Jaktnyheter

Beslutet som stoppade björnjakt i hela Jämtland

Rovdjursföreningen har hänvisat till en tämligen ny paragraf i förvaltningslagen när de lyckades att tillfälligt stoppa den återupptagna licensjakten på björn i hela Jämtland. Arkivbild: Per Jonson

Det som Rovdjursföreningen bland annat anfört till Förvaltningsrätten i Luleå för att få den omfördelade licensjakten i Jämtland stoppad är en ny reglering av förvaltningslagen som funnits i cirka tre år. Det handlar om att det juridiska begreppet litis pendens ska väga tyngre än praxis i förvaltningsrättsliga sammanhang, vilket tagits med i ny paragraf.

"}}

“Paragraf 39 i förvaltningslagen (FL) kan tolkas som ett absolut förbud för den myndighet som meddelat ett beslut att ändra beslutet efter det att handlingarna i ärendet har överlämnats till högre instans.” Det konstaterar Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, i en krönika i Dagens juridik.

Uttrycket litis pendens i förvaltningsrättsliga sammanhang innebär att den beslutande myndigheten är förhindrad att, under den tid som en besvärsprocess pågår, ändra eller fatta ett nytt beslut rörande den sak som är under prövning i högre instans, förklarar Magnus Åhammar.

Ännu inget besked från kammarrätten

I det här fallet har Rovdjursföreningen inte lyckats stoppa det ursprungliga beslutet om licensjakt på björn i år när föreningen fick avslag i förvaltningsrätten. Det har föreningen sedan överklagat till Kammarrätten i Sundsvall, som ännu inte tagit ställning om prövningstillstånd.

Den 21 september beslutade länsstyrelsen i Jämtland att den avlysta björnjakten skulle återupptas, så att den kvarvarande kvoten får fällas i hela länet.

Det ger en risk för litis pendens, hävdar Rovdjursföreningen till förvaltningsrätten. Eftersom licensjakten i sig är överklagad, och kan få en prövning i kammarrätten, är det alltså fel att sedan ändra beslutet om förutsättningarna för jakten, resonerar föreningen.

Rovdjursföreningen vänder sig även mot skälet för att återuppta licensjakten i hela länet.

”Orimligt att släppa loss jakten”

”Områdesindelningen har gjorts för att fokusera björnjakten till de mest skadeutsatta områdena i renbetesfjällen. Eftersom man inte lyckats fälla så många björnar i renbetesfjällen i västra delen av Jämtlands län innebär det att det inte finns så många björnar kvar där att fälla. Det är orimligt att av den anledningen släppa lös jakten i de andra områdena som blivit avlysta”, skriver föreningen till förvaltningsrätten.

I beslutet att inhibera länsstyrelsens beslut, och tillfälligt stoppa den återupptagna licensjakten på björn i Jämtland, går inte förvaltningsrätten in specifikt på litis pendens-aspekten. Rätten pekar istället på att det krävs en ”tämligen hög grad av sannolikhet” för att den som överklagat ska få rätt vid den kommande prövningen. Men eftersom björnarna redan kan vara fällda när prövningen är klar är kraven för inhibition lägre, resonerar rätten.

”Utgången är oviss”

”Förvaltningsrätten bedömer att det utifrån vad som hittills framkommit i målet att utgången är oviss. Det framstår som oklart om samtliga förutsättningar för att fatta det överklagade beslutet är uppfyllda. Det överklagade beslutet att omfördela kvarvarande tilldelning vid licensjakt efter björn inom Jämtlands län 2021 ska således tills vidare inte gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller annat beslutas”, skriver rätten.

Inhiberingsbeslutet kan överklagas till Kammarrätten i Sundsvall. Beslutet finns här: