Jaktnyheter

Bergheden slår larm om nya förslag för skjutbanor

Moderaternas jaktpolitiska talesperson, Sten Bergheden, slår larm om att polisen föreslår regeländringar som kommer att leda till allvarliga inskränkningar för jägare och skyttar. Bergheden tar nu upp saken i Riksdagen och vill ha svar av inrikesminister Mikael Damberg (s). Vi publicerar hela Berghedens fråga.
Jag har tidigare ställt en fråga till statsrådet med anledning av de föreslagna reglerna för landets skytteverksamhet, och jag följer nu upp den med ytterligare en fråga. Som förslaget är nu kommer det att försvåra och fördyra för såväl skytteföreningar som för enskilda skyttar och jägare. Förslaget till ny så kallad FAP har nu tydligen gått ut på intern delning inom myndigheten. I förslaget återkommer de förslag som jag tidigare frågade om, dock i något modifierad form. Därtill tillkommer uppenbarligen en rad nya restriktioner som alla har gemensamt att de både går utöver polisens nuvarande uppdrag och att de innebär mycket stora svårigheter för övningsskytte inför jakt, liksom för skytteidrott. Polisen vill tydligen i förslaget omdefiniera/utvidga begreppet skjutbana till att omfatta även tillfälliga skjutplatser som exempelvis jaktstigs- och fältskyttestationer, platser för övning inför jakt på egen mark (exempelvis när ett jaktlag ställer upp en lerduvekastare och övar lerduveskytte) – dessa kallar polisen tillfälliga skjutbanor. Det är ett begrepp som inte förekommer i lag, något som i sin tur ställer till problem då skjutbana är ett begrepp som återfinns i annan lagstiftning, exempelvis PBL, miljöprövningslagen, expropriationslagen, ledningsrättslagen, järnvägstrafiklagen, begravningslagen etc. Det finns också regler i en rad förordningar och myndighetsföreskrifter som rör skjutbanor.

Förbud mot övningsskytte?

Polisens förslag innebär att övningsskytte (utan föregående besiktning av skjutplatsen) på egen mark förbjuds. Polisen vill förvisso ha ett undantag för inskjutning, men endast om den som disponerar platsen är med vid inskjutningen. Begreppet disponerar platsen är även det ett helt nytt begrepp som inte tidigare förekommer i författningstext – vad det betyder är oklart. Krävs det att markägaren är med när någon inför jakten åker ned till en grusgrop på jaktmarken, ställer upp en tavla och skjuter fem skott för att testa om kikarsiktet är rätt inställt? Krävs det att arrendatorn är med? Jaktlagsledaren? Får en jaktgäst göra detta? Det nya förslaget lämnar inte heller utrymme för att ha en tillfällig skjutbana på en existerande skjutbana. Det innebär att det inte längre skulle vara tillåtet att ställa exempelvis PPC- eller fältskyttemål på en 25-metersbana och skjuta på målen från 7 eller 12 meter, något som är mycket vanligt i dag. Förslagen om besiktning av jaktstigar och fältskyttestationer är något förändrat jämfört med det förslag som polisen presenterade för jakt- och skytteorganisationerna för en månad sedan. Besiktning ska fortfarande krävas av varje station men inte polisgodkännande i varje enskilt fall. Det är i stället besiktningsmannen som får avgöra om stationen får användas – även om polisen ska få överpröva beslutet. De föreslagna reglerna för besiktningsmän är omfattande. Den utbildning som Polismyndigheten föreslår ska krävas för att få besiktiga till exempel en jaktstigsstation ska vara betydligt mer omfattande än jägarexamen (där redan säkerhetsregler, kulfång, skottvinklar etc ingår). Både utbildning och besiktning kommer att kosta stora pengar.

”Det hela är onödigt”

Grundproblemet är dock att det hela är onödigt. Det finns inga beskrivna problem med skytte i terräng, oavsett om det handlar om inskjutning, om att jaktlag övar lerduveskytte, om jaktstigar eller fältskytte eller om skytte på skjutbanor. Förslaget handlar om att polisen, genom att konstruera nya begrepp (tillfällig skjutbana) försöker expandera sina befogenheter till områden som den tidigare inte har haft med att göra. Det innebär i detta fall allvarliga inskränkningar i jägares och skyttars möjlighet att öva men också att polisens resurser används felaktigt. Förslaget kommer att försvåra och fördyra för såväl skytteföreningar som för enskilda skyttar och jägare. Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Mikael Damberg: Är dessa åtgärder, som kommer att försvåra och fördyra övningsskyttet för landets jägare och skyttar, verkligen en prioriterad uppgift för polisen, och kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa att polisens tillämpning av förslaget inte kommer att påverka skyttet för landets jägare och skyttar på ett negativt sätt eller begränsa möjligheterna till idrottsskytte och övning inför jakt?