Naturvårdsverket sätter stopp för vinterns lodjursjakt

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket anser att lodjursstammen minskat de senaste åren och av den anledningen kommer man inte att överlämna rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna.

Arbetet med att genomföra regionaliseringen av rovdjursförvaltningen fortsätter. Nu är ramverket på plats för lodjur och Naturvårdsverket har fastställt en förvaltningsplan och miniminivåer för lodjur. Arbetet är ett led i den regionaliserade förvaltningen av rovdjur som riksdagen fattade beslut om i december 2013, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.  

Under hösten har Naturvårdsverket arbetat för att möjliggöra regionaliseringen och sätta det ramverk som behövs på plats för rovdjuren. Nu är även ramverket för lodjur klart.  
─ Nu är reviderade föreskrifter, miniminivåer, förvaltningsplan för lodjuren på plats i arbetet med att regionalisera rovdjursförvaltningen. Vi kommer dock inte att överlämna rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur till länsstyrelsen som vi har gjort för björn och varg tidigare. Det beror på att lodjurstammen har minskat de senaste åren, säger Martin Påhlman, enhetschef på Naturvårdsverket.  

De senaste inventeringsresultaten för lodjur från vintern 2013/14 visar att lodjurstammen minskar och nu ligger strax under värdet för gynnsam bevarandestatus för arten. Björn, varg, lodjur och järv har ett skydd av art- och habitatdirektivet. Detta kräver att Sverige följer utvecklingen för rovdjuren så statusen inte försämras.  

─ Om vi följer utvecklingen för lodjuren och vidtar åtgärder som att begränsa jakten finns det goda förutsättningar för lodjursstammen att nå gynnsam bevarandestatus igen inom några år, fortsätter Martin Påhlman.  

Miniminivåer för lodjuren
De beslutade referensvärdena beskriver det lägsta antal som motsvarar en gynnsam bevarandestatus för lodjur på en nationell nivå. Miniminivåerna är en regional fördelning av de nationella referensnivåerna. Miniminivåerna motsvarar minst de nationella referensnivåerna för arterna och på detta sätt säkerställs att de nationella målen inte underskrids, det vill säga att miniminivåerna ligger inom ramen för de nationella målen. 

─ För att tillgodose de politiska målen för rovdjursförvaltningen har Naturvårdsverket gjort bedömningen att det är bäst att besluta om en miniminivå som är så låg som möjligt utan att det riskerar att äventyra gynnsam bevarandestatus för rovdjuren. Det ger utrymme för länsstyrelsen att besluta om regional förvaltningen utifrån de förutsättningar som finns i länen, avslutar Martin Påhlman.  

I beslutet för miniminivåer anges även en inriktning för miniminivåerna. Naturvårdsverket bedömer att en fördelning av lodjursstammen mellan det mellersta och södra förvaltningsområdet är lämplig. Lodjursstammen i mellersta förvaltningsområdet kan minska något och öka i södra. I södra förvaltningsområdet finns en god bytestillgång och tillgång till lämpliga områden. Miniminivåerna kommer att ses över vart tredje år och allt eftersom lodjuren sprider sig kan miniminivåerna justeras.

Förvaltningsplaner för rovdjur
De nationella förvaltningsplanerna för rovdjur är den långsiktiga planeringen för det praktiska arbetet med rovdjur. Förvaltningsplanerna tar upp de åtgärdsområden inom rovdjursförvaltningen som Naturvårdsverket bedömer är de mest centrala: att uppnå och bibehålla de stora rovdjurens gynnsamma bevarandestatus, att minska skador orsakade av stora rovdjur, att öka förtroendet för förvaltningen, samt att motverka illegal jakt. Förvaltningsplanerna ses över vart sjätte år.  

Olika roller
Sverige har en adaptiv förvaltning av rovdjuren. En adaptiv förvaltning är flexibel och baseras på att ny kunskap och erfarenhet kontinuerligt kommer in till förvaltningen. Myndigheterna som berörs av viltförvaltningen har olika roller och ansvar i rovdjursförvaltningen. Naturvårdsverkets ansvar i systemet är att se till att alla delar finns på plats på nationell nivå och att gynnsam bevarandestatus för rovdjuren inte äventyras. I Naturvårdsverkets uppdrag ingår att följa utvecklingen för rovdjuren.  

Fortsatt arbete med regionaliseringen
I början av december fastställs inventeringsresultat för järv och en förvaltningsplan för järv planeras till i mitten av december. Under 2015 kommer Naturvårdsverket se över om det är möjligt med licensjakt på järv.

AKTUELLT

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Laika skjuten – attackerade nötkreatur

Östergötland (JJ) En östsibirisk laika som smitit hemifrån sköts av en jägare när hunden rivit ner en ko i en hage. Händelsen inträffade för en dryg vecka sedan i södra Östergötland.

Naturbevakare ångrar förhastat tjuvjaktsinlägg

När Rovdjursföreningen meddelade att varghanen i Juvbergsreviret sannolikt var tjuvjagad blev det hård tongång i facebooktråden. Naturbevakare Mats Hallin tyckte att "myndigheterna borde sluta dalta med dessa kriminella personer". Problemet är att vargen dog en naturlig död.

Debatt: Hur skulle det bli om alla tar lagen i egna händer?

Lagbrott ska utredas av polis och åklagare, inte av någon slags lynchmobb i media. Men det är extra allvarligt att man misskrediterar polis och åklagarväsendet, eller smutskastar tipsare, anser debattören i sin replik på tidigare debattartikel.

Annonser