Jaktnyheter

Bakläxa för polis och förvaltningsrätt – jägare tillåts förvara vapen hos föräldrarna

För att slippa åka kollektiv med sina vapen vill mannen förvara dem i sitt föräldrahem. Nu får han slutligen rätt av kammarrätten.

Trots att han annars tvingas ha med sig vapen i kollektivtrafiken när han ska jaga, har den 42-årige mannen förbjudits att förvara sina gevär i sitt föräldrahem, där han jagar. Tills nu, då både polis och förvaltningsrätt får bakläxa, av Kammarrätten.

"}}

Den 42-årige jägaren har lärt sig allt han kan om jakt av sin far och det är också uteslutande på faderns mark han brukar jaga.

Beväpnad på bussen

Sedan flera år tillbaka bor mannen dock i egen bostad, belägen i storstadsmiljö. Därför ska han, i likhet med andra jägare, förvara sina jaktvapen i sitt eget hem – en regel som endast får frångås tillfälligt och om särskilda skäl för att låta någon annan ansvara för vapnen finns.

Jägaren anser sig ha sådana skäl. Skäl så starka, att hans jaktvapen till och med bör förvaras hemma hos hans föräldrar permanent.

42-åringen bor numera i storstadsmiljö och saknar egen bil. För att ta sig till jaktmarkerna är han hänvisad till kollektivtrafiken. Det är för att slippa vara beväpnad ombord på bussar och tåg när han ska jaga som mannen ansökt om att få förvara sina vapen hos sina föräldrar, i faderns låsta vapenskåp.

”Gör om och gör rätt”

Men varken polisen eller förvaltningsrätten i Stockholm anser att de skäl jägaren anför är tillräckliga. Det står klart sedan ett överklagat polisbeslut från 8 juli 2021 om att avslå hans ansökan fastslagits av förvaltningsrätten.

Helt fel. Gör om och gör rätt, anser dock Kammarrätten, som sedan jägaren överklagat ännu en gång nu upphäver de två underinstansernas beslut och återförvisar ärendet till polisen för ny handläggning.

Prejudicerande domar

Som motivering anger Kammarrätten att det av lagens förarbeten tydligt framgår att det i fall som det aktuella till och med kan vara att föredra att vapnet förvaras i föräldrahemmet, i stället för att tas med till den nya bostadsorten.

Kammarrätten stödjer sig även på en prejudicerande dom från Högsta förvaltningsdomstolen, som ger en jägare som är bosatt utomlands rätt att förvara sina jaktvapen hos en annan person på permanent basis (HFD 2016 ref. 77).

Det uppger tidningen Dagens Juridik.