Hur kan det bli mera tall i Smålandsskogarna?

Tallskötselexkursion i Älghult 20 september. Inventeringar genomförda under fyra år av projektet Mera Tall i Kronobergs län visar på en nedåtgående trend för färska betesskador på tall vintertid. Älgarna har blivit färre samtidigt som ungskogsandelen ökar något. Förutsättningarna för att öka andelen tall är därmed gynnsammare än tidigare.

 

På över hälften av den mark i östra Kronobergs län som är mest lämpad för tall ersätts den fortfarande av andra trädslag när ny skog etableras. Det visar den älgbetesinventering som genomförts i södra Sverige och det vill projektet Mera Tall ändra på.

– Det är glädjande att skogsägare och jägare tillsammans lyckats minska betesskadorna vintertid. Det tillsammans med en ökande ungskogsandel gör att vi menar att det nu är dags att sätta fokus på tallskötsel för att på sikt få fler skogsägare att våga satsa på tall, säger Ove Arnesson, projektledare Mera Tall, Skogsstyrelsen.

Ett möjligt orosmoment är att betesskadorna ökade under sommaren 2014. Det går dock inte att dra några slutsatser av hur det ser ut ett enstaka år.

Medverkar gör bland andra Göran Örlander, skogschef på Södra skogsägarna, Ulf Allvin, RO-chef Sveaskog, Märtha Wallgren, forskare Skogforsk samt Per-Åke Bergh, platschef på Bergs Timber Mörlunda.

Under dagen besöks först en äldre barrblandskog där Ulf Allvin leder diskussioner kring olika föryngringsmodeller. Därefter besöks en tallungskog där Märtha Wallgren föreläser om olika skötselmodeller som kan minska risken för betesskador. Dagens sista punkt är en gallrings-skog där skötsel står i fokus och Per-Åke Bergh informerar om virkesvärde vid olika skötselmodeller.

Tid och plats:
Lördag den 20 september. Samling strax öster om Älghults kyrka för avfärd kl.10.00 i buss. Skogsstyrelsen bjuder på en enklare lunch i fält. Dagen avslutas i Älghult senast kl.15.30.

AKTUELLT

Älgjakt med välgörenhetstema i Harrsjön

Harrsjön (JJ) Per Jonsson, Strömsund drabbades av cancer före jul 2017. Efter operation och behandling ville Per göra något för de som bor på patienthotellet och sysselsätter sig i dess hobbyverkstad Oasen i Umeå. Med hjälp av SCA styrdes en älgjakt upp med syfte att samla in pengar till Oasen. Det blev ett lyckat arrangemang.

Annonser