Jaktnyheter

Betesskadorna har minskat i Götaland

Äter för mycket tall enligt Skogsstyrelsen, men skadorna har minskat i Götaland. Foto: Getty images.

Älgen har betat på 13 procent av tallarna i Götaland. Det visar den årliga inventeringen av betesskadorna. Det är den lägsta siffran sedan mätningarna inleddes 2016.

Den årliga inventeringen av drygt 17 000 provytor i södra Sverige visar på att 13 procent av tallarna är betade. Med någon procentenhet är det alltså den lägsta siffran sedan mätningarna började 2016.

– Det är förstås bra att vi ser en försiktig trend nedåt, vilket indikerar att vi är på väg åt rätt håll. Nu är vår förhoppning att detta är början på en hållbar trend som visar att det långsiktiga arbetet i skogen börjar ge resultat, säger Lars Ingemarson, viltexpert på Skogsstyrelsens Region syd i ett pressmeddelande.

Samtidigt ligger skadorna fortfarande högt över Skogsstyrelsens mål på max fem procents betesskador.

Läs mer: Älgar med kameror kan avslöja gåtan med betesskador

Skadorna mäts varje år i älgbetesinventeringen, Äbin och enligt årets inventering ligger skadorna på mellan 11 och 16 procent i Götalands-länen (undantaget Halland som avviker på grund av för få tallar i ungskogarna för att underlaget ska vara tillräckligt).

Skadorna är som störst i Blekinge där 16 procent av de inventerade ungtallarna fått en betesskada senaste året, tätt följt av Östergötland med 15 procent. Det innebär alltså två till tre gånger så höga skador som målet om maximalt fem procent.

Läs mer: Ljungväxter viktiga för att minska betesskador på tall

– Vi ser att resultaten från inventeringen fortsatt ligger på en allt för hög nivå. Nu gäller det att både jägare och skogsägare fortsätter ha tålamod i det komplexa arbetet med att få en bättre balans mellan antalet vilt och deras tillgång på mat, säger Lars Ingemarson.

Sett över tid, sedan inventeringen startade 2016, har skadorna på regionnivå minskat från 16 till 13 procent.

Ljungväxter viktiga för att minska betesskador på tall – Jaktjournalen