S och C svarar på jaktfrågor i JJ:s valenkät

Kungsbacka (JJ) Idag är det Socialdemokraterna och Centerpartiet som svarar på frågorna i Jaktjournalens valenkät.

Centerpartiet och Socialdemokraterna svarar på jaktfrågor i vår valenkät. Foto: Gettyimades

De frågor Jaktjournalens läsare sänt oss kan delas upp i tre huvudkategorier. Det gäller vapenlagstiftning, viltförvaltning samt frågor som berör våra stora rovdjur.

Kring vapenlagstiftningsfrågorna är de långa vapenlicenshanteringstiderna, rädslan för åtstramningar i lagstiftningen kring halvautometer och jaktvapen med moderna utseenden återkommande. Dessutom förekommer frågor kring blyanvändning i ammunition.

I den andra kategorin återfinns frågor om jakttider på arter som korp, säl och skarv. Tre arter vi i dag inte får jaga utan särskilt tillstånd från länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Läsarna undrar också hur ni politiker ser på det moderna skogsbruket som medför problem för bland annat skogsfågel med storskalig hyggesavverkning och mindre ytor av gammal skog.

Fällfångst är en annan fråga som intresserar våra läsare. Precis som viltkött och hantering av den fantastiska råvaran.

Den tredje kategorin är inriktad på rovdjur och främst varg. Våra läsare är många gånger hundägare i vargområden och lever med hotet ständigt när de går på jakt.

Sista kategorin handlar om jaktklimatet i dag. Jägare hotas och militanta jaktmotståndare saboterar laglig verksamhet.

Socialdemokraterna svarar

1) Hur ser ert parti på vår nuvarande vapenlagstiftning?

Vi är i huvudsak nöjda med hur dagens vapenlagstiftning fungerar.
Vi vet att det funnits oro i hur EU:s vapendirektiv skulle komma att beröra jägarna.
Men vi vill lugna jägarkåren, vi kommer inte att införa regler som försvårar för jägare. I arbetet med EU:s vapendirektiv har Sverige varit ett av de mest aktiva länderna. Det ursprungliga förslaget skulle ha fått stora och negativa konsekvenser för svenska jägare och sportskyttar. Under förhandlingen tog vi strid mot en rad regeländringar som riskerade att bli en orimlig börda för svenska vapeninnehavare utan att tillföra en högre skyddsnivå. När vi tillsatte utredningen för att genomföra det reviderade direktivet passade vi också på att utreda minskat krångel för svenska vapeninnehavare. Det ledde till ett konkret förslag om att avskaffa licenskravet för ljuddämpare. Vi har inte för avsikt att lägga några förslag som går längre än EU-direktivet.

2) Hur ser ni på polisens hantering av vapenärenden för jägare?

Polismyndigheten har fått i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd, bland annat för att korta handläggningstiderna. Ett åtgärdspaket togs fram och genomförs nu. Dessutom gör vi den största satsningen på polisen på 20 år med 10 000 nya polisanställda till 2024. Polisen får 7,3 miljarder kronor extra på tre år, varav 2,2 redan i år.

3) Hur arbetar med att underlätta jakten på fredade arter som nu populationsmässigt vuxit till hållbara stammar?

Vi ser positivt på licens jakt på säl och ökad skyddsjakt på skarv.

4) Hur vill ni förenkla hanteringen så fler kan köpa exempelvis vildsvinskött?

Ja, vi behöver åtgärder för att öka avskjutningen av vildsvin eftersom arten ger oacceptabla skador på grödor idag. Vi vill underlätta i provtagningsförfarandet men vi är inte beredda att lätta på de krav som finns för att undvika smitta av trikiner.

5) Hur jobbar ni för att skogsbruket ska ta hänsyn till höga naturvärden i skogen och möjliggöra talrika populationer av skogsfågel?

Skogsbruket är viktigt för jobb och exportinkomster. Vi värnar också äganderätten och avsätta tillräckligt med medel så att skogsägare som avsätter mark som reservat får ersättning. Vi anser att nuvarande skogsvårdslag innebär en bra balans mellan naturvård och skogsbruk.

6) Hur vill ni att den svenska vargpopulationen förvaltas? Hur många vargar ska vi ha och hur ska drabbade på landsbygden och renägare kompenseras? Hur mycket ska vargarna få kosta?

Vi har i regeringsställning sett till att licensjakten kunnat verkställas. Sverige ska bevara och hysa livskraftiga stammar av varg och bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och livsmiljödirektiv. Detta innebär att det inte går att sätta en siffra på hur stor stammen ska vara. Vi menar också att stammen ska förvaltas så att tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och att socioekonomisk hänsyn ska tas. Vi har förstärkt anslaget för ersättning för rovdjursskador och kan tänka oss att ytterligare förstärka det om det behövs.

7) Är det rimligt att skyddsjägare, som avlivar exempelvis varg åt samhället, jobbar helt utan ersättning?

Vi har ett system i Sverige som innebär att jakten blir mer folkligt förankrad än om vi hade haft statliga yrkesjägare.

8) Hur jobbar ni för att stävja den så kallade ekoterrorism?

Vi accepterar inte brott och är beredda att ta krafttag för ett tryggare Sverige. Vi ser extra allvarligt på brott som går emot demokratiskt fattade beslut. Vi ser behov av att polismyndigheten ökar sin kompetens om brottets karaktär

9) Vad anser ni om förslaget att en ny viltmyndighet tar över ansvaret för bland annat jakten?

Vi menar att hur myndigheterna är organiserade inte påverkar den praktiska verksamheten och hur staten agerar i jaktfrågor. Det styrs av de lagar och regler som beslutas av politiker.

Centerpartiet svarar

1) Hur ser ert parti på vår nuvarande vapenlagstiftning?

Vi vill värna jägares och sportskyttars användning av vapen och i det ingår en fungerande tillståndsgivning. Vi tycker att det är viktigt med tydliga och förutsägbara regler och att myndigheternas tillståndsgivning fungerar smidigare och snabbare än i dag. Det är problematiskt att skötsamma vapenägare ofta känner att myndigheter och politiker inskränker deras möjligheter att använda sina vapen. Som ett exempel kan nämnas regeringens vilja att överimplementera det nya vapendirektivet.

2) Hur ser ni på polisens hantering av vapenärenden för jägare?

Vi ser att det finns brister i tillståndsgivningen för vapenägare, till exempel är det långa prövotider för vapenlicenser och oklarheter kring vilka vapen som ska anses tillåtna för jakt. Vi tycker att vapenfrågorna förtjänar ett helhetsgrepp där en utredning går till botten med hur vi kan skapa ett modernt och funktionellt regelverk. Perspektivet ska vara hög säkerhet, rättssäkerhet och smidighet för enskilda vapenägare. Centerpartiet vill också inrätta en Viltmyndighet som skulle kunna ta över vissa delar av polismyndighetens tillståndsgivning.

3) Hur arbetar med att underlätta jakten på fredade arter som nu populationsmässigt vuxit till hållbara stammar?

För att på ett bra sätt ta hand om vilt behövs en välorganiserad och aktiv jägarkår. Svenska jägare och deras organisationer har ett stort engagemang för naturen. Jägarna är viktiga för att både vilt, rovdjur och människor ska kunna leva tillsammans, i dag och i framtiden. Vi vill att det ska vara enkelt för jägare att vara med och jobba för en hållbar natur och ett hållbart skogsbruk. Med mindre regelkrångel så att det är lätt och snabbt att ta beslut. Vi vill också ta hänsyn till att viltstammarna ser olika ut runt om i landet. Beslut som rör jakt ska därför fattas närmare dem som faktiskt berörs av besluten. Därför vill vi också att Viltförvaltningsdelegationernas sammansättning ändras så att balansen återställs mellan olika intressen.

4) Hur vill ni förenkla hanteringen så fler kan köpa exempelvis vildsvinskött?

Viltkött är en klimatsmart produkt och med rätt marknadsåtgärder kan mer viltkött bli tillgängligt i offentliga kök såväl som i butiker och restauranger. Därför vill vi att viltkött lyfts som en resurs i stället för att prata om köttet som en belastning. För att göra det möjligt vill vi se förenklade regler som underlättar möjligheterna att få ut viltkött till privatpersoner, butiker och restauranger men också förenkla regler kring distribution och försäljning av vildsvinskött.

5) Hur jobbar ni för att skogsbruket ska ta hänsyn till höga naturvärden i skogen och möjliggöra talrika populationer av skogsfågel?

Det är viktigt att Sverige har ett levande och långsiktigt hållbart skogsbruk som inte hotar viktiga naturvärden. Sverige har i dag ett hållbart skogsbruk och vi behöver fortsätta skydda värdefulla skogsområden. Det är också viktigt att ta hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i samband med avverkning av skog. Värdefull natur kan behöva utökat skydd, men det innebär samtidigt ofta att äganderätt och brukande begränsas. Det måste vara självklart att ägare eller brukare också ersätts för de inskränkningar som görs. Kostnaden för åtgärden måste också stå i proportion till den miljönytta som de naturvårdande åtgärderna leder till. Det är också viktigt att markägare och brukare får vara med i hela processen. Därför tycker vi inte att staten ska kunna tvinga mark- och skogsägare att avstå från att bruka mark eller vatten, om staten inte kan ersätta dem direkt när de inför begränsningar. Ersättningsmodeller och nationella riktlinjer för tvingande avsättning av jordbruks- och skogsmark samt bildande av vattenskyddsområden behöver ses över och förtydligas.

6) Hur vill ni att den svenska vargpopulationen förvaltas? Hur många vargar ska vi ha och hur ska drabbade på landsbygden och renägare kompenseras? Hur mycket ska vargarna få kosta?

Centerpartiet införde i regeringsställning licensjakt och fortsatt skyddsjakt på varg för en hållbar rovdjursförvaltning. Vi vill att den svenska jakten ska fortsätta vara en regional och nationell angelägenhet. Vi tycker att rovdjursstammarna ska förvaltas utifrån vad experter och forskning säger det vill säga en gynnsam bevarandestatus för vargar på 170-270 vargar, något som det också finns ett riksdagsbeslut på.

7) Är det rimligt att skyddsjägare, som avlivar exempelvis varg åt samhället, jobbar helt utan ersättning?

Vi är beredda att överväga ersättning för skyddsjägare, speciellt skyddsjakt som är beordrad utav samhället.

8) Hur jobbar ni för att stävja den så kallade ekoterrorism?

Centerpartiet har en rad åtgärder för att motverka terrorism såsom att förbjuda att skattepengar går till våldsbejakande organisationer, kriminalisera stödjande av terror samt att myndigheter ska kunna dela fler uppgifter eftersom det i dag är ett stort hinder att de inte kan dela information sinsemellan. Centerpartiet satsar också på 10 000 fler polisanställda fram 2024, för att öka polisnärvaron i hela landet. Vi vill att poliser ska vara lokalt förankrade och att de som bor i området vet vilka de är. Med kontinuitet och erfarna poliser som stannar länge i samma tjänst är det lättare att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån det som behövs lokalt.

9) Vad anser ni om förslaget att en ny viltmyndighet tar över ansvaret för bland annat jakten?

Centerpartiet driver redan frågan om att inrätta en Viltmyndighet som kan ta ett helhetsgrepp över jakten.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser