Varför inte en drever?

septdreva.jpgNu är högsäsongen inne för de drivande hundarna. Glada och jaktsugna drevrar får nu leva ut sin jaktlust. Härligt buktande drev där spänningen gång på gång når höjdpunkter då skallet hörs allt närmare passet. Rådjur är det vanligaste viltet för de flesta av de drivande småhundarna, men även hare och räv kan drivas passionerat.

Varför skaffade jag inte en drever tidigare, var det en jägare som sa i slutet av förra jaktsäsongen.
Det var hans andra säsong med första drevern och hunden var lite drygt två år. Själv hade han jagat och ägt flera andra hundraser under många decennier, men ingen drever hade varit i hans ägo förrän nu.
Ja, varför hade han inte provat en drever, en av de mest populära raserna bland de drivande hundarna och hur kunde han ha svängt om så att drevern nu blivit en av favorithundarna? Han hade flera olika förklaringar till varför han nu hade valt just en drever som drivande hund.
– De två senaste säsongerna med drevern har gett väldigt mycket jakt och bra jakter. I regel har jag jagat minst två dagar per vecka med drevern.

Alternativen
– Alternativen till en drever om det gäller drivande hundar är rätt många. Gäller jakten hare och/eller räv är allt en stövare att föredra. En drever kan ju bli tämligen bra på både hare och räv, men samma kapacitet som stövare kan den aldrig få.
– Jämfört med en stövare så är i så fall ett behändigare format på hund något som talar för drevern. Inte heller gör det något om en drever även driver rådjur, det är för min egen del rent av önskvärt.
Många dreverägare ser dreverns allroundegenskaper för jakt på rådjur, hare och räv som något i högsta grad önskvärt. Det finns även andra som gör drevern till specialist på ett av djurslagen. Med på många håll allt glesare rådjursstammar blir intresset för annat vilt värdefullt. De kortdrivande/stötande rådjurshundarna är inte heller speciellt intressanta i glesa bestånd av rådjur eller vid jakt i storskog. Där behövs en drivande hund som kan hålla rådjuret i rörelse några timmar.

Det är jakt
septdrevb.jpg– Fördelen med en drivande hund jämfört med en kortdrivare är också att kunna jaga ensam eller tillsammans med ett par kamrater och ändå få en meningsfull jakt. Jakten blir även mer intensiv och spänningsmättad än den mera stressande sällskapsjakten runt små såtar.
– Tänk ett rådjursdrev med en mindre långsamdrivande hund med ett rejält välklingande skall. Ett buktande drev och det gäller att ställa sig i rätt pass. Efter ett tag byter drevdjuret kanske område och när drevet har pågått ett tag gäller det att åter ta sig in i buktområdet för att försöka komma till skott.
– Det är en njutning med ett vackert drev, det är hela tiden spänning, ja det är jakt.
– När det gäller alternativet med någon av de andra mindre drivande hundarna, så var det för min del dreverns utpräglade jaktlust och allroundegenskaper, samt robustheten som tilltalade mig mest. För övrigt är ju drevern också en trevlig och lättillgänglig familjehund.

Fördomarna
– Nog har jag själv längre tillbaks haft en hel del äldre fördomar mot drevern. Vem har till exempel inte hört historien om stövarjägaren som inte sköt skogsharen för kompisens drever med motiveringen ”Jag skjuter inte ett så fint djur för så fula hundar” eller talesättet ” Lär känna din hembygd, skaffa en drever” och liknande.
– Själv växte jag upp med stövare och harjakt. En av de första hararna jag sköt var dock för min farbrors drever. Det var dock en drever som jag så småningom fick det tvivelaktiga nöjet att ta bort efter att den huggit sönder handen på min faster. Året var nog 1959. Ända in på början av 1980-talet så fanns det drevrar med mycket dålig mentalitet, men sådana hundar existerar inte idag. De är i alla fall inte vanligare bland drevrar än bland andra hundraser.
– Under de senaste 10-12 åren har jag blivit alltmer positivt intresserad av drevern, då jag haft förmånen att få jaga med flera välmeriterade hundar och sett deras jaktförmåga.

Bra avelsarbete
När det gäller mentaliteten så har Dreverklubben lyckats att överlag få den mycket bra hos hundarna. Klubben har för övrigt varit en föregångare i jakthundsaveln och drevern är i dag en hundras med en härlig jaktlust, drevsäker och tålig. En hund som kan ge glädje under en hel jaktdag och dag efter dag även under svåra förhållanden. Dåliga tassar är till exempel något som knappast existerar bland drevrarna.
Att köpa en drever är knappast ett lotteri, då det torde vara mycket sällsynt att en drever inte jagar. Det har i stället varit så att det ansetts att drevern varit för ihärdig och haft för stor jaktlust. Avelsarbetet bedrivs numera med poängterande av lydnad och samarbete.
Vid val av valp gäller det som för andra raser att se till att föräldradjuren har bästa möjliga meriter på jaktprov. De bör helst också ha visat sig vara goda nedärvare. Här är Dreverklubbens årsbok en särklassig sammanställning av allt som har med avelsarbetet, jaktprov och utställningar att göra.
Drevern har som andra drivande hundraser haft vikande registreringssiffror under 1990-talet, men det registrerades år 2000 drygt 1.000 valpar. Det är då så gott som hundraprocentigt jakthundar det är frågan om.

Injagning på hare
septdrevc.jpg– Injagningen startade jag första säsongen med hare. Hunden var då i början av september nio månader och relativt skogsvan. Att jaga in en drivande hund på hare oavsett om den senare mest ska jaga annat vilt rekommenderas av erfarna dreverägare för att framförallt få hunden spårnoga och envis på tappter. Redan vid det första mer seriösa jakttillfället fick jag skjuta en fälthare efter cirka 30 minuters drev.
– Jag håller nog på att det ska skjutas för hunden så snart som möjligt för att prägla den på viltet.
– För att lära unghunden att gå tillbaks när den har släppt eller det blivit skjutet för den fick jag ett tips som var värt att prova. Det var att vid några tillfällen gå rejäla skogsvandringar med hunden i koppel och se till att komma tillbaks på utgångsspåret, så att hunden ska lära sig att bakspår leder tillbaks till husse/utgångsplatsen.
– I den tidiga träningen bör också spårning i lina efter blodspår tränas. För noggrann spårning är läggning med käpp att föredra framför droppflaska.

Ledarskap
– En annan sak för att inte hunden ska vara för ihärdig vid rådjursdrev är att inte skjuta då drevet pågått alltför lång tid. Jag har satt gränsen vid två timmar och oftast har han lagt av efter cirka 2,5 timmar om det inte blivit skjutet.
– Att inte ”bränna ut” unghunden under injagningen med alltför långa jaktdagar eller med alltför tätt mellan jaktdagarna är något att tänka på. Hunden ska hela tiden tycka att det hela är roligt och få tillfälle att vila upp sig mellan jakterna.
– Något att tänka på vid rådjursjakten är att hunden ska ges möjlighet att söka ut rejält, så att den får tag på rådjur, som inte är störda/stötta av jägaren.
– När det gäller att motverka ett alltför självständigt jaktsätt hos hunden, samt för att skapa lydnad och följsamhet, är en eller flera lydnadskurser en viktig del. Hunden måste lära sig att underordna sig förarens ledarskap. Redan vid valpstadiet bör hunden också tränas i att komma på signal.

Första rådjuren
– När vi kom in i oktober och det blev allvar med rådjursjakterna så föll också de första rådjuren för drevern. Det roliga var att jag själv fick skjuta de första tre djuren och efter inte alltför långa jakter med snävt buktande drev.
– Speciellt bytesmedveten visade sig inte hunden vara utan han verkade mera snopen vid framkomsten till rådjuren.
– Jag hade en verkligt fin och givande jaktsäsong med unghunden och blev även inbjuden att komma och jaga med drevern på andra marker.
När vintern kom och hunden var lite drygt ett år startade vår jägare sin hund på ett jaktprov. Resultatet blev ett förstapris och ett tredjepris med 47 egenskapspoäng.
Hunden har senare startats på nya prov och fick under förra hösten bland annat två förstapris på rådjur och D-cert vid ett av proven.

Jagar jag, så jagar jag
Ja varför skaffade jag inte en drever tidigare frågar jag mig själv. Mycket jakt, spännande jakt och en lång jaktsäsong. För mig är också dreverns allroundegenskaper något att sätta stort värde på. Räven buktar bra för den relativt långsamtdrivande drevern och ger också den intressanta jakter.
– Visst har det hänt några gånger att rådjur dragit på långskjuts och drevern har hängt på. Tillfällen då timmarna har gått och en del jaktkamrater visat sig att kanske inte vara de kamrater man då skulle önska sig.
– Själv har jag för länge sedan lärt mig att aldrig i förväg säga när jaktdagen är slut och när jag kan vara hemma. Jagar jag så jagar jag och tänker aldrig känna mig stressad av klockan för då försvinner mycket av jaktens tjusning.
– Att vänta på hundar fick jag lära mig redan i ungdomsåren och på en bra hund väntar jag gärna, om det nu skulle behövas vid något enstaka tillfälle.

Visst, starta på jaktprov
septdrevd.jpg– För hundrasens skull är jaktproven viktiga. De är till för att värdera enskilda hundars jaktegenskaper och för avelsarbetet, som ska ge oss allt bättre hundar.
För dig som enskild jägare så ger proven ett ”kvitto” på hundens kvalitéer. De innehåller även ett mått av tävlingsmoment som kan vara nog så spännande.
Det som nog är mest stimulerande med att starta på jaktprov och kanske också engagera sig i hundklubbens verksamhet är alla de nya människor man träffar. Jägare med samma intresse som en själv och som ger en stimulerande utveckling av ens egen syn på hundar och jakt.
Rasklubbarna har i regel en omfattande provverksamhet överallt i landet. De mindre drivande hundarna har gemensamma grundregler för proven och vissa särregler för de olika raserna.
Större prov, tävlingar, är till exempel länskamper, Småhunds SM, SM för rasklubben, landskamper och Europapokalen för drivande hundar.

Förutsättningar
Hundägaren måste vara medlem i den specialklubb dit rasen hör och anmälan görs till den lokala klubben/avdelningen. Hunden skall vara minst 9 månader och en drever skall vara utställd med lägst ett 3:e-pris.
När hunden normalt presterar drev på drygt en timme för drever och beagle, något kortare för tax och basset, bör den kunna gå till pris på jaktprov. För ett 1:a pris krävs för drever och beagle 90, alternativt 2×60, minuters drevtid och för basset och tax 60, alternativt 2×45, minuter.
Proven kan få ske på hemmamark, särskilt drevprov, eller på ordinarie drevprov på i förväg fastställd tid och plats.
Drevtiderna är effektiv tid vilket innebär att tappter överstigande 5 minuter inte ingår i drevtiden. Tappttid är även den tid hunden är ur hörhåll.

Som jakt
Jaktprovet går till som en vanlig jakt, men utan att drevdjuret ska skjutas. Drevdomaren noterar drevtider och ger poäng för hundens olika jaktegenskaper. Domaren antecknar också om hunden har olater, samt hur lydnad och samarbete fungerar.
Provdagens längd är sju timmar, för tax fyra timmar. Under den tiden ska hunden arbeta lös under minst fem timmar för beagle och drever, fyra timar för basset och tre timmar för tax utan andra avbrott än för förflyttningar.
En hund kan hinna med flera drev på en provdag och således få mer än ett pris.
För att provet skall vara giltigt måste domaren ha sett, eller genom spårning konstaterat, vilket drevdjur som hunden har fått upp.

Egenskaperna
Hundens egenskaper bedöms i tio delmoment:
• Sök
• Upptagsförmåga
• Drevsäkerhet
• Drevsätt
• Tapptarbete
• Skall – hörbarhet
• Skallmarkering
• Samarbete
• Lydnad
• Jaktduglighet
Varje egenskap poängsätts mellan 1 – 6 där 6 står för Utmärkt. För att en hund ska få ett visst pris måste förutom erforderliga drevtider även vissa egenskapspoäng ha uppnåtts. För ett förstapris skall poängsumman vara minst 42.
Detaljerade och utförliga drevprovsregler kan erhållas från respektive rasklubb.
För många är jaktproven en spännande tävlingsform och en viktig del i hundhållandet.
Text och foto: JAN DOMARHED 

AKTUELLT

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Bra jaktår för tjäder och vildsvin i Dalarna

Dalarna (JJ) Det är goda tider för skogsfågeljägarna och vildsvinsjägarna i Dalarna. Under senaste jaktåret sköts nästan dubbelt så många tjädrar som året innan – och antalet fällda vildsvin fortsätter öka.

Skadades när hjort attackerade

Linköping (JJ) Eftersöket på en skadad hjort blev dramatiskt när eftersöksjägaren plötsligt blev attackerad och landade så illa att räddningstjänst och ambulans fick inkallas. Olyckan inträffade utanför Sturefors i Linköpings kommun.

Debatt: Riksjaktvårdskonsulent rasar över älgrapport

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsens föreslår en kraftig sänkning av älgstammen. I diskussioner kring hur mycket älgstammen skulle sänkas nämns en halvering. En hållning och målsättning som givetvis är helt oacceptabel för Svenska Jägareförbundet, landets jägare och högst sannolikt även för den breda allmänheten, skriver riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i ett debattinlägg.

Skogsstyrelsen vill halvera älgstammen

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport föreslår Skogsstyrelsen att man ska halvera älgstammen för att öka tillväxten i skogen. Dessutom föreslår myndigheten att man ska gå från älgförvaltningsområden till klövviltförvaltningsområden.

Annonser