Jaktnyheter

Efter ett års rättstvist – OK till lodjursjakt

Nu har rätten slutligen avgjort överklagandet av fjolårets licensjakt på lodjur. Foto: GettyImages

Naturskyddsföreningen i Jönköping tycker inte att nödvändiga förutsättningar finns för licensjakt på lo. Svenska rovdjursföreningen menar att lodjur i praktiken inte gör skada utanför renskötselområden. Men när saken nu prövades ytterligare en gång i domstol, var det åter länsstyrelsen som fick rätt.

"}}

Det handlar om fjolårets licensjakt på lodjur i Jönköpings län, som nu tuggats genom både förvaltningsrätten och kammarrätten.

2021 fattade länsstyrelsen i Jönköping beslut om licensjakt efter åtta lodjur. 2019 och 2020 har tilldelningen varit två djur per år.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten av både Naturskyddsföreningen i Jönköpings län och Svenska rovdjursföreningen. Det är nu nästa ett år sedan förvaltningsrätten avslog deras överklagande, vilket i sin tur har överklagats till kammarrätten i Sundsvall.

Klagande

Naturskyddsföreningen i Jönköping menar att jakt efter lodjur bara får ske i speciella undantagssituationer och att länsstyrelsen inte bevisat att ”nödvändiga förutsättningar för jakt är uppfyllda.”

Föreningen säger också att en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som länsstyrelsen hänvisar till, ”knappast betecknas som rigoröst vetenskapligt underlag.” Att det skulle behövas licensjakt på lodjur för att minska konflikten mellan människor och rovdjur tror de inte heller på. Föreningen skriver att de inte känner till några konflikter mellan människor och lodjur i länet.

”Gör nytta”

Svenska rovdjursföreningens argument i överklagan är bland annat att utanför renskötselområden gör lodjur ”i praktiken ingen skada”, men däremot nytta eftersom de tar klövvilt och vildsvin som annars” gör skada och orsakar trafikolyckor.”

Ingen negativ påverkan

Länsstyrelsen i Jönköping uppger att lodjursstammen har fortsätt öka och att man inte sett någon negativ effekt av de tidigare genomförda licensjakterna, mätt i antalet föryngringar.  

De senaste tre åren (till och med 2021) har angrepp på jakthundar varit två per år, vilket är en markant förändring då inga angrepp på hund dokumenterats tidigare i länet. Angrepp mot tamdjur sker framför allt på får men några få angrepp har även skett på nötkalvar. Under framför allt 2018 inträffade ett stort antal angrepp på får inom den nordvästra delen av länet

Länsstyrelsen skriver att jakten i Jönköpings län inte bör påverka lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus negativ, varken nationellt eller regionalt.

Bildkälla: Länsstyrelsen i Jönköping
Föryngringar av lodjur i södra Sverige inventerade under
inventeringssäsongen 2020/2021. Röd linje markerar gränsen för det södra
rovdjursförvaltningsområdet mot det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.
Bildkälla: Länsstyrelsen i Jönköping

Kammarrättens beslut

Kammarrätten anser i likhet med förvaltningsrätten att det angivna syftet med licensjakten kan godtas och att jakten i tillräcklig grad kan förväntas uppnå detta. Det framgår inte att beslutet om licensjakt strider mot art- och habitatdirektivet eller EU-domstolens praxis. Någon annan lämplig lösning än licensjakt för att nå det angivna syftet har inte framkommit. Som förvaltningsrätten har funnit är jakten selektiv och sker under strängt kontrollerade förhållanden.

Licensjakten 2022

När fjolårets licensjakt nu behandlats i domstol och avgjorts inte hota stammen gynnsamma bevarandestatus, visar de senaste inventeringssiffrorna samma sak.

Inventeringssiffrorna för säsongen 2020/2021 visade att det finns 213 familjegrupper av lodjur i Sverige, vilket motsvarar en population på 1244 lodjur, en ökning med fler än 100 djur.

Antalet konstaterade familjegrupper i Jönköpings län ökar också. Inventeringsresultatet från 2020/2021 visar att antalet familjegrupper är 10,5 (cirka 58 lodjur), föregående år var siffran åtta familjegrupper. Jönköpings län mininivå är cirka 19 djur.

Länsstyrelsen i Jönköping har för år 2022 beslutat om licensjakt efter högt tio lodjur i länet. Jakten startar 1 mars och pågår till och med 31 mars eller till dess länsstyrelsen avlyser jakten.

Referensnivåer lodjur

 

Den 10 december 2013 beslutade Riksdagen (riksdagens protokoll 2013/14:43), efter regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191), att det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus. Samtidigt ska tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn ska tas.

Riksdagen beslutade också i enlighet med regeringens proposition om referensnivåer för stammarnas storlek och för utbredningen av rovdjursarterna i Sverige. Angående lodjur hade regeringen föreslagit att referensvärdet för en gynnsam bevarandestatus när det gäller populationen i Sverige ska vara 700–1000 individer och att referensvärdet för en gynnsam bevarandestatus när det gäller utbredningsområdet i Sverige ska vara hela Sverige förutom Gotlands län. Mot bakgrund av att referensvärdena för populationsstorlek och utbredningsområde är uppnådda, bedömde regeringen att lodjuret har en gynnsam bevarandestatus i Sverige.

 

Den 16 december 2013 tog Naturvårdsverket ställning till referensvärdena för björn, järv, lodjur och varg (NV-09661-12) inom ramen för rapporteringen enligt Artikel 17 i Art- och habitatdirektivet. När det gäller lodjur rapporterade Naturvårdsverket att referensvärdet för populationsstorleken hos lodjur är 870 individer i Sverige

*Referensvärdet anger det minsta antal djur av en art som ska finnas i Sverige för att den ska anses ha gynnsam bevarandestatus.