Naturvårdsverket föreslår enklare regler för viltvårdsområden

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå regelförenklingar för viltvårdsområden. De redovisade förslagen syftar till att förenkla och påverka viltvårdsområdesföreningarnas möjlighet att fatta beslut och styra över jakten inom området, skriver verket i ett pressmeddelande.

Förslagen påverkar även länsstyrelsens hantering av viltvårdsområden. Genom förslagen anpassas viltvårdsområdena till den adaptiva viltförvaltning som råder idag, och då särskilt till den nya älgförvaltningen. Sammantaget syftar förslagen till att öka förutsättningarna för viltvård och att några av de mest uppenbara källorna till oenigheter i flera viltvårdsområden ska minska.

– Genom att nybildade viltvårdsområdesföreningar anpassar sig till den befintliga älgförvaltingen kan några av de problem som uppstått i mötet mellan den gamla och nya älgförvaltningen minska. Idag finns ett antal viltvårdsområden vars fastigheter tillhör olika älgförvaltningsområden vilket medför problem för framförallt gemensamhetsjakten. Med vårt förslag kan de här problemen undvikas, säger Alf Pettersson, chef för sektionen för viltförvaltning på Naturvårdsverket.

För att skapa alla möjligheter till en effektiv vildsvinsjakt och på så vis begränsa skador från vildsvin, är ett av förslagen att viltvårdsområdet inte ska kunna besluta om den jakten.

Naturvårdsverket har även föreslagit ändringar som syftar till ökad tydlighet och samlad kunskap inom viltvårdsområdena, till exempel förslag på krav att hålla aktuella register och att endast jakträttshavare som deltar i jakten ska kunna påläggas avgift.

Uppdraget redovisades till Näringsdepartementet den 28 november 2016.

Via en länk utvecklar Naturvårdsverket sina förslag där det bland annat framgår att det ska bli enklare för enskilad makrägare att lämna viltvårdsområden och att det i fortsättningen endast ska vara möjligt att bilda nya viltvårdsområden om det görs med hänsyn till älgförvaltning.

Naturvårdsverket skriver vidare:
Regelförenklingar för viltvårdsområden

Naturvårdsverket har lämnat förslag till ändringar som förenklar och påverkar viltvårdsområdesföreningarnas möjlighet att fatta beslut och styra över jakten inom området.

Om behov finns ska Naturvårdsverket även föreslå förändringar i lag om viltvårdsområden (2000:592), med tanke på överlåtelse eller upplåtelse av jakträtt.

Naturvårdsverket ska även överväga om det finns behov av andra förändringar i denna lag.

Regeringsuppdraget ska utföras efter samråd med länsstyrelserna i berörda län.

Tid för redovisning

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 30 november 2016.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå regelförenklingar i fråga om viltvårdsområden. De föreslagna ändringarna förenklar och påverkar viltvårdsområdesföreningarnas möjlighet att fatta beslut och styra över jakten inom området.

Förslagen påverkar även länsstyrelsens hantering av bildande av och uteslutning ur viltvårdsområden.

Genom förslagen anpassas viltvårdsområdena till den adaptiva viltförvaltning som råder idag, och då särskilt till den nya älgförvaltningen.

Förslagen i korthet

Naturvårdsverket föreslår förenklingar som ökar hänsynen till, och inflytande för enskilda fastighetsägare. Förslaget syftar bland annat till att göra det enklare att gå ur och därmed kunna byta viltvårdsområde när detta gynnar viltvården med hänsyn till allmänna intressen. Om en fastighet till största delen ingår i ett älgförvaltningsområde som ligger utanför viltvårdsområdet eller andra förutsättningar väsentligen ändrats, föreslås länsstyrelsen få besluta om utträde.

Det finns även förslag som syftar till att göra det enklare för fastighetsägaren (eller jakträttshavaren när det är aktuellt) att upplåta och överlåta jakträtt samt för föreningens styrelse att medge tillstånd löpande under året.

Vi föreslår även att föreningarna fråntas möjlighet att besluta om jakt på vildsvin för att öka möjligheten till att begränsa stammens storlek och därmed minska skadorna som vildsvin orsakar.

Naturvårdsverkets förslag innebär en anpassning till dagens viltförvaltning och särskilt till nya älgförvaltningen som trädde i kraft 2012. Enligt förslaget bör nya viltvårdsområden endast bildas om det är lämpligt med hänsyn till älgförvaltningen.

Naturvårdsverket har även föreslagit ändringar som syftar till ökad tydlighet och samlad kunskap inom viltvårdsområdena.

Läs hela skrivelsen till Regeringen

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