Så många vargar inventerades

Inventeringsresultaten från vintern 2014/15 visar att vinterstammen av varg låg på 415 individer innan årets föryngring. Vinterns jakt på varg motsvarar vargstammens årliga tillväxt på cirka 15 procent. Det gör att vargstammen beräknas vara på ungefär samma nivå som föregående år. Detta rapporterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Förutom GYBS har Naturvårdsverket idéer kring hur skyddsjakten ska utformas framöver.

Trenden för vargstammen i Skandinavien baserat på antalet registrerade familjegrupper pekar fortsatt uppåt. Från vintern 1999/2000 har vargpopulationen vuxit från 13 till 68 familjegrupper och par vintern 2014/2015.

Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2014/15 beräknas till cirka 460 vargar inklusive de vargar som dött under samma period. I Sverige beräknas antalet vargar, utan hänsyn tagen till vargar som dött under inventeringsperioden, till cirka 415 vargar. Den årliga tillväxttakten, baserat på inventering av familjegrupper, har den senaste tioårsperioden varit runt 15 procent.

─Vinterns jakt har begränsat tillväxten för vargstammen. Vinterns vargjakt motsvarar den årliga tillväxten på cirka 15 procent. Det gör att vargstammen beräknas vara på ungefär samma nivå som förra året, säger Maria Hörnell Willebrand, enhetschef på Naturvårdsverket.

Utveckling av inventeringar och beräkningar

Just nu arbetar Naturvårdsverket med nya modeller för att räkna ut antalet rovdjur. Först ut är en ny omräkningsfaktor för populationsuppskattning för varg. En ny omräkningsmodell ska även kunna användas för att räkna fram en populationsstorlek i mars, efter vinterns dödlighet.

─Syftet är att få så rättvisande resultat som möjligt. Den gamla beräkningsmodellen, som härstammar från en tid med liten vargpopulation och ingen licensjakt, är föråldrad. Det gör att modellen behöver utvecklas för mer exakta resultat, berättar Maria Hörnell.

Det är forskarna på vargforskningsprogrammet Skandulv som arbetar fram modellen. Modellen ska lämnas ut för granskning av andra forskare, en så kallad peer review under hösten 2015. Den nya modellen planeras att börja användas under 2016.

Naturvårdsverket har tillsammans med norska myndigheter utvecklat nya metoder för rovdjursövervakning. Sedan två år tillbaka har vi nya nationella metoder för inventeringar som börjar slå igenom i förvaltningen. Det syns bland annat på vinterns inventeringar av lodjur som är bättre än föregående år. Resultaten kommer att presenteras i juni.

Allmänhetens bidrag är viktigt

Allmänheten spelar en viktig roll i inventeringarna. Ju fler som hjälper till, desto bättre inventeringsresultat. I databasen Skandobs, det skandinaviska rapportsystemet för stora rovdjur, kan allmänheten lägga in sina observationer.

Nu finns det också en mobilapp, Skandobs Touch, som gör det enkelt att lägga in observationer direkt i mobilen.

Fakta om varginventering

– Naturvårdsverket utvecklar metoderna för inventeringar av stora rovdjur för att få ett nationellt system med hög kvalitet. En nationell granskning ska garantera likartade tolkningar över hela landet.
– Arbetet sker tillsammans med norska myndigheter.
– Inventering av varg pågår i huvudsak från 1 oktober till 31 mars.
– Vid inventeringar fokuserar man på familjegrupper och vargpar som hävdar revir.
– Övervakningen sker med hjälp av spårning på snö och från DNA-analyser från främst urin och spillning.
– Antalet vargindivider räknas med hjälp av en fastställd omräkningsfaktor. Arbetet med en ny omräkningsfaktor pågår. Planen är att den ska börja gälla 2016.

 

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser