Naturvårdsverkets ”nya” viltförvaltning

Naturvårdsverket har tagit fram en vision och strategi som ska utveckla jakt- och viltområdet i Sverige. Det är en nystart för viltförvaltningen som tar ett samlat grepp om hur vi i Sverige kan bruka viltet på ett hållbart sätt i balans mellan olika intressen, skriver verket i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverkets vision och strategi tar fasta på de positiva värdena med viltet. Visionen lyder ”En viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden”.

‒ Vi har tagit fram en vision och en strategi som är en nystart där vi pekar ut riktningen för svensk viltförvaltning som helhet. Vi vill lyfta fram viltets betydelse som gemensam samhällsresurs till glädje och nytta för många människor, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket.

De positiva värdena innefattar viltet som resurs i bred bemärkelse – som ekosystemtjänst, för jakt, för friluftsliv, för turism och som livsmedel. Visionen ställer krav på gemensamt ansvarstagande för en gemensam resurs.

‒ Ett exempel på det gemensamma ansvaret är vikten av att förebygga och minska skador. Det är en förutsättning för en viltförvaltning i balans, fortsätter Eva Thörnelöf.

Strategier för en modern och effektiv viltförvaltning
Strategin visar viktiga vägval för en modern, effektiv viltförvaltning med utgångspunkt i viltets värde och betydelse för olika människor och verksamheter. Den fokuserar på följande områden för att uppnå visionen:

Främja brukandet av vilt som resurs

Förebygga skador och andra problem som viltet orsakar

Skapa en tydlig och förutsägbar viltförvaltning

Bygg viltförvaltningen på kvalitetssäkrad kunskap. Samarbeta aktivt med andra länder

Strategin ska fungera som en grund för Naturvårdsverkets eget arbete de närmaste åren och som en vägvisare för andra myndigheter och aktörer i deras arbete.

Mål för Naturvårdsverket
Strategin föreslår förändringar på nationell nivå både för Naturvårdsverkets och andra myndigheters arbete med viltförvaltningen.

Vi har identifierat några områden där Naturvårdsverket vill ha tydliga uppdrag. Vi vill bland annat medverka till att främja brukandet av vilt. I strategin beskriver vi hur näringar och fritidsintressen kopplade till viltet kan ges bättre förutsättningar för att utvecklas.

Samverkan är en förutsättning för en modern viltförvaltning som bygger på ett delat ansvar mellan olika myndigheter.

Här förslår vi att viltförvaltningen blir en del av Miljösamverkan Sverige för att stödja en fortsatt regionalisering av viltförvaltningen, avslutar Eva Thörnelöf.

Fakta:
Naturvårdsverket har fått i uppdrag att genomföra en översyn av vilt- och rovdjursförvaltningen. Översynen ska resultera i en övergripande strategi för svensk vilt- och rovdjursförvaltning.

Strategin ska innehålla en övergripande vision, mål och delmål för det ansvar som Naturvårdsverket har som central myndighet för frågor om vilt, rovdjur och jakt. Strategin ska också innehålla en handlingsplan för att förbättra kapaciteten att samordna och vägleda länsstyrelsernas arbete med vilt- och rovdjursförvaltning.

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser