Länsstyrelserna positiva till åteljakt på björn

Kungsbacka (JJ) De Länsstyrelser som i dag berörs av björn och där licensjakt är en del av förvaltningen är alla positiva till åteljakt. Det skriver de i sina remissvar till Naturvårdsverket.

Åtling kan bli verklighet i höst. Länsstyrelsen i Gävleborg ser positivt på möjligheten att använda åteln i kombination med hundjakt.
Naturvårdsverket skickade i april ut en remiss kring björnjakten där länsstyrelserna fick yttra sig kring myndighetens förslag om att införa åteljakt igen som en del i licensjakten. I Naturvårdsverkets förslag kräver åtling bland annat särskild åtelansvarig person, anmälningsplikt och tillstånd från länsstyrelsen.

I det mellersta och norra rovdjursområdet är alla Länsstyrelser på det hela taget positiva till förslagen, men flera av dem efterlyser mindre byråkrati och mer kostnadseffektiva lösningar kring tillståndshantering och tillsyn.

Så här tycker de berörda länsstyrelserna:

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

• Länsstyrelsen ser både fördelar och nackdelar med införande av åteljakt under licensjakten efter björn, men ser inga hinder för att länsstyrelserna ska ges möjlighet att lämna tillstånd till jakt med åtel.
• Huvudsyftet med åteljakten bör således vara spårupptag.
• Länsstyrelsen efterfrågar en mer utförlig konsekvensanalys beträffande tidsåtgång och kostnader för kontroll av åtelplatser.
• Länsstyrelsen saknar också en konsekvensutredning gällande påverkan på exempelvis näringar med viltskådning vid åtel och hur dessa drabbas av åteljakt.   Länsstyrelsen i Västernorrlands län
• Länsstyrelsen anser att möjligheten att återinföra en reglerad åteljakt efter björn ytterligare är ett bra verktyg när det gäller björnförvaltningen. 
• Om åteljakten återinförs får den dock inte vara behäftad med allt för krångliga regler och samtidigt innebära för mycket ökad administration.

• Länsstyrelsen stödjer förslaget om att åtlar, via en åtelansvarig person, ska anmälas till Länsstyrelsen. Däremot stödjer de inte förslaget om att åtling får på börjas först när länsstyrelsen meddelat tillstånd, då detta kommer medföra en kraftigt ökad administration.
 

Länsstyrelsen i Jämtlands län

• Länsstyrelsen stödjer i huvudsak Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter men anser att nuvarande skrivning angående registrering av åtlar vid jakt riskerar att öka administrationen utan att det finns skäl för det.
Anmälningsplikt är tillräckligt. Tillstånd ska ej behövas.

Länsstyrelsen i Västerbottens län
• Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag att åteljakt ska få bedrivas i samband med licensjakt efter björn.
• Om åtlingen får påbörjas redan den 15 juli anser länsstyrelsen att det är viktigt att utvärdera utfallet noggrant eftersom tidigare års åtelprojekt tillåtet åtling först efter 1 augusti.

• Förslagen på definitioner för åtel och påskjutning behöver förtydligas ytterligare för att inte bidra till att försvåra björnjaktens praktiska genomförande.
• Länsstyrelsen tycker inte att tillstånd för åtling behöver meddelas för varje åtel.

•Länsstyrelsen avstyrker förslaget om att det vid eftersök ska krävas en hund som är särskilt tränad för att spåra ”skadad björn”
 

Länsstyrelsen i Dalarnas län

• Länsstyrelsen menar att underrubriken ”Allmänna råd till definition av åtel” är onödig. Åtel bör istället definieras på följande sätt. ”Åtel – Material som iordningställs eller placeras i syfte att locka till sig vilt. Fallvilt eller rester av vilt på plats där vilt fällts som inte flyttats från den plats där vilt fallit är inte att betrakta som åtel.

• Även definitionen av ”slaktgrop” bör förtydligas eftersom det inte i nuläget är klart om slaktgropar räknas som åtlar eller inte.
• Länsstyrelsen tror att de administrativa kostnaderna kommer öka med åteljaktens införande och menar att det kan behövas ökade medel för att ta dessa kostnader.
 

Länsstyrelsen i Norrbottens län
• Länsstyrelsen har inget att invända mot föreslagna förändringar kring licensjakt på björn men förslår ett tillägg kring åteljakt. Åtelns läge bör anges i koordinater som meddelas Länsstyrelsens åtelansvarige.

Länsstyrelsen i Värmlands län

Har inte lämnat något remissvar

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser