Jaktnyheter

Björnar lagrar stora mängder bly

I en ny vetenskaplig artikel redogör forskare från Skandinaviska björnprojektet om höga blyhalter i björnar. Foto: Gettyimage

I en ny vetenskaplig artikel meddelar forskare från Skandinaviska björnprojektet att björnar lagrar stora mängder bly i kroppen. Men djuren verkar ha stor motståndskraft. En hypotes är att björnars höga taurinnivåer i kroppen motverkar de negativa effekterna av bly.

"}}

Frågan forskarna ställer sig är varför björnarna absorberar så stora mängder bly i kroppen. De har tagit 153 prover av 110 björnar. Bland de digivande honorna var blynivåerna lika höga i mjölken som i blodet och björnungar som diar får därmed i sig stora mängder bly redan i ung ålder.

– Björnungar, ettåringar och tvååringar, som diar har nästan lika höga blynivåer som honan. 92 versus 112 mikrogram/L. Vi får anta att ungarna i tillägg till att få i sig bly genom modersmjölken också äter de saker som honan äter – bär, växter, myror, kadaver och slaktrens, säger Jon M. Arnemo, björnforskare och medförfattare till forskningsartikeln.

Blyets ursprung

Enligt forskarna kommer blyet från flera olika källor. Däremot vet de inte ännu fördelningen mellan de olika källorna. Björnarna får i sig bly genom födan och de viktigaste källorna är bly från industri, bly från bensin samt blyammunition.

– Vi vet inte hur mycket var och en av dessa källor bidrar men vi jobbar med blyistoper för att se om det är möjligt att identifiera källorna. Vi jobbar också med så kallade stabila isotoper som kan indikera vad björnarna äter, säger Jon M. Arnemo.

En hypotes är att räntor från exempelvis älgjakt bidrar till de höga nivåerna eftersom det är vanligt att björnar äter vid slaktplatser under hösten innan de går i ide. Vad som däremot är märkligt är att exempelvis järven som också äter slaktrester och har en betydligt högre köttbaserad kost än björn inte alls har lika höga blynivåer i kroppen.

En vuxen järv har cirka 1/3-1/4 så mycket bly i blodet som en björnunge.

– De låga blyvärdena hos järv var överraskande men antalet vi undersökt är begränsat. Proverna är tagna på senvintern och då har järven ätit kadaver och inte slaktrester från jakten. När vi tar prov på björn har de inte ätit på sex månader men de har ändå höga blyvärden i blodet. Det som också är speciellt är att björnarna har ännu högre blyvärden i februari när de ligger i idet. Orsaken till detta vet vi inte, säger Jon M. Arnemo.

Blynivåer i blod hos älg (gul triangel), järv (grönt kors), varg (blå kvadrat) og björn (brun prick). Proven är insamlade centralt i Skandinavien, i områden som delvis överlappar varandra. (illustration från skandinaviska björnprojektet)

Har björn en särskild blyupptagningsförmåga jämfört med järv eller kan bärdieten vara avgörande?
– Nästan allt vi vet om bly, är kunskap från människor, laboratoriedjur och några vilda fågelarter. Vi har liten kunskap om biotillgänglighet, absorbering, lagring i kroppen och halveringstid hos björnar, järvar och andra vilda djur.

Björnar har höga taurinnivåer i kroppen. Kan det vara en orsak till motståndskraften. Är taurinmängden nödvändigt för björnens hibernering? Det verkar ju som ämnet är kopplat till kroppens energianvändning?
– Detta är en hypotes som vi jobbar med och som jag presenterade under Nobelkonferensen i Stockholm 2019. Taurin är ett känt motgift mot bly och skulle kunna förklara varför blyet inte är lika skadligt för björnar som för människor, men taurin påverkar så vitt vi vet inte nivåerna av bly i kroppen.

Högre än hos referensbjörnar

En detalj i artikeln som väcker en del tankar är att blyhalterna i de provtagna björnarna i Sverige är betydligt högre (96.6 mikrogram/L) än referensprover från björnar i Yellowstone nationalpark i USA (55 mikrogram/L) och från björnar i sydöstra Europa (61 mikrogram/L).

Forskarna skriver i den avslutande diskussionen ”Våra fynd indikerar starkt på hög exponering för bly i den södra centralskandinaviska björnpopulationen. Sannolikt exponeras björnar för bly genom hela livet, inledningsvis via diande, vidare genom alla livsfaser, i nivåer som hade varit att betrakta som hälsofarliga för människor. ”