Jaktnyheter

Regeringen vill öppna för förbud mot viltutfodring

Regeringen vill se över åtelregler och kunna förbjuda viltutfodring. Foto: Per Jonson

Med målet att minska skador från vildsvin vill regeringen nu tillåta länsstyrelser och Naturvårdsverk att förbjuda viltutfodring. I förslaget öppnar man också för utvidgade regler av åtling. Förslaget är ute på remiss till den 1 februari 2021.

"}}

Regeringen föreslår nu ändringar i jaktlagen och jaktförordningen så att länsstyrelser kan förbjuda viltutfodring. I förslaget skriver man att förbuden ska begränsa lantbruksskador, trafikolyckor och smittspridning, men ska inte innefatta åtlar, viltåkrar och saltstenar. Ändå vill man ändå ändra på reglerna kring åtling samtidigt. Man vill att samma regler för åtlar ska gälla för hela landet och att även åtlar för andra viltarter än vildsvin ska regleras.

Så här ser förslaget ut:

”Den myndighet som regeringen bestämmer ska i det enskilda fallet få besluta om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn för att förebygga eller minska risken för trafikolyckor med vilt eller risken för att viltet orsakar allvarliga skador på egendom. Beslut om utfodring ska avse ett visst begränsat område och gälla för en begränsad tid. Regeringen ska få meddela föreskrifter om vad förbud mot eller villkor för utfodring får omfatta.
Länsstyrelsen ska utöva tillsyn över att beslut om utfodring följs och ha befogenhet att besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att beslut om utfodring ska följas. Föreläggandena ska få förenas med vite.
Det ska vara möjligt att överklaga länsstyrelsens beslut om förelägganden till allmän förvaltningsdomstol.”