt. 4) Afrikansk svinpest Det är oerhört viktigt att stärka sjukdomsövervakningen hos vildsvinspopulationen, så att eventuella sjukdomsutbrott snabbt kan bekämpas och stoppas. Vi vill se ett närmare samarbete och samordning medlemsstaterna emellan, så som det sker gällande lantbruksdjur. Det är en mycket allvarlig sjukdom med mycket hög dödlighet. Därför är det motiverat att i områden som gränsar till ett område där smittan är etablerad vidta kraftfulla åtgärder för att minska vildsvinspopulationen, för att minska risken för smittspridning. All erfarenhet visar att det viktigaste för att minska smittspridningen när en ny sjukdom introducerats är hur lång tid det tar innan upptäckten görs och smittskyddsåtgärder kan sättas igång. 5) Självbestämmande Miljöpartiet vill att beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt och EU:s medlemsstater har olika förutsättningar. Därför förespråkar vi att förvaltningsbeslut bör fattas regionalt eller nationellt. För att skydda den biologiska mångfalden i hela EU är det också viktigt att EU har gemensamma och övergripande regler som art och habitatdirektivet. I EU-länder vet vi också att det finns behov av att förbjuda jaktformer som innebär risk för omfattande lidande hos djuren. Vi vill att EU ska driva på för stärkt djurskydd också internationellt, via FN och världshandelsorganisationen WTO. Vi tror att internationella överenskommelser om grundläggande regler för djurskydd för vilt och regler för jakt kan bidra till att stärka djurskyddet för vilda djur.