Jägares synpunkter på björnjakten insamlade

Gävle (JJ) Länsstyrelsen i Gävleborgs län har genomfört en enkätundersökning bland jägarna i länet om hur de upplevde björnjakten där i år och vad de skulle vilja förändra.

Resultatet av de 330 svar (23-procentig svarsfrekvens) länsstyrelsen fått visar att de flesta är positiva till de områdesindelningar och besiktningsstationer som kom till i år.

Tanken är att Länsstyrelsen genom undersökningen ska få ett underlag till kommande uppföljning av björnjakten. Vissa förändringar kan komma att ske inför nästa års licensjakt

Områdesindelning

De vanligaste motiveringarna från jägare som upplever att områdesindelningen är positiv var följande:

• Möjlighet att fälla fler björnar i det östra jaktområdet
• Antalet jaktdagar blev fler i det östra jaktområdet
• Jakten upplevdes som lugnare
• Möjlighet till högre jakttryck där man haft problem med närgångna björnar
• Ökade möjligheter till inhämtning av kunskap och erfarenheter om björnjakt i hela länet.

De jägare som upplever att områdesindelningen är negativ framförde följande argument:

• Jakten tog slut snabbt i det västra området, vilket också kopplas till den lägre tilldelningen jämfört med föregående år.
• Björnarna bör fällas där de är flest till antalet, i stället för att kvoten ska fördelas på olika områden.

Besiktningsstationer

Också besiktningsstationerna upplevs som positiva av merparten av dem som svarat på enkäten. Här är några synpunkter:

Besiktningsstationerna förenklar, jägarna behöver inte vänta på länsstyrelsens besiktningsman i skogen.
Det har varit tydligt vart fällda björnar ska besiktas.
De som har besökt besiktningsstationerna har fått ett positivt intryck av besöket.
Besiktningsstationer innebär en viss risk för köttförstöring, som en följd av bl.a. transporter i värme.
Det vore fördelaktigt med fler besiktningsstationer med större spridning i länet.

Åteljakt

Länsstyrelsen ställde också frågor om möjliga förändringar vid björnjakten kommande år.

En övervägande del av jägarna som svarade på enkäten är positiva till möjligheten till åteljakt, förutsatt att det är tillåtet att göra spårupptag med hund vid åteln eller att använda åtelkamera, alternativt båda dessa tillägg i kombination. Ett vanligt argument för åtel är att det ger möjlighet till säkrare skott. Användning av kamera ses som fördelaktigt genom att det ger förutsättningar att bedriva en mer riktad jakt och undvika att bedriva jakt på honor med ungar.

Senareläggning av jaktstarten

En annan åtgärd som diskuterats och som kan komma att bli aktuell inför björnjakten nästa år är en senareläggning av jaktstarten, så att den sammanfaller med älgjaktstarten i september. Inför denna åtgärd var jägarkåren delad i sina uppfattningar. De synpunkter som lyftes fram var bland annat:

• Det skulle vara positivt vädermässigt för både hundar och björnar med en senare jaktstart.
• Det ger mer tid att träna hundarna före jaktstarten [idag ges inte någon möjlighet för hundträning före jaktstarten].
• Jakten skulle bli mer allmän, lugnare och mer etisk (ex. med mindre bilanvändning).
• Alla jägare vill inte jaga björn, eller saknar erfarenhet av att jaga björn, vilket kan öka risken för skadeskjutningar.
• Man använder olika hundar till jakt efter älg och björn och det finns en risk för mindre specialiserade hundar.
• Olika jaktstarter erbjuder fler jägare skog och mark. För de som säljer jakter leder olika jaktstart till fler arbetstillfällen.

 

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Ännu en vargattack mot får i södra Sverige

I helgen inträffade ytterligare en attack mot en fårbesättning i södra Sverige. Länsstyrelsepersonal misstänker att det även denna gång är den fårdräpande tiken från Tönsenreviret i Gävleborg som varit framme.
ANNONS ▼