Torsbo Handels kräver ersättning av staten

Torsbo (JJ) Torsbo Handels har idag skickat in en begäran till Justitiekanslern (JK) om ersättning för de ekonomiska förluster som de otillåtet långa handläggningstiderna för vapenlicensärenden hos Polismyndigheten i Västra Götaland orsakat företaget. Handläggningstiderna är där trots upprepad JO-kritik avsevärt längre än än maximalt tillåtna 30 dagar – ibland rör det sig om handläggningstider på över ett år.

Anders Toresson, VD för Torsbo  Handels AB ställer nu  ersättningskrav för de ekonomiska förluster företaget gör på grund av Polisens långsamma handläggningstider vid vapenlicensansökningar. Foto: Holger Nilsson.

Torsbo Handels ersättningskrav omfattar den direkta ekonomisk skada företaget orsakats genom att kunderna inte kan hämta ut (och betala för) vapnen innan licens har beviljats. Handlarna måste dock betala leverantörerna för vapnen oavsett om de dessförinnan fått betalt. När problemen är så omfattande och långvariga som varit fallet rör det sig om betydande belopp.

– Problemen med licenshanteringen är ett existentiellt hot mot jakt- och vapenhandeln i Sverige. Fungerar inte licenshanteringen kommer vi vapen- och jakthandlare inte att överleva på sikt. På kortare sikt kommer det leda till färre företag och färre arbetstillfällen, främst på landsbygden. Redan idag ser vi hur branschen krymper och företag slår igen, säger Anders Toresson VD för Torsbo Handels AB

JO har upprepade gånger riktat kritik mot polismyndigheten i Västra Götalands hantering av vapenlicensärenden men utan att rättelse skett. Handläggningstiderna är idag lika långa som tidigare.

Orsaken till de långa handläggningstiderna ligger på polismyndigheten: Bland annat har man ställt krav på sökande som inte återfinns i lag eller förordning, det har också förekommit att man inte alls har handlagt vissa typer av licensansökningar. Detta tas upp i den senaste kritiken från JO. Förvaltningsdomstolarna har vidare vid flera tillfällen påtalat att polismyndigheterna måste ha lagstöd för sina beslut.

Med kravet vill Torsbo Handels dels få ersättning för sina kostnader, dels markera att det inte är acceptabelt att en myndighet inte på ett godtagbart sätt utför de arbetsuppgifter som den är ansvarig för.

– Det borde vara en självklarhet att myndigheter följer lagens krav på skyndsamhet och lika självklart att det är myndigheten, och inte vi företagare som skall bära förlusterna om inte lagen följs, avslutar Anders Toresson, VD för Torsbo Handels AB.

AKTUELLT

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser