Valenkät: Så tycker M och V i frågorna som rör jakten

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen har frågat riksdagspartierna hur de ser på olika jaktfrågor. Vi efterlyste frågor från läsarna och här är svaren som kanske hjälper dig att välja rätt parti när det är val på söndag. Först ut är Vänsterpartiet och Moderaterna.

Moderaterna och Vänsterpartiet är först ut i Jaktjournalens valenkät. Foto: Gettyimages

De frågor Jaktjournalens läsare sänt oss kan delas upp i tre huvudkategorier. Det gäller vapenlagstiftning, viltförvaltning samt frågor som berör våra stora rovdjur.

Kring vapenlagstiftningsfrågorna är de långa vapenlicenshanteringstiderna, rädslan för åtstramningar i lagstiftningen kring halvautometer och jaktvapen med moderna utseenden återkommande. Dessutom förekommer frågor kring blyanvändning i ammunition.

I den andra kategorin återfinns frågor om jakttider på arter som korp, säl och skarv. Tre arter vi i dag inte får jaga utan särskilt tillstånd från länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Läsarna undrar också hur ni politiker ser på det moderna skogsbruket som medför problem för bland annat skogsfågel med storskalig hyggesavverkning och mindre ytor av gammal skog.

Fällfångst är en annan fråga som intresserar våra läsare. Precis som viltkött och hantering av den fantastiska råvaran.

Den tredje kategorin är inriktad på rovdjur och främst varg. Våra läsare är många gånger hundägare i vargområden och lever med hotet ständigt när de går på jakt.

Sista kategorin handlar om jaktklimatet i dag. Jägare hotas och militanta jaktmotståndare saboterar laglig verksamhet.

 

Vänsterpartiet svarar:

1) Hur ert parti ser på vår nuvandrande vapenlagstiftning?

Vänsterpartiet står bakom en restriktiv vapenlagstiftning. Vi vill dock inte att lagstiftningen ska slå orimligt hårt mot de som ägnar sig åt jakt och sportskytte. Vi har inga förslag på ytterligare lagändringar men ser gärna att en utvärdering görs framöver för att se vilka effekter de senaste lagändringarna haft och om någon justering behöver göras.

2) Hur ser ni på polisens hantering av vapenärenden för jägare?

Det är naturligtvis inte acceptabelt med orimligt långa handläggningstider för vapenlicenser. Handläggningstider kan av naturliga skäl variera beroende på i vilken region ansökan sker och hur stort ansökningstrycket är just där. Polisen ska handlägga ärenden så snabbt som möjligt och om detta inte fungerar så behöver åtgärder vidtas.

3) Hur arbetar med att underlätta jakten på fredade arter som nu populationsmässigt vuxit till hållbara stammar?

Vi står bakom det gällande art- och habitatdirektivet och den ram det sätter för jakt.

4) Hur vill ni förenkla hanteringen så fler kan köpa exempelvis vildsvinskött?

Vi vill att mer vildsvinskött ska bli tillgängligt. Livsmedelsverket har fått i uppdrag att analysera och lämna förslag på förenklade förfaranden för avsättning av vildsvinskött på marknaden. Vi tycker det är bra och förväntar oss att förslag kommer som gör det lättare framöver.

5) Hur jobbar ni för att skogsbruket ska ta hänsyn till höga naturvärden i skogen och möjliggöra talrika populationer av skogsfågel?

Vi har en mängd förslag för att mer skog med höga naturvärden i skogen bevaras, vilket även skulle stärka våra populationer av t.ex. tjäder?

Se vår riksdagsmotion:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/langsiktigt-hallbar-skogspolitik_H4021991

6) Hur vill ni att den svenska vargpopulationen förvaltas? Hur många vargar ska vi ha och hur ska drabbade på landsbygden och renägare kompenseras? Hur mycket ska vargarna få kosta?

Vi vill att det ska finnas tillräckligt många rovdjur för att en gynnsam bevarandestatus ska uppnås. Varg och övriga rovdjur spelar en viktig roll för våra ekosystem. Vi vill att skyddsjakt fortsatt ska få tillämpas på varg. Det är viktigt att tillräckliga resurser avsätts för att förebygga och kompensera för rovdjursskador. Vi har under mandatperioden tillsammans med regeringen ökat anslagsnivån för detta, men vi ser att ytterligare ökningar kan vara nödvändiga. Vi gör ingen ekonomisk uppskattning på hur mycket vargen berikar samhället eller hur mycket den totalt kostar detsamma.

7) Är det rimligt att skyddsjägare, som avlivar exempelvis varg åt samhället, jobbar helt utan ersättning?

