Jaktnyheter

Jaktkritikerna fick nobben på överklagad skyddsjakt

Länsstyrelsen i Jämtland har beviljat en sameby skyddsjakt på en lodjurshona med två ungar. Foto: GettyImages

En skyddsjakt på lodjurshona med två ungar är oproportionerlig och bygger på antagande, menar Jaktkritikerna som både begärt inhibition och att skyddsjakten avslås. Men förvaltningsrätten har gett dubbla avslag.

"}}

I slutet av december beviljade länsstyrelsen i Jämtland en sameby skyddsjakt på tre lodjur.

Skyddsjakten får bedrivas från 30 december till 13 januari och riktar sig mot den lodjursföryngring som orsakat skada i en renhjord på 300-400 djur.

I slutet av september har samebyn spårat lodjur i det område där de har sina renar. De befarar att lodjuren bland annat ska få renarna att skingras och hamna på en närbelägen järnväg. Varje år får samebyn rena påkörda på järnvägen, till följd av att de jagats av rovdjur.

Renarna i det aktuella området har ett bra bete och det går inte att flytta dem eftersom snöförhållandena är för dåliga.

Dokumenterad föryngring

Länsstyrelsen har dokumenterat en lodföryngring norr om det aktuella området, en hona med två ungar. Länsstyrelsens personal har också dokumenterat jaktförsök av lodjur inne i renhjorden och att tre lodjur befunnit sig i betesområdet.

Jaktkritikerna har överklagat beslutet. De menar också att lagligheten i länsstyrelsen beslut kan ifrågasättas då det trädde i kraft dagen efter att det fattades, vilket ”utgör ett hinder mot effektiv överprövning”.

Jaktkritikerna menar att det endast är ett antagande att ett angrepp kommer att ske och att man inte heller kan säkerhetsställa vilken individ som eventuellt kommer orsaka angrepp på ren.

Vidare menar de att ”andra lämpliga och realistiska lösningar” inte har prövats och att det är ”orimligt enligt proportionalitetsprincipen” med skyddsjakt på en rödlistad art.”

Stabil bevarandestatus

Men det finns rättsliga regleringar, till exempel en studie om lodjurs predation på ren som gjorts av Naturvårdsverket och Sametinget. Enligt studien finns ett medelvärde på 12 800 renar på ett år och en predationsakt på mellan 31 och 155 renar per föryngring av lodjur. Det är entydigt att lodjurens skadeverkningar inom renskötselområden är betydande.

Naturvårdsverket har fastställt miniminivån för lodjur i Sverige till 147 föryngringar varav 16 i Jämtlands län. Enligt förra säsongens inventeringsresultat för lodjur, som länsstyrelsen hänvisar till, fanns 213 föryngringar i Sverige varav 23,5 i Jämtlands län.

Förvaltningsrätten i Luleå skriver att invändningen om att det bara är en dag mellan beslutsdatum och skyddsjaktens startdatum, inte är grund för att häva beslutet. Jaktkritikerna har haft möjlighet att begära inhibition, vilket de också gjort. Det avslogs samma dag av förvaltningsrätten.

Rätten konstaterar också att lodjursstammens bevarandestatus är stabil och beslutet proportionerligt.