Jaktnyheter

Minskade skadenivåer nås inte bara genom ökad älgavskjutning

Ny studie bekräftar det forskare trott, nämligen att endast ökad avskjutning av älg inte påverkar skadebilden. Foto: Per Jonson

Svenska Jägareförbundets representanter har i flera år sagt att jägarkåren drar sitt strå till stacken, men att skogsbolagen också måste agera för att skadenivåerna i skogen ska minska. Nu visar också en ny studie att minskningen av älgstammen inte haft så stor effekt på skogsskadorna.

"}}

− Resultaten bekräftar det vi sagt tidigare. Vi når inte de skogliga målen enbart genom att reglera älgstammen. Klövvilt och fodertillgången behöver förvaltas parallellt för att minska skogsskadorna så effektivt som möjligt. Detta bör beaktas mer inom förvaltningen, säger Urban Johansson, vilthandläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Enligt studien visar inventeringsmetoden ÄBIN att det inte finns några tydliga samband mellan en förändring i älgtätheten och förändring i antalet skadade tallar. ÄBIN visar endast svaga samband mellan älgstammens storlek och faktiska betesskador.

– Med tanke på dessa resultat är det viktigt att se över tillämpningen av ÄBIN tillsammans med de skattningar av älgpopulationens storlek som årligen kommer att göras av Naturvårdsverket. säger Urban Johansson vidare i pressmeddelandet.

Läs hela rapporten här>>