Jaktnyheter

Vildrenssjukdom uppmärksammas även i Sverige

Kungsbacka (JJ) Ett forskningsprojekt med flera stora aktörer har i och med fallet av CWD bland vildren i Norge åter aktualiserats.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har ett forskningssamarbete med Karolinska institutet, Linköpings universitet och Statens veterinärmedicinska anstalt om ”Moose Wasting Syndrome” (Älvsborgssjukan) hos älg. SLU har nu även ingått samarbete med Stockholms universitet för en landsomfattande studie av prionrelaterade arvsanlag hos älg. Forskningen aktualiseras nu av en nyligen diagnosticerad prionsjukdom (Chronic Wasting Disease; CWD) hos vildren och älg i Norge. Prioner är aggregerade proteiner som kan orsaka nervsjukdomar hos däggdjur, exempelvis Creutzfeldt Jakobs sjukdom hos människa och BSE hos kor, med symptom som balansrubbningar och sinnesstörningar. Delar av den pågående studien av prionrelaterade gener finansieras genom anslag från forskningsrådet Formas till SLU med SVA som samarbetspartner. Besked om medel väntas även från andra finansiärer, skriver Sveriges lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.