Fler lodjur och färre järvar i Västerbotten

Umeå (JJ) Länsstyrelsen i Västerbotten skriver i sin slutrapport om 2015-2016 års rovdjursinventeringar till Naturvårdsverket och Sametinget att lodjursstammen har haft två år med ovanligt få föryngringar men i år vände det och antalet ökade kraftigt. Järvarna och kungsörnarna hade däremot ett sämre år med få föryngringar. Minst en varg har rört sig i länet, men det kan ha varit fler då många observationer har gjorts.

Länsstyrelsen i Västerbotten konstaterar att antalet lodjur ökat kraftigt. (Foto:iStock)

Under vintern 2015-2016 har 32 lodjursföryngringar, det vill säga hona med minst en unge, dokumenterats i länet. Nio av dessa familjegrupper har rört sig över länsgränsen varvid de delas med andra län. Det slutliga resultatet för Västerbotten blir därför 27,5 föryngringar.

– Lodjursstammen har återhämtat sig bra. Att det föds fler ungar beror främst på det låga jakttrycket under senare år. Uttaget i licensjakten och fällda djur på skyddsjakt har varit lågt, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Tidigare har loinventeringen genomförts mellan 10 januari och 28 eller 29 februari, men under årets inventering följdes rapporter om föryngringar upp redan från 1 oktober 2015. Totalt sett dokumenterades 11 föryngringar före 10 januari.

– Vi fortsätter att följa upp rapporter från 1 oktober även i år och alla som ser spår efter loföryngringar får gärna höra av sig till oss, säger Linda Backlund, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen.

 Få järvföryngringar
Årets järvinventering visar 16 dokumenterade föryngringar. Det är en minskning jämfört med tidigare år och det resultatet var väntat.

– Vi ser att många järvhonor haft ungar flera år i rad och då vilar många av dem ett år. Dessutom har några skyddsjakter genomförts under senaste åren, vilket också kan ha påverkat antalet reproduktiva djur i vissa områden, säger Linda Backlund och fortsätter:

– Spårförhållandena har varit förhållandevis bra under inventeringsperioden. Lokalt kan det ha varit sämre men på det stora hela bedöms det inte påverka resultatet i särskilt stor omfattning.

Minskat antal kungsörnshäckningar

Under året har 70 revir var besatta av kungsörn och 25 par lyckades med sina häckningar. Det resulterade i 29 kläckta ungar varav 17 stycken ringmärktes. Kungsörnsstammen i Västerbotten uppskattas till ungefär 280 individer.

– Det var ett sämre år för kungsörnarna i år. Det fanns lite mat på grund av få smågnagare och det var också dåligt väder under känsliga perioder av ruvning och häckning. Vi hoppas på ett bättre år nästa år, säger Linda Backlund.

 Vargar på genomfart
Länsstyrelsen bedömer att minst en varg har passerat länet men sannolikt är det tre olika individer som har setts. Eftersom inget DNA har samlats in går det inte att säkert skilja de olika individerna åt, men tiden när de observerades tyder på att det är olika vargar.

En varg i Sorseleområdet observerades av en jägare i mitten av oktober 2015. Tack vare foto kunde Länsstyrelsen konstatera att det rörde sig om en varg. I slutet av oktober filmades också en varg i närheten av Toböle, Lögdeå och i december spårades en varg strax öster om Vindeln.

Totalt har 27 rapporter om vargförekomst inkommit till Länsstyrelsen. Majoriteten av dem har inte gått att bedöma eftersom rapporterna antingen inkommit under barmarksperioden och inga foto- eller filmdokumentationer har gjorts, eller så har rapporterna kommit till känna alldeles för sent så att spåren hunnit försvinna.

 Ingen inventering av björn i år
Ingen björnspillningsinventering har genomförts under året. Den senaste inventeringen av björn var hösten 2014 och resultaten visade att det finns 360 björnar i länet.

AKTUELLT

Klövvilts-SM för beaglarna blev en succé

Ödeshög (JJ) Alla deltagande beaglar gick till pris och nio av elva startande hundar genomförde dubbla prisdrev. I går genomförde Svenska Beagleklubben för första gången någonsin klövvilts-SM, och det blev verkligen den succé klubben hoppats på.

Krönika: TV:s I rovdjurens spår – ”riktig göggelmögga”

Fagersta (JJ) Hos Sveriges Television ska medarbetarna vara opartiska. Det gäller dock inte rovdjur i allmänhet och varg i synnerhet. På bästa sändningstid serveras nu svenska folket superpartisk "göggelmögga-journalistik" när Anders Lundin åker runt I rovdjurens spår, skriver Jaktjournalens Mikael Moilanen i den här krönikan.

Annonser