Det skiljer sig möjligen mellan länsstyrelser huruvida ersättning i någon form kan utgå. Vad vi känner till kan ersättning för resa t.ex. ges till jaktledare om skyddsjakten sker på initiativ av länsstyrelsen. Vi ska titta vidare på frågeställningen och se om det finns skäl att ha en annan ordning.

8) Hur jobbar ni för att stävja den så kallade ekoterrorism?

Vi känner inte till detta begrepp och ställer oss frågande till det men anser att terrorism ska bekämpas.

9) Vad anser ni om förslaget att en ny viltmyndighet tar över ansvaret för bland annat jakten?

Vi är emot förslaget och anser att Naturvårdsverket fortsatt ska vara nationell jakt- och viltmyndighet.

 

Moderaterna svarar:

Hur ser ert parti på vår nuvandrande vapenlagstiftning?

Vi behöver en total översyn av vapenlagstiftningen för att underlätta för jägare och sportskyttar. Vi vill utöka vapengarderoben, Eu-direktivet ska inte få försämra för landets jägare och skyttar, minska handläggningstiderna, kunna byta vapen inom garderoben, se över och ev. ta bort ”synnerliga skäl”, se över femårslicenserna ev. ta bort, ta bort tillståndskravet på ljuddämpare, förenkla vapenpasset, kunna förvara vapen hos annan. Detta är några av de saker som behöver utredas och genomföras i en översyn av vapenlagstiftningen.

Hur ser ni på polisens hantering av vapenärenden för jägare?

Den är inte acceptabel, det ska ta max 30 dagar att handlägga en vapenlicens och vi skjuter nu till ökade ekonomiska resurser för att minska handläggningstiderna men om inte detta lyckas måste vi överväga att flytta vapenlicenserna till en annan myndighet.

Hur arbetar med att underlätta jakten på fredade arter som nu populationsmässigt vuxit till hållbara stammar?

Det är viktigt att vi ser över detta noga och ser över om lagarna behöver ändras, under tiden måste vi öka möjligheterna för ökad skyddsjakt..

Hur vill ni förenkla hanteringen så fler kan köpa exempelvis vildsvinskött?

Vi vill införa samma system som Tyskland har när det gäller trikinkontrollerna. Göra det lättare att sälja köttet, precis som övriga viltkött, efter trikinkontrollen. Vi vill också se över om vildsvinsjakten behöver ytterligare tekniska hjälpmedel för att underlätta jakten.

Hur jobbar ni för att skogsbruket ska ta hänsyn till höga naturvärden i skogen och möjliggöra talrika populationer av skogsfågel?

Sverige har höga naturvärdeskrav och jobbar för en stor biologisk mångfald. Viktigt att man jobbar med dessa frågor både nationellt men också lokalt för att gynna ett rikt skogsfågelliv. Men det är också viktigt att vi har en skogsnäring som fungerar och kan skapa tillväxt och jobb i hela Sverige. Här är det viktigt att man hittar en rimlig balans.

Hur vill ni att den svenska vargpopulationen förvaltas? Hur många vargar ska vi ha och hur ska drabbade på landsbygden och renägare kompenseras? Hur mycket ska vargarna få kosta?

Sverige har för många vargar idag och antalet vargar måste minskas. Vargstammen är ett stort hot mot landsbygden, tamboskapen, hundarna och jakten. Förvaltningen ska vara lokalt men idag är det totalt sett för många vargar i Sverige. Vi har sagt max 170-270 vargar men då också fördelade över hela Sverige. Idag har vi en för tät vargstam i Mellansverige vilket är ett mycket stort problem. De drabbade måste självklart kompenseras full ut för sina vargskador. Vargstammen kostar redan för mycket idag och är ett hot mot landsbygden och landsbygdens människor och djur. För många vargar begränsar möjligheten att öka djurhållningen och producera mer svensk mat.

Är det rimligt att skyddsjägare, som avlivar exempelvis varg åt samhället, jobbar helt utan ersättning?

Vid all hjälp som samhället behöver med olika uppgifter är det fullt rimligt att den som utför uppgiften också får skälig ersättning för detta.

Hur jobbar ni för att stävja den så kallade ekoterrorism?

Det är helt oacceptabelt att personer och organisationer sätter sig över våra lagar och regler och saboterar för landets jägare och markägare. Straffen för ekoterrorism bör skärpas rejält. Även äganderätten måste stärkas så att markägaren och jägare bättre kan skydda sin egen egendom. Polisen måste lägga resurser på att hindra dessa vidriga övergrepp.

Vad anser ni om förslaget att en ny viltmyndighet tar över ansvaret för bland annat jakten?

Vi tycker det är ett bra förslag och det är vi moderater som har drivit på för att detta ska bli möjligt.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser