Jaktnyheter

Debatt: ”Nu hjälps vi åt i hela Stövarsverige med att få lugn och ro”

Stövarklubbens styrelse vill att klubbens medlemmar kraftsamlar för samarbete. Arkivbild: Per Jonson

Svenska Stövarklubbens styrelse vill ha slut på de interna stridigheterna. I ett öppet brev, som också publiceras som debattartikel här, ger styrelsen sin syn på saken och efterlyser samarbete.

Till alla Lokalklubbar och anslutna rasföreningar inom Svenska Stövarklubben.

Efter det extra fullmäktigemötet fick vi ett mail från Christer Andersson, Värmlands stövarklubb där han, som vi uppfattar det, på uppdrag av hela Stövarsverige ställer ett antal frågor om det extra fullmäktigemötet.

  1. Varför utlystes inte extra fullmäktige i stövaren vår medlemstidning?
  2. Vad var anledning till att det blev så bråttom? Det är 15 månader sedan ordinarie fullmäktige. En ledamot hade ju dessutom varit adjungerad i styrelsen ett antal månader.
  3. Varför kunde det inte vänta till ordinarie fullmäktige angående rasklubbar?

Vi har valt att i ett öppet brev till Svenska Stövarklubbens lokalklubbar och anslutna rasklubbar belysa dessa frågor. Det blir sedan respektive lokalklubbs- och rasklubbsstyrelse som ansvarar för att delge sina medlemmar denna information.

Styrelseledamöter avgick

Svaren på frågorna lyder som följer.

  1. Bara valda delegater från föregående fullmäktigemöte behöver kallas enligt våra stadgar, vilket gjordes genom e-post i föreskriven tid. Delegaterna är valda för den tid som är mellan två ordinarie fullmäktigemöten.

Vad avser tidpunkten kan vi konstatera att kallelse till ett extra fullmäktigemöte hade kunnat ske 15 dagar efter att fullmäktigeprotokollet från 2022 blivit justerat. Bedömningen då var att det inte var någon akut situation som krävde denna åtgärd.

Nu kan vi konstatera att situationen förändrats då styrelsepersoner valt att avsluta sina engagemang i klubben, vilket gjorde det angeläget att hitta en lösning som innebar att styrelsens arbete kan fortsätta. Vidare bedömde vi att det var angeläget att alla distrikt är representerade i valberedningen med samma inflytande som övriga distrikt i klubbens valberedning.

Stövarklubben behöver en komplett valberedning inför nästa års fullmäktigemöte vilket blir fallet med de beslut som fattades vid det extra fullmäktigemötet.

Tidpunkten för detta extra fullmäktigemöte kan diskuteras liksom nödvändighet. Att vald tid inte skulle passa alla var och är vi medvetna om. Vår bedömning var att de beslut som skulle fattas skulle ge tid till valberedningens arbete under hösten inför fullmäktigemöte 2024.

Frågan om rasklubbarnas mandat är ett steg för att fullfölja fullmäktigemötet 2022. Mer om detta senare.

”Uppskruvat tonläge”

Vi vill poängtera att kallelsen är gjord i enlighet med klubbens stadgar och som det påpekades på fullmäktigemötet att stadgarna finns till av en anledning, och betydelsen av att stadgarna följs.

När man kan konstatera att stadgarna inte är helt tidsenliga är det rimligt att genomföra ändringar vilket naturligtvis skall följa proceduren vid stadgeändring.

Det skrivs mycket och i många fall i ett ”uppskruvat” tonläge där olika teorier och syften antyds och dryftas. Vi vill påminna om att detta extra fullmäktigemöte är i sak ett uppdrag från fullmäktigemötet 2022 där beslut om stadgeändring avseende rasklubbarnas röstetal togs.

Att det nu konfirmerades med detta extra fullmäktige med följande beslut innebär att den stadgeändringen kan tillämpas vid fullmäktigemötet 2024.

Beslutet om valberedning och suppleanter är ett första beslut som måste följas av ett beslut på ordinarie fullmäktigemöte, vilket kan ske 2024.

Ett mandat per rasförening

Vid fullmäktige 2022 togs sakfråga upp om rasföreningarnas mandat till fullmäktige. Det visade sig att vid fullmäktige 2008 beslutades mandatfördelningen inte enligt de stadgar som gällde. Nu är detta tillrättalagt vid fullmäktigemöte 2022 och detta extra fullmäktige 2023.

Alla rasföreningar har ett mandat oavsett antal medlemmar.

Vidare så finns det ingen ekonomisk koppling mellan rasföreningar och Svenska Stövarklubben. Svenska Stövarklubbens verksamhet finansieras av medlemsavgifter som idag fördelat så att 200 kronor går till lokalklubb och 190 kronor till Svenska Stövarklubben. Självfallet är det på samma sätt med medlemmar i rasklubbar som också är medlemmar i någon lokalklubb. Rasföreningens medlemsintäkter går oavkortat till rasföreningen.

Det är som medlem i lokalklubb som medlemmar ges möjlighet att påverka utställningar, jaktprov och övrig verksamhet. Självfallet har rasklubbarnas medlemmar samma rätt att påverka klubbens utveckling, men det kan te sig underligt att det i vissa fall går att ha dubbla röster som i enstaka fall kan innebära att rösterna är motstridiga om lokalklubben har en uppfattning i en fråga och rasklubben en annan.

Svenska Stövarklubben bidrar med ekonomiska medel för exempelvis rasinkorsningar, spermainsamlingar med mera till de raser som är i behov av sådana åtgärder.

Svenska Kennelklubben är högsta beslutande organ för hundverksamheten i Sverige om man bortser från verkens övergripande ansvar. Rasansvaret för 23 stövarraser är delegerat till Svenska Stövarklubben av SKK. Svenska Stövarklubben har antagit stadgar godkända av SKK.

”Konstruktiva vägar”

Rasföreningarna har stor kunskap inom sina raser och ger värdefull kunskap om sina raser till gagn för bevarande och utveckling av respektive ras. Rasföreningarnas uppdrag och ansvar framgår av stadgar och avtal, ”typstadgar för rasklubb inom specialklubb”, enligt SKK regelverk.

Det har skrivits i sociala medier om stormigt fullmäktigemöte med dolda agendor med mera. På samma sätt som vid ordinarie fullmäktige 2022 är det ett fåtal kritiska delegater som argumenterar mot styrelsens förslag utan att samla tillräcklig majoritet för att fälla styrelsens förslag. Nu är beslutet fattat och vi kommer att arbeta vidare med besluten som grund.

Styrelsen tar till sig av konstruktiv kritik och vi försöker ändra på arbetet där det finns möjligheter. Vi jobbar med de frågor som har en majoritet av Svenska Stövarklubbens medlemmar bakom sig.

I samma sociala medier diskuteras flitigt om ”oenighet, liv och elände” i Svenska Stövarklubben. Det är lätt att hitta en känsla av att det Vi och Ni i klubben.

Det är våra 19 lokalklubbar och sex anslutna rasföreningar som är ”Vi”, tillsammans är vi Svenska Stövarklubben.

Vi måste tillsammans hitta vägar till ett samarbetsklimat som leder framåt, ut ur denna situation om klubben skall utvecklas. Vi kommer att arbeta med lokalklubbar och rasföreningar för att hitta konstruktiva vägar framåt.

Överbrygga tråkigheter

Styrelsen arbetar efter de riktlinjer och de beslut som Vi tillsammans fattat på fullmäktigemöten. Som alltid är inte alla nöjda med fattade beslut men det är de fattade besluten vi har att förhålla oss till.

För att komma vidare och med det utveckla klubben och hitta vägen in i framtidens stövarjakt måste vi tillsammans överbrygga de ”tråkigheter” som bland annat finns på Facebook med mera.

Det är inte styrelsen i Svenska Stövarklubben som ensam ska, eller kan, ta hand om dessa tråkigheter. Här måste alla, lokalklubbar och rasföreningar, hjälpa till på alla sätt som för frågorna framåt.

Det är inte styrelsen som är Svenska Stövarklubben utan det är alla medlemmar tillsammans.

Det är många timmars arbete som ligger till grund för klubbens verksamhet som regelverk, IT-system, avelsarbete, utställningar, utbildningar och mycket mer. Detta görs helt ideellt på alla nivåer i klubben.

Finns det behov av förändringar i verksamheten är det endast Stövarfullmäktige som kan besluta om detta baserat på välgrundade motioner som stöds av en majoritet av medlemmarna.

Om vi tillsammans inte kan vända på denna olyckliga situation uppstår några mycket allvarliga frågor (om det inte är så att de redan har uppstått).

”Mycket om rovviltsjakt”

Hur skall vi få in ungdomar och nya medlemmar till stövarklubben?
Hur skall vi få nya jägare att vilja skaffa en stövare?
Hur ska man hitta personer som vill åta sig uppdrag i så väl Svenska stövarklubbens styrelse, lokalklubbs styrelser och rasföreningar?

Det finns med all säkerhet fler punktsatser om man benar djupare i frågan.
En viktig fråga är löshundsjakten i stort oavsett ras.

Det absolut nödvändigt att vi tillsammans får slut på det som pågår och det måste vi alla hjälpas åt med.

Det pratas mycket om rovviltsjakt. Styrelsen har uppfattningen att man får jaga vad man vill med sin stövare, inga problem. Men att ta in detta i verksamheten är det endast stövarfullmäktige som kan ta beslut om. Styrelsen har inga mandat att göra det på egen hand.

SKK har fattat beslut om nya typstadgar för SKK organisationen som kommer att gälla från 2024-01-01. Detta kommer att ske vare sig vi vill eller inte. Vi kommer att informera om detta så snart som all information finns tillgänglig.

Svenska Stövarklubbens lokalklubbar och anslutna rasföreningars verksamhet i Svenska Stövarklubben styrs av SKK regelverk, ”stadgar för lokalklubb och Stadgar för rasklubb inom specialklubb” samt avtal mellan Svenska Stövarklubben och rasklubb.

”Nu hjälps vi åt”

Nu hjälps vi åt i hela Stövarsverige med att få lugn och ro och att förändringar i vår verksamhet går via lokalklubb/rasföreningar i form av motioner och inte genom FB eller annan media.

Med dessa svar så avslutar vi från styrelsen detta ärende och går vidare i vårt arbete med de frågor och uppdrag som vi fick ert mandat att driva vid föregående års fullmäktige.

Vi har ett arbete framför oss som kräver arbetsro i Stövarsverige. Det är på så vis vi gagnar Svenska Stövarklubben bäst.

Svenska Stövarklubbens styrelse

Gör din röst hörd! Var med i debatten och nå över 100 000 av Jaktjournalens webbläsare varje vecka. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se Glöm inte att signera med namn eller pseudonym.