Så ska Gävleborgs skarvar förvaltas

Gävle (JJ) Länsstyrelsen i Gävelborgs län har tagit fram en regional förvaltningsplan för skarv. Den ska ge vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarvförekomsten i Gävleborgs län.

Nu finns en förvaltningsplan för skarv i Gävleborgs län.

I förvaltningsplanen finns mål för den regionala skarvförvaltningen, liksom åtgärder som förvaltningen ska arbeta med för att uppnå målen. Utmaningen för förvaltningen är att förbygga och minska de skador skarvarna orsakar, men också öka folks acceptens för fågelarten.

Målsättning

• Länets skarvpopulation ska vara livskraftig och frisk. Skarven ska kunna fortleva i länet på
lång sikt och artens naturliga utbredningsområden ska inte decimeras.
• De skador som skarv orsakar ska begränsas.
• Konflikterna kring skarv ska minska.

 

Åtgärder för att nå dessa mål

• Skarvförvaltningen ska vara adaptiv och utgå från lokala och regionala förutsättningar och från kontinuerligt inhämtad kunskap om
skarvens populationsutveckling och interagerande i ekosystemet.
• Länsstyrelsen ska i mån av resurser verka för återkommande inventeringar och löpande följa upp skarvens populationsstatus i länet.
• Länsstyrelsen ska löpande dokumentera de uppgifter om skador orsakade av skarv i länet som kommer till myndighetens kännedom
• Länsstyrelsen kan på eget initiativ fatta beslut om störningsåtgärder eller skyddsjakt i händelse av skarvetablering i områden som anses särskilt känsliga.
• Länsstyrelsen ska årligen utvärdera och vid behov uppdatera gällande riktlinjer avseende skador orsakade av skarv.
• Länsstyrelsen ska löpande följa upp vilken faktiskt påverkan som olika förvaltningsåtgärder har avseende skarvens populationsstorlek och utbredning.
• Förvaltningen ska ske genom samverkan och dialog mellan länsstyrelsen och olika samhällsintressen, såsom fiskare och markägare, bland annat genom länets viltförvaltningsdelegation.
• Länsstyrelsen och berörda intressen ska aktivt arbeta för en ökad kunskap om skarv och minskade konflikter hos berörda länsmedborgare, exempelvis genom informationsspridning och rådgivning.
• Länsstyrelsen ska bedriva kontinuerlig tillsyn avseende skyddade arter, däribland skarv, och arbeta förebyggande mot illegala handlingar riktade mot skarv. Tillsynsarbetet planeras av länsstyrelsen, vanligen tillsammans med polisen och/eller kustbevakningen. Länsstyrelsen upprättar polisanmälan vid misstanke om artskyddsbrott och vid misstanke om brott mot villkor i de jaktbeslut som länsstyrelsen har fattat.

 

 

AKTUELLT

Hemmaseger på Stövar-SM

Vrigstad (JJ) Det har varit två fantastiska provdagar i skogarna utanför Vrigstad i Småland. Efter ett rafflande upplopp stod det till slut klart att lokala hamiltontiken Bärimilla Kelly och ägare Bjarne Engström stod som segrare.

Därför sitter Hedin häktad för illegal vargjakt

Västmanland (JJ) Nu offentliggörs uppgifter kring varför industriledaren och vargdebattören Karl Hedin sitter häktad misstänkt för illegal vargjakt. – Skämtsam jargong och missuppfattning, sammanfattar Hedins advokat, Sven Severin.

Annonser