SD och KD sist ut i Jaktjournalens valenkät

Kungsbacka (JJ) Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna svarar idag på frågorna i Jaktjournalens valenkät.

Det är dags för Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna att redogöra för sin jaktpolitik. Foto: Gettyimages

De frågor Jaktjournalens läsare sänt oss kan delas upp i tre huvudkategorier. Det gäller vapenlagstiftning, viltförvaltning samt frågor som berör våra stora rovdjur.

Kring vapenlagstiftningsfrågorna är de långa vapenlicenshanteringstiderna, rädslan för åtstramningar i lagstiftningen kring halvautometer och jaktvapen med moderna utseenden återkommande. Dessutom förekommer frågor kring blyanvändning i ammunition.

I den andra kategorin återfinns frågor om jakttider på arter som korp, säl och skarv. Tre arter vi i dag inte får jaga utan särskilt tillstånd från länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Läsarna undrar också hur ni politiker ser på det moderna skogsbruket som medför problem för bland annat skogsfågel med storskalig hyggesavverkning och mindre ytor av gammal skog.

Fällfångst är en annan fråga som intresserar våra läsare. Precis som viltkött och hantering av den fantastiska råvaran.

Den tredje kategorin är inriktad på rovdjur och främst varg. Våra läsare är många gånger hundägare i vargområden och lever med hotet ständigt när de går på jakt.

Sista kategorin handlar om jaktklimatet i dag. Jägare hotas och militanta jaktmotståndare saboterar laglig verksamhet.

Kristdemokraterna svarar:

1) Hur ser ert parti på vår nuvarande vapenlagstiftning?

Vi har många förslag för att förnya vapenlagstiftningen:
– Flytta hanteringen av vapenlicenser från polisen till en ny jaktmyndighet.
– Inför möjlighet till rättshjälp I vapenlicensmål.
– Avskaffa tidsbegränsningen av vapenlicenser.
– Gör reglerna tydligare för när vapenlicens ska beviljas och hur vapen ska förvaras.
– Avskaffa det särskilda licenskravet för ljuddämpare.
– Slopa begränsningen av antalet vapen.
– Avskaffa kravet på att vapenhandlare måste ha ett minimiantal transaktioner per år för att få fortsätta sälja vapen och ammunition.
– En jägare eller skytt med licens som byter in ett vapen borde kunna köpa en nytt av samma typ direkt utan att en ny prövning görs.

2) Hur ser ni på polisens hantering av vapenärenden för jägare?

Ansvaret för vapenärenden bör flyttas över från polisen till en ny jakt- och viltvårdsmyndighet.

3) Hur arbetar ni med att underlätta jakten på fredade arter som nu populationsmässigt vuxit till hållbara stammar?

Vi vill göra det enklare att löpande göra ändringar i EU:s art- och habitatdirektiv så att de olika arterna hamnar i rätt skyddsklass när populationerna förändras.

4) Hur vill ni förenkla hanteringen så fler kan köpa exempelvis vildsvinskött?

De stora vildsvinsstammarna skapar stora problem på många håll. Jakten på vildsvin begränsas av att det är svårt att sälja köttet. Idag krävs att vildsvinskött tas om hand av en vilthanteringsanläggning om det ska kunna säljas. Sådana är för få och de tar en stor del av eventuell förtjänst. Kravet på att köttet ska gå via en vilthanteringsanläggning bör därför ses över.

Det ska alltid vara krav på att köttet ska genomgå trikintest och att det skall vara tydligt spårbart varifrån viltet kommer. Den modell som finns i Tyskland skulle kunna tjäna som inspiration. Vi föreslår också att staten ska bjuda på den avgift som ett trikintest kostar.

Vi vill också underlätta jakten genom att ändra regler som försvårar nattjakt, exempelvis gällande rörligt ljus och värmekamera. Vi föreslår också att jägare ska kunna sälja viltkött för ett belopp upp till 45 000 kronor per år skattefritt (idag är gränsen 10 000).

5) Hur jobbar ni för att skogsbruket ska ta hänsyn till höga naturvärden i skogen och möjliggöra talrika populationer av skogsfågel?

En parlamentarisk utredning bör tillsättas med uppdrag att ge förslag på en politik med positiva incitament för naturvårdshänsyn i skogsskötseln. Denna utredning ska titta på bl a artskyddsförordningen och reglerna kring nyckelbiotoper. Vi vill ta vara på den positiva vilja till naturvård som finns bland Sveriges hundratusentals enskilda skogsägare.

6) Hur vill ni att den svenska vargpopulationen förvaltas? Hur många vargar ska vi ha och hur ska drabbade på landsbygden och renägare kompenseras? Hur mycket ska vargarna få kosta?

De täta rovdjursstammarna får ofta stora konsekvenser för enskilda näringsidkare, som ibland tvingas lägga ned sin verksamhet på grund av vargangrepp. Skyddsjakt på rovdjur måste kunna genomföras snabbt och effektivt när tamdjur hotas. Vargstammen behöver minskas i vissa regioner genom licensjakt. Drabbade tamdjursägare måste kompenseras.

7) Är det rimligt att skyddsjägare, som avlivar exempelvis varg åt samhället, jobbar helt utan ersättning?

Reglerna ska ändras så att skyddsjägarens ersättning inte blir beroende av i vilket län som det jagade djuret fälls.

8) Hur jobbar ni för att stävja den så kallade ekoterrorism?

Kristdemokraterna anser att angrepp på jägare som bedriver eftersöksjakt och skyddsjakt ska klassas som brott mot tjänsteman och därmed betraktas som lika allvarligt som angrepp på exempelvis poliser. Polisen behöver ta dessa brott på allvar som den våldsamma politiska extremism som de är. Det behövs ett riktat polisarbete med speciella grupper inriktade på ideologiskt motiverad brottslighet.

9) Vad anser ni om förslaget att en ny viltmyndighet tar över ansvaret för bland annat jakten?

Det är ett bra förslag som KD driver sedan några år tillbaka.

Sverigedemokraterna svarar:

1) Hur ser ert parti på vår nuvarande vapenlagstiftning?

Sverigedemokraterna har ett antal konkreta förslag på hur vi vill förändra vapenlagen, samtliga av nedanstående har vi motionerat om i riksdagen under mandatperioden:
• En ny jakt- och viltmyndighet ska ta över hantering av vapenlicenser från Polismyndigheten.
• Handläggningstiden för vapenlicenser ska kortas ned, vi vill införa en tidsgräns på tre veckor vid en korrekt ifylld ansökan.
• Femårslicenser för enhandsvapen ska slopas.
• Formuleringen ”synnerliga skäl” ska utmönstras ur vapenlagen och ersättas med en tydligare uppräkning av vilka krav som ska ställas.
• Reglerna om auktorisation av skyttesammanslutningar ska regleras i lag och förordning. Polisen ska inte längre meddela föreskrifter för sådan auktorisation.
• Möjliggöra för tillfällig vapenförvaring av egna vapen i ett vapenskåp hos en annan skytt.
• Utökad vapengarderob till sex vapen utan särskild prövning och upp till tio vapen vid behov.
• Förvaring av ammunition tillhörande den vapenklass man är godkänd för ska möjliggöras även om det är ammunition till ett vapen man inte har licens för.
• Utöka antalet patroner vid björnjakt med halvautomatiskt vapen till fem stycken.

2) Hur ser ni på polisens hantering av vapenärenden för jägare?

Vi vill att hanteringen skall ske i betydligt högre tempo och därför vill vi överlåta handläggandet till en ny jakt- och viltmyndighet så handläggningstiden blir jämlik över hela landet

3) Hur arbetar ni med att underlätta jakten på fredade arter som nu populationsmässigt vuxit till hållbara stammar?

I Sverige finns tre sälarter; gråsälen i Östersjön, knubbsälen på västkusten, södra Östersjön och vikaren framför allt i Bottenviken. De senaste åren har antalet sälar ökat utmed Sveriges kustlinje och vållar allvarliga skador för kustfisket, vilket medför en stor ekonomisk börda. En licensjakt som utformas på liknande sätt som dagens regionala skyddsjakt, vilket inte skulle hota sälbestånden. Snarare kan detta vara ett sätt att minska konflikten mellan sälarna och fiskenäringen som känner av ökade skador på fiskeredskap och fångster.

Idag är det tyvärr EU-regler som styr jakten på många fågelarter, men vår intention är att regeringen aktivt ska jobba för att ta hem alla beslut om jakt och jakttider till Sveriges riksdag.

Vi vill se en allmän jakttid på skarv och korp

4) Hur vill ni förenkla hanteringen så fler kan köpa exempelvis vildsvinskött?

Försäljning av vildsvinskött behöver underlättas genom att man reviderar reglerna för distribution så att jägarna själva kan sälja sitt byte efter godkänd trikinprovtagning, i stället för som i dag då vildsvinet måste ha passerat en vilthanteringsanläggning innan det säljs vidare eller bortskänks. Detta skulle också uppmuntra jakt och bidra till bättre kontroll av den snabbt växande stammen.

5) Hur jobbar ni för att skogsbruket ska ta hänsyn till höga naturvärden i skogen och möjliggöra talrika populationer av skogsfågel?

Det uppstår en indirekt kostnad när produktiv skogsmark tas ur bruk, vilket i slutändan blir en ekonomisk förlust för hela samhället. Sverigedemokraterna prioriterar skötsel av redan skyddade områden framför alltför omfattande nya inköp. Många naturreservat sköts nämligen inte idag i enlighet med sina skötselplaner och det finns då till exempel ökad risk för att problem med skadedjur kan sprida sig till intilliggande skogsfastigheter.

Ingen förnekar att naturreservaten bidrar till en stor artrikedom, men även kvarlämnade småbiotoper, sparade döda eller ensamma träd, kantzoner och skogsklädda myrar är viktiga naturskogselement för artrikedomen.

6) Hur vill ni att den svenska vargpopulationen förvaltas? Hur många vargar ska vi ha och hur ska drabbade på landsbygden och renägare kompenseras? Hur mycket ska vargarna få kosta?

Sverigedemokraterna har sedan 2013 då propositionen ”en hållbar rovdjurspolitik” röstades igenom i riksdagen förhållit sig till 170 vargar som gynnsam bevarandestatus. Vi förespråkar ett hårdare jakttryck och då framför allt i den region där koncentrationen är som störst.

7) Är det rimligt att skyddsjägare, som avlivar exempelvis varg åt samhället, jobbar helt utan ersättning?

Ja vi tycker det bör utgå någon form av ersättning för skyddsjägare.

8) Hur jobbar ni för att stävja den så kallade ekoterrorism?

Sverigedemokraterna anser att Rikspolisstyrelsen ska åläggas att ta ett nationellt helhetsansvar för att kartlägga, bekämpa och lagföra de individer och organisationer som ägnar sig åt kriminell djurrättsaktivism och öka straffsatserna för denna typ av brottslighet. Dessutom behöver straffsatserna ökas för kriminell djurrättsaktivism.

Det är givetvis Polismyndigheten som ska åläggas att ta ett nationellt helhetsansvar.

9) Vad anser ni om förslaget att en ny viltmyndighet tar över ansvaret för bland annat jakten?

Vi arbetar och har motionerat för en viltmyndighet som tar över ansvaret för jakt- och viltfrågorna, samt handläggande av vapenlicenser. Vi ser det som en strategi för att lappa igen den alltmer tilltagande sprickan mellan landsbygd och stad, det främjar en bättre och närmare dialog mellan jägare, jaktorganisationer, regionala myndigheter och landsbygdsbor i övrigt.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser